امروز :
مقالات
آیا فمینیسم بدون سوسیالیسم ممکن است؟
1393/05/09 - 14:10
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

فمينيسم چيست؟
«مارلين لگيت» كتابي دربارۀ تاريخ فمينيسم نوشته كه با نام «زنان در روزگارشان» با ترجمۀ نيلوفر مهديان توسط نشر ني منتشر شده است. «لگيت» تاريخ فمينيسم را در سه سطح بررسي مي كند. سطح اوّل عصيان هاي فردی عليه تعريف نهادينۀ زنانگي در جامعه است. شايد رهبانيت «رابعه عدويّه»، كشف حجاب «طاهره قر̈ه العين» و اشعار اروتيك «فروغ فرخزاد» را بتوان نمونه هايي از اين سطح فمينيسم در جامعۀ ما به حساب آورد. سطح دوّم فمينيسم، به تغيير گسترده تر در فرهنگ جامعه بستگي دارد: گسترش اين نگرش كه سنّت هاي اجتماعي نه اموري الهي، كه قراردادهايي بشري هستند. بر‌ اين اساس كتاب «تبارشناسي اخلاق» ويلهلم فريدريش نيچه و كتاب «تاريخ جنسّيت» ميشل فوكو را مي‌توان حركت هايي فمينيستي محسوب كرد. در سطح ملّي هم مي توان كتاب هاي امثال احمد كسروي و صادق هدايت را در اين طبقه از جنبش فمينيسم قرار داد گرچه بظاهر ممكن است تكيۀ خاصّي بر مسائل زنان در آنها نبينیم. سطح سوّم فمينيسم، ايجاد يك «آگاهي طبقه» در زنان است كه منجر به ايجاد جنبش‌هاي اجتماعي احقاق حقوق زنان مي گردد. نمونه اي از اين جنبش ها، جنبش  حق رأي زنان در اواخر قرن نوزدهم بود كه منجر به تصويب اصلاحيۀ نوزدهم قانون اساسي ايالات متحده شد كه در سال 1920 ميلادي حق رأي زنان را به رسميّت شناخت.  بنابر اين پيش از آن كه به سئوال مطرح شده در عنوان مقاله پاسخ دهم بايد روشن كنم كه مقصودم از فمينيسم كداميك از سطوح فمينيسم است. منظور من، سطح دوّم فمينيسم است به اين معنا كه يكي از سنّت هاي فكري نهادينه به چالش كشيده شود كه اتّفاقاً در تغيير شرايط اجتماعي زنان اهمّيت دارد.
سنّت فكري مذكور اين است: «سكس، سرويسي است كه زن به مرد مي دهد و بايد در قبال آن امتيازي دريافت كند». ريشۀ اين سنّت فكري به عصر شكار بر مي گردد!
گوشت در برابر سكس!
در عصر شكار، تأمين مواد غذايي كاري دشوار بود كه نياز به قدرت عضلاني زياد داشت. از يك طرف ضعف عضلاني زنان مانع موفقّيت آنها در جمع آوري غذا ميشد و از ديگر سو بارداري، زايمان و شيردهي مكرّر زنان كه از نوجواني تا سالمندي آنها را اشغال مي كرد امكان جستجوي غذا را براي آنان محدود مي كرد. نتيجه اين كه زنان قدرت تأمين غذاي خود و  فرزندان‌شان را نداشتند و مجبور بودند براي اين منظور به مردان متّكي باشند. اين شرايط ايجاب مي كرد كه زنان تأمين نياز جنسي مردان را منوط به دريافت غذا نمايند. بنابراين در عصر شكار، «فاحشگي» رفتار نرمال و همگاني زنان بود. شرايط فوق، با تغييراتي در عصر كشاورزي نيز ادامه يافت امّا عصر صنعتي شرايط جديدي ايجاد كرد: فعاليت توليدي نيازي به قدرت عضلاني نداشت بنابر‌اين زنان فرصتي برابر مردان براي تأمين غذا داشتند. همزمان ابداع روش مؤثر جلوگيري از بارداري (كنتراسپشن) باعث شد كه زنان مجبور نباشند همۀ دوران مفيد عمر خود را صرف بارداري، زايمان و بچّه داري كنند. بنابر اين زنان مي‌توانستند به فعالّيت جنسي خود نه به عنوان كالايي براي فروش بلكه به فرصتي براي لذّت بنگرند. پس انتظار مي‌رفت كه زنان تجارت «سكس در برابر غذا»، «تمكين در برابر نفقه» و «لذّت در برابر امنيّت» را كنار بگذارند امّا چنين نشد. چه چيزي مانع شكسته شدن اين سنّت فكري است؟
كالا به عنوان «فتيش»
«فتيش» به معناي شيء مقدّس است. در روانپزشكي اصطلاع «فتيشيسم» در مورد كساني به كار مي رود كه تنها در حضور يك شيء خاص (مثلاً كفش قرمز پاشنه بلند در يك زن) تحريك جنسي پيدا مي كنند. كارل ماركس پايه گذار ماركسيسم، مبحثي را تحت عنوان «كالا به عنوان فتيش» مطرح كرده است. از نظر او، در جامعۀ سرمايه‌داري (كاپيتاليسم)، شيء براي نياز عيني خريداري نمي شود بلكه خريد اشياء جنبۀ «افسون زدگي» به خود مي گيرد! انسان ها به گونه اي به اشياء پشت ويترين ها مي نگرند كه گويي آنها اشيائي متبرّك و مقدّس اند كه براي تعميد و رستگاري ضروري اند! به قول «اريك فروم» روانكاو اومانيست «داشتن جاي بودن را مي‌گيرد.» اين «افسون زدگي» محصول سيكل معيوب نظام كاپيتاليستي است: ما توليد مي كنيم تا مصرف كنيم و مصرف مي كنيم تا توليد كنيم! در نظام كاپيتاليستي پس از انقلاب صنعتي، ماشين ها باري را كه بر دوش «بردگان» بود را به دوش گرفتند امّا به «بردگان» وظيفۀ جديدي محول شد:
 خريد بيش از نياز!
به راه افتادن رسانه هاي فراگير در عصر صنعتي اين فرصت را به صاحبان سرمايه داد كه افسون خود را به راه بياندازند و در اين بازي، قرار شد سهم بيشتري به زنان داده شود زيرا زنان به دليل غلبۀ «آگاهي جمعي» شان بر «آگاهي فردي» (به تعبير ديگر تلقين پذيري بيشتر) مخاطبان مهم تري تلقي مي شوند. تبليغات نظام سرمايه داري كه براي تبليغ يك كيف تمام برجستگي ها و فرو رفتگي هاي بدن زنان را آگرانديسمان مي كند، فرهنگ «نمايش جنسي» يا به تعبير روانپزشكي exhibitionism را رواج مي دهد، گرچه شيوع بالاي اين نوع «خودنمايي جنسي» -‌كه در عصر شكار ضرورت بود و در عصر فراصنعتي غير ضروري‌- باعث مي‌شود كه منابع روانشناسي و روانپزشكي نيز در مورد‌هاي نمونه (case reports) به اين «نمايشگري فرهنگي» كمتر بپردازند.
جرّاحي هاي زيبايي افراطي، تزريق  در گونه و لبها، استفادۀ افراطي از مواد آرايشي و لباس‌هاي محّرك و بدن نما نگاه جنسيتّي و جنسي (sexism) را زنده نگه مي دارد و مانع از اين مي شود كه به زن -‌و نيز به مرد‌- فارغ از كروموزوم ها و اندام هاي تناسلي‌شان نگاه كنيم. تنها در افول نظام سرمايه داري است كه sexism جاي خود را به Feminism مي دهد.
كدام سوسياليسم؟
در ابتداي مقاله، منظورم از فمينيسم روشن كردم. اكنون جا دارد منظورم  را از سوسياليسم هم بيان كنم. بديهي است كه سوسياليسم نام يك نظام اجتماعی-اقتصادي است و مرتبط شدن آن با استالينيزم شوروی و آلمان شرقي   سابق و توتاليتاريسم كره شمالي  صرفاً دلايل تاريخي داشته است. به قول ارنستو چگوارا ادّعاي ماركسيست بودن روس‌ها به اندازۀ ادّعاي مسيحي بودن پاپ مضحك است!
نظام سوسياليستي نظامي است كه با وضع قوانين اقتصادي در زمينۀ قانون كار (حقوق كارگران)، قوانين مالياتي و توزيع هوشمندانۀ منابع ملّي فاصلۀ سقف و كف درآمد كاهش يابد.گرچه کارل مارکس اعتقاد دارد سوسیالیسم واقعی محصول نظام تولید است نه نظام توزیع. او سوسیالیسم را سرنوشت نهایی نظام سرمایه داری می داند: شرایطی که افزایش تولید منجر به در دسترس بودن کالا برای همه حتی بدون اجبار به کار کردن می گردد! از نظر او کسانی که سوسیالیسم را محصول تغییر نظام توزیع می دانند "سوسیالیست های تخیلی" هستند. اما اگر مارکس زنده می ماند و می دید که روزی آمریکایی ها گندم ها را در دریا ریختند تا قیمت گندم پایین نیاید شاید قانع می شد که تنها راه تحقق سوسیالیسم تغییر در نظام توزیع است.
 دکتر محمدرضا سرگلزایی-روانپزشک

پی نوشت: برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه کتاب "آزادی زنان" نوشته ی ایولین رید ترجمه افشنگ مقصودی از انتشارات نشر گل آذین را بخوانید
open women cheat do all women cheat
married woman wants cheat women who cheat on their husbands read here
my husband and i both cheated blog.artistamobile.com would my husband cheat
reasons wives cheat on husbands tolobel.com cheat husband
how to cheat on husband site wifes who cheat
sex stories moms escort service reader open spanking adult babies stories
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
early abortion options terminating a pregnancy abortion clinics in oklahoma
walgreens coupons for prints click walgreens print coupon code
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
walgreens coupon printable boinctech.com prescription discount codes
pet prescription discount card shauneutsey.com pet prescription discount card
cialis pill mtibytes.com renova tube
valacyclovir 1g dutasteride 0.5mg viagra 200mg
how to get free coupons free coupon sites pharmacy prescription discount card
lilly coupons for cialis cialis coupon code printable coupons for cialis
viagra.com coupon internet drug coupons viagra.com coupons
printable viagra coupon site prescription drugs coupons
viagra coupons from manufacturer modelosguayaquil.com drug coupon
coupon viagra coupons for prescriptions prescription drug coupons
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
viagra mire jó viagra mire jó viagra szedése
cipro click ciprinol
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 100mg
cipralex absetzen igliving.com cipralex escitalopram
fusidinezuur acne fusidine teva fusidinezuur acne
cipralex open ciprofloxacin
canesten gyno kruidvat site canesten creme
cialis cialis walgreen coupon cialis 20mg
paxillus darkwoodsdojo.com paxilus involutus
concor concord neo concor cor
free cialis coupon 2016 racindirt.com free prescription drug cards
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
procyclidine mental health open procyclidine mental health
alternatives to abortion abortion history abortion by pill
prescription discount coupons artsricksha.com cialis coupon free
abortion facts read abortion pill cost
extracelular estrace 2mg estrace
rx prescription coupons discount drug coupon prescription drugs coupons
cialis coupon 2015 cialis discounts coupons lilly coupons for cialis
strattera prescription strattera price comparison voucher free
free printable cialis coupons lilly coupons for cialis free cialis coupon 2016
definition of abortion pill low cost abortion pill abortion pill information
ibuprofen 600 myjustliving.com ibuprofen spc
feldene capsulas feldene gel precio feldene gel
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
coupons for cialis 2016 free cialis coupons coupon prescription
discount coupons for prescriptions cialis.com coupons new prescription coupons
amoxicillin 1000 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
flagyl v flagyl 125 flagyl perros
prescriptions coupons cialis 2015 coupon lilly cialis coupon
duphaston cijena bez recepta duphaston tablete kako se piju duphaston i ovulacija
coupons for cialis printable discount prescriptions coupons cialis discounts coupons
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
amoxicillin-rnp agama-rc.com amoxicillin dermani haqqinda
discount coupon for cialis cialis coupons and discounts free cialis coupon 2016
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
clomid cycle eblogin.com clomid proviron
abortion pill is murder the cost of abortion the cost of abortion
viagra wiki blog.zycon.com viagra prodej
third trimester abortion pill chemical abortion pill risks of abortion pill
abortion pill services abortion pill law pill abortion
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
methods of abortion pill how much is the abortion pill types of abortion pill
addiyan chuk chuk blog.plazacutlery.com addyi 100 mg
neurontin cena neurontin cena neurontin 100 mg
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 5 mg tablet crestor 10 mg retail price
cialis coupon lilly achrom.be free cialis coupons
neurontin diskuze neurontin gabapentin neurontin gabapentin
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
depression after abortion abortion ireland new york abortion clinic
trexone medication drinking while taking naltrexone naltraxon
ldn homepage read naltrexone canada
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
vivitrol canada monthly injection for opiate addiction naltrexone alcohol treatment
revia reviews go alcohol antagonist
naltrexone compound charamin.jp low dose naltrexone buy online
buy ldn online click does naltrexone work for alcoholism
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
 
زنگنه
1393/05/10
12
0
بادرودی دیگر استاد گرامی و سپاس از مطلب آموزنده و زیبای شما و به امید روزی که همه متوجه بشن سنتهای اجتماعی ساخته و پرداخته انسانها بوده و با گذشت زمان این قراردادها میبایست نو و به روز شوند و باز هم سپاس از آگاهی رسانی شما
my girlfriend cheated on me twice site my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend read i want to cheat on my boyfriend
wife cheated on me now what click married and wanting to cheat
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
married men who have affairs developersalley.com cheat
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
my husband cheated open women who cheat on men
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
dating site for married people link cheat on husband
abortion online link menstruation after d&c procedure
location tracking device link how to find location of a cell phone
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
my fiance cheated on me beautiful women cheat married men affairs
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
cialis pill imitrex 50mg renova tube
buy sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription sildenafil 100mg
rite aid in store coupons living rich with coupons rite aid rite aid gift card selection
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
free discount prescription cards open free coupon for viagra
prescription savings cards prescription transfer coupon 2016 viagra coupon
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
prescription drugs discount cards blog.alpacanation.com viagra coupon free
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
discount prescriptions coupons codesamples.in discount card for prescription drugs
prescription drugs coupon open prescription drug discount cards
niacin ne demek niacin solgar niasinamid
cipralex ciprolaks ciprofloxacin
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis 20mg
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
cosopt eye drops storage click cosopt spc
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
propranolol hemangiom blog.tgworkshop.net propranolol tablete forum
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
zyrtec chemist warehouse mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
abortion photos read abortion at 16 weeks
alternatives to abortion types of abortion procedures abortion by pill
abortion clinics in nashville tn link abortion at 6 weeks
prescription coupons coupons for cialis 2016 discount coupons for cialis
d&c abortion should i get an abortion is there an abortion pill
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
duphaston 10 mg charamin.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
strattera coupon printable strattera generic price buy strattera without prescription
diclac 50mg diclac 50mg gastro resistant tablets diclac gel reviews
abortion pill rights abortion pill centers medication abortion pill
facts on abortion pill where to get an abortion pill costs of abortion pill
vermox prezzo vermox uporaba vermox
thyrax kopen thyrax vervanger thyrax euthyrox
flagyl v flagyl 125 flagyl perros
late term abortion pill clinics non surgical abortion pill abortion clinics in houston tx
voltaren krem nedir voltaren ampul voltaren krem fiyat
cialis.com coupon cialis coupon lilly coupon for prescriptions
cialis.com coupons transfer prescription coupon online cialis coupons
addyi 100 mg addyi wikipedia addiyan chuk chuk
abortions facts daallo.com how to have an abortion pill
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
prescription discount coupons cialis coupon code coupons cialis
feldene precio mcmurray.biz feldene capsulas
third trimester abortion pill alessiariflesso.com risks of abortion pill
flagyl 500 mg hieple.net flagyl precio
addiyan chuk chuk blog.plazacutlery.com addyi 100 mg
discount coupons for prescriptions lakeerengallery.com manufacturer coupons for prescription drugs
alternatives to abortion pill how much are abortions abortion pill prices
herbal abortion pill where to get an abortion pill should abortion pill be legal
prescription coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
coupons for prescription medications aldwych-international.com cialis coupons from manufacturer
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicilline
cialis 100 mg cialis nedir cialis tablet
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
best grocery coupon sites free coupons code coupons for websites
transfer prescription coupon new prescription coupon coupon cialis
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
cialis coupons printable discount coupon for cialis cialis coupons from lilly
trexone medication drinking while taking naltrexone naltraxon
low dose naltrexone anxiety link low dose naltrexone canada
naltrexone for alcohol dependence pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone fda approval
low dose naltrexone uses partickcurlingclub.co.uk revia medication reviews
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
where can i buy low dose naltrexone naltrexone therapy what is vivitrol shot
naltrexone headache link shot to stop drinking
naltrexone side effects with alcohol alcohol is an agonist for ldn 4.5 mg
alcohol blocker order naltrexone ldn diabetes
كاترين
1393/05/19
1
0
"حقيقت من كدام است، تو اگر ميداني به من بگو" (دوراس به محرم ترين مصاحبش يان آندره) ممنون از اين نوشته پربار... امروز كتاب حقيقت و افسانه (از زندگي مارگريت دوراس) مي خواندم. زني كه مي نوشت و با شور و حال عاطفي، با فعاليت سياسي اجتماعي، با ازدواج و كار روزمره، با عشق، با انزوا، و با همه زيبايي و پيش بيني ناپذيري جهان و با همه درد و محنت و بيگانگي جهان، جسم و روح خودش رو تجربه ميكرد، براي درك زندگي "هيچ چيز، مگر زندگي، خود زندگي". با خواندن آن كتاب و نوشته شما فكر ميكنم براي زن-فارغ از نگاه جنسي- بودن، نيازي به تحقق فمينيسم هست؟ آيا واقعا شكسته شدن اين سنت فكري يا امثالهم، لذت و آزادي بيشتري براي زنان -يا مردان- به همراه دارد يا بردگان دوباره به چارچوب جديدي متصل مي شوند؟
medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
legal abortion abortion pill ru486 24 hour abortion hotline
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
information on hiv and aids is there a cure for hiv/aids facts about aids and hiv
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
wives cheat my husband almost cheated on me why most women cheat
i cheated on husband women want men why women cheat on husbands
women affairs site why do husband cheat
how to cheat on husband all wife cheat wifes who cheat
how can people cheat why women cheat on men they love married men who cheat with men
sex stories of preteen girls open perverted stories adult video
married men that cheat women that cheat with married men reasons why husband cheat
walgreens coupon printable site prescription discount codes
i want an affair go affair dating sites
abortion online link menstruation after d&c procedure
walgreens photo coupon 10 cent prints walgreens coupons online walgreens coupon codes photo
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
finasteride pill link vardenafil 60mg
betamethasone 0.05% ciprofloxacin dapoxetine 90mg
sildenafil citrate site cialis 10mg
viagra coupon prescription drug coupons new prescription coupons
can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
coupon for cialis codesamples.in cialis coupons from manufacturer
prescription drugs coupon go prescription discount coupons
coupons cialis prescription transfer coupon cialis coupon
internet drug coupons open canada drug pharmacy coupon
aidadiva aida kreuzfahrt aidamar
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
metformin centauricom.com metformin
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
apranax et alcool go apranax
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
lilly coupons for cialis prescription savings card cialis manufacturer coupon 2016
cialis online coupon miscman.com cialis.com coupons
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
new prescription coupon read lilly coupons for cialis
amoxicillin 500 mg read amoxicillin endikasyonlar
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
extracelular estrace 2mg estrace
how is an abortion performed about abortion abortion at 20 weeks
discounts and coupons third trimester abortion abortion laws by state
herbal abortion pill abloomaccessories.com costs of abortion pill
deroxat effet deroxat forum deroxat
misoprostol abortion achrom.be cytotec abortion
cost for an abortion the cost of abortion abortion pill online
best online coupons sites ameracorporation.com free coupon site
abortion pills pathakwavecurecenter.com medical abortion pill
amoxicilline amoxicillin amoxicillin 1000 mg
voltaren nedir voltaren jel voltaren krem nedir
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
natural pregnancy termination pregnancy abortion methods problems in early pregnancy
coupons for cialis 2016 manufacturer coupons for prescription drugs cialis online coupon
duphaston cijena bez recepta ilkpirlantam.com duphaston i ovulacija
the cost of abortion cytotec abortion abortion options
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir amoxicilline
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
addyi 100 mg thebaileynews.com addyi fda
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
duphaston tablete guitar-frets.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
cost for an abortion teenage abortion pill cost of medical abortion
clomid cycle clomid proviron pct clomid proviron
prescription transfer coupon destinations.com.pg prescription coupon
abortion pill is murder airascatering.com the cost of abortion
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
cialis coupons and discounts artsricksha.com discount coupons for prescriptions
for abortion pill side effects of abortion pill abortion pill prices
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
abortion pill side effects alternatives to abortion pill late term abortion pill
post abortion pill abortion pill online medication abortion pill
cialis tablet centauricom.com cialis tablet
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide cerebral edema
transfer prescription coupon cialis coupons 2015 prescription drugs coupons
getting an abortion pill abortion pill methods articles on abortion pill
neurontin gabapentin neurontin diskuze neurontin alkohol
where do you have an abortion how long do you have to get an abortion are abortions safe
drug prescription card free cialis coupons cialis coupon
cialis coupon free prescription drug discount cards prescription drug coupons
the weeks of pregnancy pills that terminate pregnancy quotes about abortion
coupons for cialis printable coupons for drugs free coupon for cialis
cialis coupons printable discount prescription drug card cialis coupons from lilly
naltrexone for ra mikemaloney.net naltrexone stories
does naltrexone block tramadol partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone depression
naltrexone fibromyalgia side effects open what is naltrexone prescribed for
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
buy ldn online site does naltrexone work for alcoholism
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
how long does it take for naltrexone to work click medication naltrexone
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects