امروز :
مقالات
سخنرانی راجع به مسیر تفرد از دیدگاه یونگ
1393/06/30 - 14:49
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

يونگ راجع به انسان هزاره سوم دستاوردهاي مهمي از لحاظ روانشناسي و اجتماعي دارد.  از نظر يونگ، تفرد يا individuation  فرایندی است كه بايد در زندگي رخ دهد تا ما انسانهاي كاملي شويم.  در واقع ما قبل از متفرد شدن نيمه انسانيم؛ انسان بودن براي ما يك امكان بالقوه است نه بالفعل.   آنچه در ابتدا بالفعل است حيوان بودن ماست.  اما فقط عده اي از ما انسان شده و عده اي ديگر انسان نخواهند شد.  به نظر ميرسد كه انسان شدن مشكل باشد! "گوردن آلپورت" روانشناس انسانگراي آمريكايي، اعتقاد دارد كه تنها 2%  مردم به اين مرحله self-actualization  كه همان مرحله انسان شدن است؛ مي رسند. 98% ديگر، انسان بالقوه و حيوان بالفعل به دنيا ميآيند و انسان بالقوه و حيوان بالفعل هم از دنيا ميروند). اين self-actualization يا خود شكوفايي اسمی است که  " مازلو"  براي مقصد راهی  گذاشته كه يونگ به آن individuation يا فرايند تفرد ميگويد. يونگ ميگويد فرايند رشد روانی دو بخش دارد : از تولد تا دوره نوجواني، فقط  بستر سازي رشد روانی انسان اتفاق مي افتد.  يعني آن اتفاق اساسي كه قرار است در رشد انسان بوقوع بپيوندد؛ تا دوره نوجواني محقق نميشود . در واقع تا  آن موقع، انسان در حال يادگيري مهارتهاي زنده ماندن و بقاست.  از ابتداي نوجواني مرحله اي در روند رشد انسان شروع ميشود كه احتمالا در زندگي حيوانات وجود ندارد. (گرچه كه ممكن است چنين نباشد زيرا ما هنوز ابزارهاي لازم براي مطالعه تعاملات پيچيده حيوانات را نداريم. شايد همانطور كه ما فكر ميكنيم كلاغها فقط قار و قار ميكنند و صداي همه شان شبيه بهم است؛ حيوانات هم  فكر مي كنند كه ما انسانها قار و قور مي كنيم و صدايمان مثل هم است . اگر حضرت سليمان باشي آنوقت مي فهمي كه كلاغها قار  قار نمي كنند!) اسم این مرحله "بحران نوجوانی" یا "بحران هویت" است.  از اين مرحله به بعد، تازه فرايند انسان شدن ما شروع ميشود و با يك بحران هم  شروع ميشود.  به طور كلي هر وقت كه ما در زندگي دچار بحران ميشويم يعني وارد يك مرحله رشدي شده ايم؛ وقتي كه همين طور دنده خلاص و راحت براي خودمان مي چرخيم و همه چيز بر وفق مراد است؛ يعني ما در يك دوره رشدي نيستيم.  شروع دوره هاي رشدي براي انسان هميشه با بحران همراه است. پس اولين بحران، بحران نوجواني است كه همزمان با بلوغ جنسي هم رخ ميدهد.  در بحران نوجواني مهمترين چيزي كه براي انسان مطرح ميشود؛ مسئله هويت يا identity است.

هويت يعني چه؟... يعني من كيستم؟!  اولين بحران اين است كه "من كيستم؟"  قبل از اين بحران همه مي دانستند كه "من كيستم." مثلا "دخترزري خانم"  يا "پسر بابام"... همه ماجرا حل شده است!  اما معلوم نيست كه اين هورمونها هستند كه با شروع نوجواني فرايندي را در مغز ايجاد مي كنند يا تغيير شكل و شمايل بدن انسان اين سوال هويتي را برايش ايجاد ميكند كه "من كيستم؟".  بهرحال فرد براي جواب دادن به اين سوال شروع مي كند به استقلال پيداكردن و مجزا كردن خودش از بستري كه در آن قرار دارد. گويي تا به حال خودش را با اين زمينه يكي مي ديده و حالا شروع مي كند كه خودش را چيزي منفك، برآمده و متجلي شده ببيند؛ يعني خود را براي اولين بار به شكل يك figure مورد توجه قرار ميدهد. بنابراين ديگر نميتواند با "پسر بابام" و "پسر مامانم" خود را معرفي كند؛ بلكه ميخواهد براي معرفي خودش  چهار چوبي به دور خودش بكشد و براي كشيدن اين چهار چوب، عمدا بعضي از رفتارهاي تحميلي را رد كرده و به سوي بعضي از رفتارهايي ميرود كه برايش نهي شده است؛ زيرا اگر اين اتفاق نيافتد او هنوز جزيي از زمينه است. او با كسي خصومت و دشمني ندارد؛ فقط مي خواهد خودش را به رنگي متفاوت با زمينه درآورد تا بتواند "من كيستم"  خود را به راحتي تشخيص دهد. اين بحران، بحران هويت است كه با لجبازي و خشونت و پرخاشگري و تبعيت نكردن خود را نشان ميدهد.  فرايندي در حال طي شدن است كه اگر اين فرآيند به سلامت طي شود منجر به اين ميشود كه انسان از يك حيوان غیر اجتماعی بالقوه انسان، به يك حيوان اجتماعي بالقوه انسان تغيير شكل دهد. (ميدانيد كه حيوانات دو دسته اند؛ حيوانات اجتماعي و حيوانات غير اجتماعي.  مثلا گربه ها حيوانات غير اجتماعي هستند.  اغلب، ما گربه ها را تنها مي بينيم.  فقط براي توليد مثل، يك دوره كوتاه با هم هستند و آميزشي انجام ميدهند؛ سپس گربه نر جدا ميشود؛ گربه ماده بچه ها را بدنيا آورده و بزرگ ميكند و بعد همگي به دنبال كار خودشان ميروند. شما به جز در يك دوره كوتاهي كه بچه ها نياز به مراقبت دارند؛ گربه ها را خانوادگي نمي بينيد.  همين طور كرگدن ها و خيلي از حيوانات ديگر هم بصورت منفرد زندگي مي كنند. حيوانات غیر اجتماعی به نوعی "خود بسنده" زندگی می کنند؛ یعنی هر حیوانی تمام امور مربوط به خودش را مستقلا و به تنهایی انجام میدهد؛ نه توقعی از دیگری دارد و نه تکلیفی نسبت به اعضای دیگر گونه دارد؛ جز همان تکلیف تولید مثلی( . انسان تازه در اين نقطه (بحران نوجوانی) در شرایطی قرار می گیرد که تبديل به يك حيوان اجتماعي مثل گرگ، سگ، دولفين، نهنگ و...بشود.  یک فرق حيوانات اجتماعي با حيوانات غير اجتماعي اين است كه حيوانات اجتماعي "گرسنگي لمس" دارند.

]"اريك برن" ميگويد: انسانها سه دسته گرسنگي دارند:

1- گرسنگي غذا (food hunger)

2- گرسنگي لمس، نوازش، توجه (touch hunger)

3- گرسنگي ساختار (structure hunger) [

پس ويژگي حيوان اجتماعي اين است كه گرسنگي لمس دارد و يكي از ويژگيهاي ژنتيكي انسان هم اين است كه حيواني اجتماعي است و اگر مورد توجه و لمس قرار نگيرد مريض ميشود.  مي دانيد كه سالها پیش، یعنی زماني كه باكتريها كشف شدند؛ دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه خيلي از بيماريها ناشي از باكتري ها هستند؛ و بنابراين براي نوزادان كه در بدو تولد هنوز سيستم ايمني رشد يافته اي ندارند؛ بهتر است كه در محيط هاي كم باكتري زندگي كنند. به همين دليل، بعد از زايمان نوزادان را از مادر جدا كرده و به بخش نوزادان ميبردند. پرستاران، با كفش و كلاه و دستكش و لباس مخصوص بچه ها را مورد مراقبت قرار داده و هر دو تا سه ساعت يك بار براي شير خوردن نزد مادرانشان ميبردند.  در واقع اين بچه ها در روز فقط ده تا بيست دقيقه لمس مي شدند. پس از مدتي مشاهده شد كه بچه ها در اين شرايط ايزوله، ميزان رشد جسماني كمتر و ميزان بروز بيماريهاي عفوني بيشتري را نشان ميدهند.  بعدا متوجه شدند كه بچه ها به غير از غذا نياز به لمس دارند؛ بنابراين اين بخش ها بسته شد و نوزادان، به غير از مواقعي كه بيماري خاصي داشته باشند؛ از بدو تولد در كنار مادر و روي همان تخت نگهداري ميشوند.

ميمون ها، مورچه ها و زنبور عسل هم مثل انسان، حيواناتي اجتماعي هستند. انسان در زمان بحران هويت، انگار كه يك حق انتخاب پيدا مي كند... حق انتخاب گربه شدن، يا گرگ شدن!... حيوان منزوي شدن يا حیوان اجتماعي شدن!  اگر اين مرحله با موفقيت طي شود؛ روند اجتماعي شدن يا socialization  شكل گرفته است.  انسان، زماني يك حيوان اجتماعي است كه منافع تيم را بر منافع شخصي خودش ترجيح دهد.  اين انسان ميداند كه وقتي تيم قوي باشد منافع او هم تامين ميشود.  اما اين هويت اجتماعي پيدا كردن با چالش هاي زيادي همراه است.  يونگ ميگويد اين اجتماعي شدن كه هنوز در خيلي از جوامع مدرن امروزي اتفاق نيافتاده است؛ در اقوام بدوي وجود داشته است؛ چرا كه در اين جوامع، اسم گذاري به شكل گروهي انجام ميشود؛ ختنه گروهي است؛ آموزش گروهي است؛ غذا خوردن گروهي است...  چون در اين اقوام رشد جمعي اتفاق افتاده؛ مثل يك تيم زندگي ميكنند.  در جامعه اي كه سوشياليزيشن اتفاق افتاده است؛ شاگرد اول، شاگرد اول شناخته نمي شود؛ مگر اينكه باعث ارتقاء نمره ديگر دانش آموزان هم بشود.  اگر تمام جامعه ساختار سازي مجدد شود؛ آنگاه سوسياليزيشن در آن اتفاق مي افتد.  اما پايان سوسياليزيشن، تازه شروع روند  individuation (تفرد) است؛ و پايان روند تفرد را يونگ integrity يا تماميت مينامد كه در حقيقت، پايان تعارض هاي دروني است اين نقطه را، هم اريكسون و هم يونگ اينتگريتي مينامند.  پس سوشياليزيشن يك مرحله است كه پايانش به دست آوردن ايگوست و ايگو يعني social identity. پس از اين سوشياليزيشن، مرحله تفرد آغاز ميشود كه به اينتگريتي (تماميت) ختم ميشود.

اما Individuation   چيست؟

تفرد يك سفر ماجراجويانه است؛ يعني اين سفر، سفري نيست كه مسيرش را علامت گذاري كرده باشند و در آخر راه به شما بگويند كه رسيديد؛ حالابياييد تفرد اينجاست!... قدم به قدم اين مسير بايد به شكل مكتشفانه توسط خودتان طي شود.  اين journey   (سفر) كجا اتفاق مي افتد؟... !through life     يعني از شكم زندگي!  يعني نمي توان چمدان بست و گفت: "خداحافظ، من دارم ميروم Individuation  پيدا كنم"! اين اتفاق بايستي در مسير زندگي و در جريان درگيري با حوادث زندگي اتفاق بيافتد.  مقصدش كجاست؟... تماميت يا wholeness يا selfhood؛ رسيدن به آن خويشتن حقيقي. چگونه اين اتفاق واقع ميشود؟...  بايد بين نيرو هاي متضاد زندگيمان تعادل ايجاد كنيم. وقتي دوچرخه سواري مي كنيد علي القاعده بايد از يك طرف بيفتيد؛ اما با بدست آوردن لم كار، اين اتفاق نمي افتد.  رسيدن به نقطه تعادل هم اينگونه است؛ اتفاقي به ظاهر نشدني كه ميشود و ما مي توانيم بين نيروهاي متضاد درونيمان تعادل ايجاد كنيم.  اين همان رسيدن به Individuation   است.  در حالت معمول، بعضي از آدمها عاشقند و بعضيها عاقل؛ اما كسي كه به  Individuation ميرسد عاشق عاقل است. بعضي از آدمها حاكمند و بعضيها مطيع؛ اما كسي كه به تفرد ميرسد  "حاكم مطيع"  است.  (همانطور که "لائوتزو" در "تائو ته چینگ" می نویسد: رهبر فرزانه كسي است كه وقتي كه كاري را انجام ميدهد هيچ كس نمي فهمد كه كار او بوده است؛ مردم مي گويند كه اين كار را ما انجام داديم.  همه اش به دست خودمان بود! اين رهبر، رهبر گمنامي است كه مردم از حضورش خبر ندارند). "اوشو"، فیلسوف هندی، میگويد هر وقت ديديد كه آدمهاي بسيار عاشق، به عقل رسيدند از راه عشق؛ يا آدمهاي بسيار عاقل به عشق رسيدند از راه عقل؛ آنگاه تعادل بين اجزاء متضاد ايجاد شده است.

پس در Individuation مهم است كه به يك تعادلي برسيم. اما تعريف تعادل، تعريف بسيار دشواري است.  مولوي در كتاب مثنوي مثالي دارد كه نشان ميدهد به تعادل رسيدن به اين راحتي نيست . او ميگويد:  خانقاهي بود كه چند نفر بعنوان مريد بهمراه مرشدي در آن زندگي ميكردند. يك روز عده اي از مريدها  نزد مرشد آمدند و گفتند: "يك نفر در بين ماست كه اهل افراط است؛ زيرا هر يك از ما يك قرص نان مي خوريم و او دو قرص نان!" مرشد آن شخص را فرا خواند و از او پرسيد: "چرا تو دو قرص نان مي خوري و افراط می کنی؟ آن شخص گفت: "كساني كه اين حرف را زده اند در خانه خودشان روزي نصف قرص نان مي خورند؛ قوت روزانه شان همين است. اما اينجا به جاي نصف نان يك قرص نان مي خورند در حاليكه شكمشان نصف نان است؛ ولي ما در خانه خودمان روزي چهار قرص نان مي خورديم؛ اينجا من امساك مي كنم؛ رياضت ميكشم؛ نصف شكممم را گرسنه نگه مي دارم و دو قرص نان مي خورم؛ تا  شب هم شكمم  قار و قور ميكند! حالا چه كسي اهل افراط است و چه كسي اهل امساك؟!" استاد مي بيند كه بله، كار، كار بسيار مشكلي است؛ زيرا نقطه تعادل يك نقطه استاندارد  نيست.

استاندارد سازي، در سطح اجتماع اتفاق مي افتد در حالي كه نقطه تعادلي كه ما از آن صحبت ميكنيم؛ كاملا فرديست . به همين خاطر هم به آن تفرد ميگويند. آدمهاي اجتماعي شده، مثل قطعات سراميكي هستند كه زمين را فرش ميكنند؛ مي توانيد هر كدام را برداريد و يكي ديگر به جاي آن بگذاريد.  قطعات سراميك شخصيت اجتماعي پيدا كرده اند. اما آدمهاي Individuation  پيدا كرده را نميتوان به جاي يكديگر گذاشت.  نميشود گفت كه لئوناردو داوينچي ما را بس نميشود گفت كه آخر شعر فارسي مثلا حافظ است؛ ديگر رباعيات خيام لازم نيست... هيچ فرد individualized  را نمي شود با فرد ديگري عوض كرد. بنابراين انسان، اول بايد به استانداردسازي برسد. اما فرديت، نقطه تعادلي است كه كسي از بيرون نمي تواند آن را به انسان مشق بدهد؛ بلكه در طول سفري از زندگي، اين بالانس اتفاق مي افتد.  در فرآيند تفرد، تضادهاي موجود بين خير و شر، درونگرايي و برونگرايي، نرينگي و مادينگي، تفكر و احساس، تولد و مرگ و بين جنبه حيواني و جنبه فرا حيواني ما به تعادل مي رسند.  يونگ اعتقاد دارد كه اينها جنبه هاي مختلف عملكرد روان است. او ميگويد كه ما عملكرد هاي رواني مختلفي داريم كه متضاد هم هستند.  اين جنبه ها شامل موارد زير ميباشند:

- تفكر (thinking) و احساس (feeling)

-  حس  (sensation ) و شعور يا اشراق يا بصيرت  (intuition )

- درونگرايي (introversion) و برونگرايي (extroversion)

یونگ ميگويد كه همه آدمها همه اين عملكرد ها را دارند؛ هيچكس مطلق و صد در صد نيست . مثلا هيچكس صد درصد  يا صفر درصد احساسي نيست؛ اما توازن بين اين عملكردها وجود ندارد.  يكنفر احساس خيلي بارزي دارد؛ حرف مي زنيم اشكش در مي آيد؛ خيلي لذت بخش است كه او بخواهد چيزي را توصيف كند.  اين شخصيت، بسيار دوست داشتني است ولي نمي توانيم او را به جاي يك مدير بگذاريم.  در نقطه مقابل، افراد تفكري هستند؛ اين افراد همه چيز را آناليز مي كنند؛ تعريف مي كنند؛ درست و غلطش را مشخص ميكنند.  آن تماميتي كه بدنبال Individuation  ايجاد ميشود به اين معني است كه آدم به شدت تفكري، از ميزان تفكرش كم و به احساسش اضافه شود.  يونگ اعتقاد دارد:

Increase in one area (for example thinking) means decreasing another (for example feeling)

يعني آدمي كه خيلي زياد تفكري است يك جاي كارش لنگ خواهد زد و آن، در موارد احساسي است.  اين آدم خيلي چيز ها را نمي فهمد.  اما زماني كه همين آدم تفرد پيدا مي كند؛ مسائل احساسي هم برايش قابل فهم ميشوند.  اين علامت تفرد يافتن اوست (اصلا كاري به تكنيك هاي مسير تفرد نداريم). و در مقابل، اگر آدم احساسي هم، دو دو تا چهار تا را بفهمد علامت متعادل شدن اوست.

"پائولو كوئيلو" در اينمورد داستان قشنگي دارد )كه البته نمي دانيم مال خودش است يا از جايي برداشت كرده( : قصه، قصه جواني است كه نزد خردمندي ميرود و ميگويد كه من مي خواهم به Individuation برسم. خردمند يك ليوان آب به دستش ميدهد و ميگويد: "برو و دور اين باغ بگرد و برگرد؛ اما مواظب باش كه يك قطره از اين آب نريزد".   جوان ميرود و بدون اينكه آب را بريزد برميگردد. استاد مي پرسد كه: "آيا درخت ها را هم ديدي؟... چه درختي بود؟... شكوفه داده بود؟... ميوه داده بود؟"  جوان ميگويد كه: "من حواسم نبود! " استاد ميگويد كه: "برگرد؛ دوباره ليوان را بردار و در باغ بچرخ و اين دفعه ببين كه درختها چه بودند؟... پرنده ها چه بودند؟..."  جوان رفت و خندان برگشت و گفت: "عجب ميوه هايي بودند؛ عجب شكوفه هايي بودند و عجب خرمالويي و .....خرگوشي بود و پروانه هايي و... عجب دنيايي!"... استاد گفت: "از ليوانت چه خبر؟!" جوان تازه متوجه شد كه ليوان خالي است!  در اينجا استاد به او گفت: "همين است! ...  هنر زندگي كردن اين است كه تمام باغ را ببيني و حواست به آن ليوان هم باشد كه نريزد!" پائولو کوئیلو با اين استعاره زيبا،  Individuation  يونگي را بيان ميكند. (مرحوم حسین پناهی هم شعری با همین حال و هوا دارد: "رسالت من شاید این است که دو استکان چای داغ را از میان دویست جنگ خونین به سلامت بگذرانم و شبی روی در رو، با خدای خود نوش کنم!")

بر اساس طرحي كه يونگ ترسيم مي كند زماني كه تفرد اتفاق مي افتد؛ تماميت ناخوداگاه فردي در خودآگاهي قرار مي گيرد؛ يعني فرد در هر لحظه مي فهمد كه كدام انتخابش ناشي از عقده حقارت بوده؛ كداميك ناشي از عادت و كدام ناشي از ترس بوده است.  سقراط ميگويد:  "خودآگاهي، يعني آگاهي از نيات اعمال در لحظه وقوع "؛ وگرنه بسياري از آدمها بعد از وقوع رفتارشان با فكر كردن به آن (يا مثلا در جريان روانكاوي(  به علت اصلي رفتارشان پي ميبرند.  يونگ ميگويد هرگاه تماميت ناخودآگاه شخصي شما در خودآگاهي قرارگرفت؛ به تفرد رسيده ايد.  البته چنين نيست كه آدم تفرد يافته بر ناخودآگاه جمعي نيز مسلط شود؛ ناخودآگاه جمعي خيلي بزرگتر و عظيم تر از آن است كه ما بر آن مسلط شويم.  هميشه ناخودآگاه جمعي بر ما مسلط است و روي ما تاثير ميگذارد. تفاوت رويا ديدن يك فرد individualized با يك فرد غير individualized اين است كه چون فرد تفرد نيافته از ناخوداگاه شخصي اش اطلاع ندارد؛ ناخودآگاه فردي بر او مسلط بوده؛ روي رفتارش تاثير مي گذارد و به صورت سمبوليك هم در خوابهايش تاثير مي گذارد.  پس اگر چنين فردي احساس گناه داشته باشد؛ ممكن است خواب ببيند كه پليس براي دستگيري اش آمده است!  اما آدمي كه در Individuation  قرار دارد؛ بر ناخوداگاه فردي خودش كاملا آگاهي داشته و مسلط است.  آنچه كه او از آن ناآگاه است ناخوداگاه جمعي است. پس روياي اين فرد روياي جمعي ميشود؛ يعني اگر در رويا ببيند كه پليس او را گرفته و ميبرد؛  اين به معني احساس گناه نيست؛ بلكه سمبولي از يك اتفاق است كه در سطح گونه (species) بوقوع ميپيوندد.  بنابراين او ميتواند بعنوان يك راهنما، يك رسالت، اين را به ديگران اعلام كند.  باز هم پائولو كوئيلو در كتاب "كيمياگر"  به اين موضوع اشاره دارد؛ آنجا كه براي "سانتياگو" مكاشفه اي روي ميدهد به اين مضمون كه "دو  قرقي در حال جنگ با يكديگر هستند" . بعد او ميرود و به بزرگان قبيله ميگويد كه شب دشمن به اين واحه حمله خواهد كرد!...  به قول يونگ اينها حمله هاي ناخوداگاه جمعي به خوداگاه است (Invasion) . يعني اين ناخوداگاه جمعي است كه دارد اين تصاوير را بالا مي آورد.

از لحاظ سمبوليك، اين فرايند را با شكل هاي مختلف بيان مي كنند. يونگ بيشتر دوست داشت كه آن را با "ماندالا" بيان كند (دايره ها و مربع هاي متحدالمركز.( در خيلي از جاها اين موضوع به صورت تخمي نشان داده ميشود كه قرار است جوجه اي از آن سر در بياورد. يعني چيزي در درون ماست كه بعد، از درون ما  جوانه ميزند و بيرون مي آيد.  اما بعد از اينكه جوجه از تخم بيرون مي آيد چه اتفاقي مي افتد؟...  تخم از بين ميرود!  در واقع تخم مرغ براي ايجاد جوجه ضروري است؛ ولي وقتي كه رشد جوجه به وقوع پيوست؛ ديگر تخمش از بين ميرود.  باز هم مولانا در قصه قشنگي اين موضوع را بيان كرده است. او در آن قصه ميگويد: "مرغ خانه تصميم گرفت كه با شتر دوستي كند و شتر را به خانه اش دعوت كرد؛ بي خبر از اينكه وقتي شتر وارد خانه او بشود ديگر خانه اي باقي نخواهد ماند!"  فرايندي كه در اينجا رخ ميدهد؛ اين است كه آن "من" محكم اجتماعي كه اسمش "ايگو" ست؛ از بين ميرود.

حيلت رها كن عاشقا، ديوانه شو ديوانه شو

اندر دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو

هم خانه را ویرانه کن هم خویش را دیوانه کن

آنگه بیا با عاشقان همخانه شو، همخانه شو!

يعني زماني تو مي تواني اين همخانه شدن را تجربه كني كه ديگر خانه اي نداري! اين، فرايند Individuation است. چيني ها آن را با "يين و يانگ" بيان مي كنند؛ يعني دو چيز متضاد كه از درون هر كس، ضد خودش دارد مي جوشد و "تائو"، هماهنگي وجود اين دو در كنار هم است. "ماري كه پوست مي اندازد"  هم يكي ديگر از استعاره ها و سمبل هاي اين ماجراست.  ماري كه پوست مي اندازد؛ پوست قبلي را رها مي كند و وارد پوست بعدي ميشود.  همينطور، "كرمي كه پروانه ميشود"... هم كرم مي ميرد؛ هم پيله اش داغون ميشود تا پروانه بيرون بيايد.  یکی دیگر از نمادهای تفرد، ققنوس افسانه ای است. ققنوس چگونه متولد ميشود؟ به جاي آميزش با جنس مخالف، با آتش آميزش ميكند و در آتش خود سوزي ميكند. مي ميرد؛ و تخم جديد از خاكستر ققنوس سر مي زند. اين ققنوس، يا پرنده افسانه اي، افسانه  self است. "لائوتزو"  نيز در كتاب "تائو ته چنگ" استعاره خيلي قشنگي  را بيان مي كند.  او ميگويد: "ما از فضاي خالي اتاق استفاده مي كنيم در حالي كه اين چهار ديوار هستند كه فضاي خالي اتاق را ميسازند؛ ما از فضاي خالي كوزه استفاده مي كنيم در حالي كه ديواره هاي كوزه اند كه فضاي خالي اين كوزه را ميسازند". انگار اين استعاره ها ميخواهند پيام Individuation  را به ما برسانند.

خيام ميگويد:

چندی به کودکی به استاد شدیم

چندي به استادي خود شاد شديم

پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد

از خاك بر آمديم و بر باد شديم

در واقع اگر كه شما يونگ را نفهميد؛ هيچ وقت اين بيت خيام برايتان قابل راز گشايي نيست.

دوباره برميگرديم به كتاب "كيمياگر پائولو كوئيلو،... نهايت رشد سانتياگو كجاست؟  آنجا كه راهزنان او را مي گيرند و كيمياگر ميگويد كه دوست من مي تواند  تبديل به باد شود و آنها باور نمي كنند.  بعد سانتياگو مينشيند و با جهان ارتباط برقرار مي كند و... طوفان ايجاد ميشود! اين سمبلي از وصال با  self  است. در واقع پائولو كوئيلو در اينجا مي خواهد بگويد كه سانتياگو به self رسيد و فرآيند Individuation او تكميل شد. همان فنا شدن براي بقاي مجدد.

يكي ديگر از افسانه هاي قشنگي كه به صورت سيمبوليك فرايند Individuation و self را بيان مي كند؛ افسانه "جادوگر شهر زمرد" يا افسانه OZ است. در اين افسانه، باد دختركي را بلند مي كند و به سرزميني مي برد كه در آن سرزمين با چيز هاي "ناتمام"  برخورد ميكند:  شيري كه شهامت اش را از دست داده؛ مترسكي كه عقل ندارد و آدم آهني كه قلب ندارد؛ و اين دختر همه اينها را دور هم جمع مي كند. به قول "شيخ عبدالرحمن جامي:"

"هر كه ناقص آمد اينجا شد تمام"

يعني دخترك همه ناقص ها را دور هم جمع مي كند و به تماميت مي رساند. حالا چرا در اين داستان آن دختر بچه تماميت را به انجام ميرساند؛ خودش يك رمز گشايي مفصلي دارد. اينكه يك  "دختر" دارد اين را انجام ميدهد نشان ميدهد كه بر خلاف مرحله سوسياليزيشن كه بايد با يك انضباط و ديسيپلين و منطق ورزي مردانه صورت بگيرد؛ در مرحله  Individuation ما نياز به يك منطق زنانه، منطق شرقي، و در واقع منطق انعطاف پذير داريم. (بنابراين براي رسيدن به مرحله post  modern  نيز كه منطقي زنانه دارد؛ ما لزومآ بايد از مدرنيته عبور كنيم.  به اين موضوع  "Historicism " ميگويند؛ يعني همان چيزي كه هم هگل و هم ماركس به آن اعتقاد داشتند. بر اين مبنا، ما بايد از مراحل تاريخي خاصي عبور كنيم. "اريك اريكسون" هم درسطح روانشناسي فردي به اين موضوع تحت عنوان  "نظريه اپي ژنتيك " اشاره كرده است.  اين بدان معني است كه ما نمي توانيم از پله دوم به پله هشتم بپريم.  ما تا زماني كه مدرن نشويم؛ نمي توانيم post modern  شويم و تا زماني  كه  تقدس زدايي نكنيم؛  مدرن نمي شويم.  مثل آن  كفشي كه بايد اول به پا كرده؛ خود را اسير آن كنيم تا بعد آزاد شويم و بتوانيم از سنگلاخ و علفزار و... بگذريم.  ابتدا آن اسارت لازم است؛ آن عقلانيت rationality يوناني را مي طلبد و بعد، آن آزادي مي آيد كه به تعبيري مي توان گفت  rationality  زنانه  يا شرقي است( ... دومين نكته اي كه در داستان OZ وجود دارد اين است كه آن دختر يك "بچه"  است؛ يعني صداقت كودكانه وجود دارد.  با نفع طلبيدن، با حساب و كتاب كردن، اينكه چه به نفع من است و چه برايم خطرناك نيست؛ با اين حسابها كسي به تفرد نمي رسد. يك صداقت كودكانه بايد وارد ماجرا شود. بچه گربه اي هم كه هميشه همراه اين دختر است نشان دهنده غريزه حيواني اوست.  اگر ما غريزه حيوانيت خود را جايي گم كنيم؛ عملا اين مسير دچار مشكل ميشود.

مي بينيد كه در يك قصه چقدر سمبوليزم بكار رفته؛ انگار كه يك فشرده و يك كنسانتره اي از مفاهيم در اينگونه قصه ها وجود دارد و ما بايد اين قصه ها را باز و قابل فهم كنيم.  يونگ ميگويد هر اثري كه ماندگار ميشود؛ يعني فراتاريخي  و فراجغرافيايي ميشود؛ بايد پايه هايش روي آركي تايپ ها بنا شده باشد.  البته اينجا دو حالت وجود دارد.  بعضي ها  "فيلسوف نويسنده"  هستند؛ مثل پائولو كوئيلو، كه چيدمانهاي آركي تايپي را براي خودش تنظيم ميكند و بعد  آنها را سمبل سازي مي كند (اين موضوعات بحثي است كه در روانشناسي هنر وجود دارد). مثلا ميگويد كه من مي خواهم مسير تفرد را ترسيم كنم.  سانتياگو كسي است كه قرار است مسافر اين مسير باشد؛ ملك صديق كسي است كه  راهنماست؛ آن زن كولي سمبل روان زنانه است؛ فاطمه سمبل انيما است؛... اينها را چيدمان مي كند و بعد قصه مي سازد. از سوي ديگر يك سري قصه نويس ها هم هستند كه به تعبیر من قصه را  "مهندسی" نمی کنند؛ بلکه مثل اين است كه ناگهان hand writing پيدا مي كنند! يعني يكدفعه چيزي از درونشان مي جوشد؛ مثل شعر حافظ (شايد!).  نويسنده (يا شاعر(  بلند ميشود از اول تا آخر مي نويسد و يك جا هم تمام ميشود؛ يعني هر چه زور مي زند يك بيت هم نمي تواند به آن اضافه کند! خودش هم مثل مخاطبانش "شاهد"  و مخاطب شعری ست که در او پدیدار شده است.  اين حالت، هماني است كه يونگ به آن ميگويد تهاجم ناخوداگاه جمعي؛ يعني يك چيزي در ناخوداگاه جمعي سر ريز مي كند و بيرون ميريزد؛ او خودش هم نمي داند. پس اينها دو فرايند مختلف هستند كه شما در قصه هاي ماندگار و اشعار ماندگار مي بينيد.

بگذارید قصه ی پینوکیو را مرور کنیم.  پينوكيو داستان آدم شدن است؛ يكي از قصه هاي تفرد است.  شما مي بينيد كه پينوكيو در واقع آدم نيست؛ آدم زاده است! يك عروسك چوبي است كه قرارست سفري را طي كند تا آدم بشود.  براي اينكه مطمئن باشيد كه "كارلا كلودي" نويسنده اين كتاب مي دانسته كه دارد راجع به آفرينش انسان مي نويسد؛ فقط به همين نقطه دقت كنيد كه اسم پدر پينوكيو، "پدر ژپتو " است و "ژپتو"، همان  "ژوپيتر"  است در زبان يوناني. در ادبیات مسيحي، به خدا گفته می شود پدر و ژوپيتر هم در زبان يوناني نام خداست. پس می بینید که "کارلا کلودی"، پدر ژپتو را نماد خدا قرار می دهد.  كلمه "پينوكيو" هم ريشه لاتين دارد؛  "پيكنو" يعني دم بريده، يعني او يك عروسك خيمه شب بازي بوده اما نخ هايش را بريده اند.  انگار كه همه حيوانات و جانوران هم عروسك هاي خيمه شب بازي هستند اما نخ دارند (غريزه)؛ در حاليكه آن آدمك چوبي تبديل شده به "پيكنو"؛ دم بريده شده و به او آزادی عطا شده است؛ چیزی که اگزیستانسیالیست ها میگويند: "آزادی تقدیر انسان است"!  ما مجبوریم به آزادی!

آسمان بار امانت نتوانست کشید       قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند!

دو سمبول ديگر هم در داستان پينوكيو وجود دارند كه نشان ميدهد چقدر "كارلو كلودي" شبيه مولانا فكر مي كند: كساني كه پينوكيو را گمراه مي كنند چه كساني هستند؟...  گربه نره و روباه مكار! گربه نره كور است و روباه مكار شل. گربه نره حماقت دارد؛ فقط مي خواهد كه زود بخورد يا زود بگيرد. روباه مكار اما برنامه ريزي دارد.  اين دو  ادعا مي كنند كه مي خواهند پينوكيو را نجات بدهند؛ اما در واقع پينوكيو را گمراه مي كنند.  گربه نره نماد غريزه است؛ غريزه كور...  بو مي كشد؛ آب دهانش سرازير ميشود؛ اما كور است؛ نمي داند كه كجا دارد ميرود.  اگر مي خواهيم اين را بفهميم؛ بايد قصه اول مثنوي را بفهميم كه مي گويد:

عشق هايي كز پي رنگي بود    عشق نبود، عاقبت  ننگي بود

در واقع به رنگ دارد نگاه مي كند اما رنگ اصلي را نمي بيند؛ كور رنگي دارد. رنگ مجازي را مي بيند. اين ميشود گربه نره  اما روباه مكار نماد عقل جزمي، عقل مصلحت انديش است . اين باز هماني است كه مولانا ميگويد:

پاي استدلاليون چوبين بود        پاي چوبين سخت بي تمكين بود

تا زماني كه هدايتگر پينوكيو اين دو هستند؛ او مكررا اشتباه مي كند.  او ميخواهد به پدر ژپتو هم كمكي بكند؛ ولي دچار اشتباه ميشود. ولي نهايتآ اتفاق خيلي مهمي مي افتد. اين اتفاق خيلي معنا دارد.  آن اتفاق اين است كه بالاخره پينوكيو به خانه برمي گردد؛ اما وقتي كه به خانه برمي گردد ميبيند كه پدر ژپتو گم شده است ! اينبار پدر ژپتو به دنبال پسرش رفته و گم شده است!  يعني حالا پسري كه گشته و خود را پيدا كرده؛ بايد يك دور ديگر بگردد و پدر را پيدا كند.  يونگ اعتقاد داشت كه اگر ميخواستيم بر مبناي عهد عتيق، برمبناي تورات خدا را بشناسيم؛ براساس ادعاهايي كه او در مورد خودش كرده؛ ميتوان گفت او خدايي پارانوييد و نارسيسيستك است كه به شكل كودكانه اي نسبت به خودش ناخودآگاه بوده و اسم shadow خود را " شيطان" گذاشته است. "سنت فرانسيسكو آسیزی" قديس مسيحی، حرف خيلي قشنگي زده است؛ او ميگويد كه وظيفه انسان اين نيست كه بر شيطان غلبه كند؛ بلكه وظيفه انسان اين است كه شيطان را به درگاه خداوند برگرداند. يعني خداوند ناآگاه، پارانوييد و نارسيسيستيك را به بخش نا خودآگاه خودش آگاه كند.  بر اين مبنا، گويي كه گونه بشر آمده است تا خدا را رشد دهد.  در چنين فضايي، كه مي بينيد "كارلو كلودي" هم به آن اعتقاد دارد؛ خدا هم درهمان جايي كه يونس رفت؛ يعني در شكم ماهي، گير كرده است و اينبار اين انسان است كه او را در مي آورد و رشد ميدهد؛ و وقتي كه اين اتفاق افتاد انسان تبديل به انسان مي شود.

در مورد Individuation دو روايت وجود دارد؛ بعضي روايت ها خطي است. (گفتیم كه غربي ها وقتي مي خواهند  شرق را بفهمند اشتباه مي فهمند و شرقي ها هم كه مي خواهند غرب را بفهمند آنها هم اشتباه مي فهمند.  يونگ نيز با ديدگاه غربي به ماجرا نگاه مي كرد؛ يعني گرچه نگاه به شرق داشت اما از آن فهم غربي مي كرد)  يكي از برداشتهايي كه از روند تفرد ميشود؛ يك برداشت خطي است. يعني از نقطه اي به نام  ايگو عبور مي كنيم و مي رسيم به نقطه اي به نام self و اين مسير، مسير Individuation  است.  بعضي از كتابهاي يونگ اين تلقي را ايجاد مي كند.  در حالي كه خود يونگ، در سميناري كه راجع به "چنين گفت زرتشت"  نيچه داشته است؛ برداشت خودش را تا حدودي اصلاح كرده است.  البته اين را روي كاغذ  نياورده است؛ بلكه فقط در بين سوال و جوابهايي كه در آن سمينار صورت گرفته است معلوم ميشود كه يونگ هم در اواخر عمرش به ديدگاه دايره اي و حلقوي چيني رسيده است.  در آن ديدگاه، ايگو و self  به صورت خطي به هم نمي رسند؛ ايگو تبديل به self ميشود و اين self، ايگوي حركت بعدي ميشود؛ دوباره اين، self ميشود و...  يعني حركت رشد، يك حركت مارپيچي و اسپيرال است؛ حركتي كه هيچ وقت توقف ندارد. يعني فرايند Individuation فرايندي است كه شروع ميشود اما پايان ندارد و تا پايان عمر ادامه پيدا مي كند.  اين همان اصل عدم قطعيت هاينزنبرگ است كه قبلا راجع به آن صحبت كرديم و گفتيم كه ما هميشه به نوعي در حيرت باقي مي مانيم.  بر طبق تقسيم بندي عطار از مراحل رشد، مرحله ششم از مراحل عرفان صوفي (يعني يك مرحله مانده به آخر) وادي حيرت است و بعد از آن وادي فنا است.  يعني انگار كه بالاترين مرحله رشد مرحله حيرت است؛ چون فنا، زماني است كه شما نيستيد و فقط اثر شما در جهان به يادگار مي ماند.  به قول دكتر خانلري:

لحظه اي براوج آن جهان سقف كبود            نقطه اي بود و سپس هيچ نبود

يعني زماني كه مرحله تفرد در زندگي انسان تمام ميشود؛ او به فنايي مي رسد كه در آن بقاي مجددي وجود دارد؛ يا به قول عطار در كتاب "منطق الطير:"

چون شوي در راه حق مرغ تمام       حق بماند؛ تو نماني والسلام

و باز شيخ عطار ميگويد كه:

كار دنيا حيرت است و حيرت است    حيرت اندر حيرت اندر حيرت است

بنابراين اگر كه همچنان در حيرتي و حيرت زده اي؛ بدان كه سر جايت هستي و آن زمان كه به يقين ميرسي؛ بدان كه به مقصد نرسيده اي.  براي همين است كه انيشتن ميگويد: "مذهب من مذهب باور نكردن است؛ مذهب من مذهب به يقين نرسيدن است؛ هر زماني كه من به يقين مي رسم مي دانم كه بي مذهب شده ام."  بنابراين اگر كه از اين ديدگاه نگاه كنيم مي بينيم كه هيچ وقت به آخر خط نمي رسيم.

اثر بسيار برجسته يونگ كتابي است كه در آن، کتاب  "چنين گفت زرتشت" نيچه را شرح ميدهد.  در لابلاي پرسش و پاسخ هايي كه در اين سمينار انجام ميشود؛ مشخص ميشود كه يونگ هم در اوخر عمر به نظريه spiral روي آورده است.  يكي از چيز هايي كه در سخنرانيهاي يونگ بوضوح به چشم ميخورد اين است كه يونگ بسيار طنز آميز و با كنايه و ايما و نشانه صحبت ميكرده است؛ بنابراين بايد اين كتاب را هفت، هشت دور بخوانيد تا بفهميد كه چه مي خواسته بگويد. (اين كتاب در واقع سخنراني هايي است كه در قالب يك سمينار ارائه شده است.  اين سمينار بمدت چهار سال، هفته اي يك بار ادامه داشته است كه خانم دكتر سپيده حبيب هم ترجمه فوق العاده اي از آن ارائه كرده اند و انتشارات كاروان و بعد نشر قطره آن را منتشر كرده اند)

يونگ در اين كتاب ميگويد: "اگر كسي احساس رسيدن كرد؛ يك بيماري دارد. اسم اين بيماري، تورم رواني است؛ باد كردن رواني"!  يعني هر وقت كسي احساس كرد كه "من آن نجات دهنده بشريت هستم"؛ دچار تورم رواني شده است.  اين، با آن ديدگاه خطي قبلي اش فرق مي كند.  در آن ديدگاه خطي، آدمي كه به self مي رسد تجلي خداست؛ بنابراين ولايت تشريحي و تكويني بر همه موجودات دارد. اما در اين نگاه ميگويد هر كسي كه احساس كرد اين ولايت را دارد؛ دچار  inflation psychic   شده است. اين مسير، مسيري است كه دائمآ در حال حركت است و كسي كه احساس رسيدن مي كند مريض است.  او سپس توضيح داده كه چه چيز باعث ميشود بعضي ها دچار  inflation psychic بشوند. آيا اينها ژنهاي معيوبي دارند يا از IQ  پايينتري برخوردارند؟ چگونه است كه آدمي  خوب حركت مي كرده؛ اما در يك نقطه به inflation psychic  دچار ميشود و به خودش اجازه ميدهد كه مثلا يك آدم بي گناه را بكشد؟!  اينجا چه اتفاقي مي افتد؟...  يونگ ميگويد كه اين  inflation psychic يك "پاتولوژي اجتماعي" است.  يعني در اجتماعي كه مردم مسير تفرد را طي نمي كنند و خودشان شهامت طي كردن اين مسير را ندارند؛ اگر يكنفر در آن اجتماع اين مسير را طي مي كند؛ آنگاه مردم تمام آرمان هاي خود را در آن فرد متجلي مي بينند. به قولي، تمام انرژي رواني شان را به اوتزريق مي كنند؛ عكس او را در ماه مي بينند؛ آب دهن او را به چشمشان مي مالند؛ كفش او را ليس مي زنند...!  يونگ ميگويد اين روان توده اي، انرژي رواني خود را كه براي سر بيرون كردن به آنها فشار می آورد و نميتواند بيرون بريزد؛ به كسي تزريق ميكنند كه در آن اجتماع رهبر است؛ قهرمان است؛ دانشمند يا اديب است و خلاصه جلوتر از بقيه است.  آنوقت او دچار  inflation psychic ميشود و بعد اين آدم ميشود خطرناك ترين موجود در زمين!  در واقع هيتلر، هيتلر نبود؛ هيتلر يك رهبر موفق بود كه هيتلرش كردند.

پس تورم رواني اينگونه ايجاد ميشود كه جمعيت ميليوني که بايد به مسير تفرد بروند؛ نمي روند.  حال يا نمي فهمند؛ يا نمي دانند؛ يا مي ترسند. يا "روباه مكار" مصالح لحظه اي شان را در نظر دارد؛ يا "گربه نره" غرايز را.  آنگاه جوجه اي  را كه قرار است از تخم بيرون بيايد؛ سقط جنين مي كنند.  فيزيكدانان ميگويند:  "هيچ چيزي نابود نمي شود؛ هيچ چيزي بوجود نمي ايد؛ تنها از صورتي به صورت ديگر تبديل مي شود (اصل بقاي ماده وانرژي)". بر اين اصل، آن جنين سقط شده رواني ميليونها آدمي كه مسير تفرد را طي نكرده اند؛ انرژي و حق حيات خود را اعانه ميدهد و به  شخصيتي كه شهامت اينكار را دارد واگذار ميكند. اينچنين، قهرمان به يك  قهرمان فرا بشري و اسوه  به اسطوره تبديل ميشود. هر فرهنگي اسطوره هايي دارد كه به نظر خودش فنا ناپذير، خطا ناپذير ومعصومند بعد اين اسطوره ها هر دستوري كه بدهند؛ مردم همان كار را انجام مي دهند و اين ميشود خطر اجتماعي! ميشود آلمان هيتلري، ايتالياي موسوليني، ميشود امپراطور ژاپن آن زمان كه فكر مي كرد فرزند الهه خورشيد است!  تمام اين ماجرا به خاطر روان توده اي است كه باعث inflation psychic  در يكنفرشده است.

"اشو" هم اعتقاد دارد كه self قابل تحقق است؛ اما با وجوديكه او فردي هندي و شرقي بود؛ به اين فرآيند به شكل خطي نگاه مي كند.  او ميگويد انسان يك بالقوه است؛ اما بالفعل هم در مي آيد.  در چه كساني؟ مثلا در بودا و مسيح! اشو ميگويد اينها نمونه اي از افرادي بودند كه به self رسيدند.  اما "اروين یالوم" روانكاو اگزيستانسياليست در كتاب "مامان و معناي زندگي" (که خانم دكتر سپيده حبيب به خوبي  ترجمه کرده اند( جمله اي دارد كه به نظر من شاه بيت غزل اين كتاب است.  او ميگويد: "آنان كه براي ما اسطوره شده اند؛ خود گرفتار اسطوره بوده اند".  يعني اساسا رد ميكند كه مسيح و بودايي، جدا از حكايت ها، به عنوان يك انسان دو پا، وجود داشته اند. همان چيزي كه شاهنامه ميگويد:

كه رستم يلي بود در سيستان    منش كردم آن رستم داستان

فردوسي ميگويد رستم داستان با آن يلي كه در سيستان بوده؛ اينها دو تا هستند. اين داستان در واقع يك تمثيل بوده است.  در خود شاهنامه، بعد از همه حرفها در مورد رستم، آخر به مردم اين پيام را مي دهد كه نكند بخواهيد قبر رستم را پيدا كنيد و ضريحي بر رويش بسازيد و يك گنبد هم بالايش بگذاريد و فكر كنيد كه شفا ميدهد... نه! رستم يلي بود در سيستان، منش كردم آن رستم داستان!

اروين یالوم ميگويد كه نه مسيح و نه بودا كه ما اسطوره شان كرديم؛ واقعي نبودند؛ بلكه خود اسطوره ها درگير اسطوره هستند. "نيكوس كازانتاكيس"، رمان نويس يوناني، در كتاب "آخرين وسوسه مسيح" (كه "مارتين اسكورتيزي" هم فيلمش را ساخته است) به شكلي خيلي قشنگ و فوق العاده اين را نشان ميدهد.  در اين داستان نشان ميدهد كه مسيح در لحظه به لحظه تصميم گيريهايش، دغدغه مند بود؛ گرفتار بود؛ منتظر نشانه مي گشت؛ منتظر يكي كه بيايد و بگويد كه چه بايد كرد. اين دقيقآ برخلاف تصويري است كه كليسا از مسيح به عنوان يك شخصيت اسطوره اي نشان ميدهد و خوب، طبيعتآ هم واتيكان اين فيلم را تحريم كرد؛ طبيعتآ هم اين فيلم فروش چهار پنج برابر كرد! مردمي كه مدرنيته را تجربه كرده اند؛ هر چه را كه كليسا نهي ميكند؛ يعني تلويحا ميگويد به نفع ماست كه صورت نگيرد؛ از آن استقبال ميكنند.  زيرا كليسا يك نهاد پيش مدرن است و براي حفظ خودش مجبور است كه در مقابل رشد ما بايستد...   در فيلم وسوسه مسيح يك صحنه فوق العاده قشنگ وجود دارد: مسيح حاضر نشد بر صلیب شود و سرانجام با كسي كه به او دلباخته بود ازدواج كرد و صاحب هفت يا هشت بچه شد.  روزي او با يك بچه در اين دست و يك بچه در آن دست در بازار راه ميرود كه مي بيند يكي از حواريون ايستاده و مردم را دور خودش جمع كرده است و ميگويد كه بله، مسيح بر صلیب شد و... مسيح به او ميگويد مگر مرا نمي شناسي؟! من كه توبه نامه دادم و از صليب پايين آمدم!  اينجا حواري ميگويد كه من راجع به تو صحبت نمي كنم؛ من راجع به مسيحي كه مردم به او نياز دارند صحبت مي كنم. مردم نياز دارند كه مسيح بر صليب شود؛ از صليب فرود آيد و برآسمان عروج كند. مردم به او نياز دارند!...  چرا مردم به او نياز دارند؟ چون روان توده اي دارند؛ و تا مردم روان توده اي دارند (همان "جامعه شناسي نخبه كشي") يعني عملا جامعه، يكي را نخبه مي كند؛ يكي را ديكتاتور مي كند؛ يكي را هم قهرمان شهيد!  تا ساختار جامعه اين باشد؛ يكي  رستم ميشود: يك قلدر- پهلوان دروغگوي مقدس، و يكي هم سهراب: صادق، شهيد و به دست پدر كشته شده!...  در اينجا مسيح ميبيند كه حق با اوست و پشيمان ميشود.  سرانجام مسيح ميگويد كه حالا مي خواهم به صليب كشيده شوم و فيلم فلاش بك مي زند و دوباره مسيح را ميبينيم كه ديگر حاضر نيست از صليب پايين بيايد؛ چون به اين نتيجه مي رسد كه با اين فضايي كه مردم دارند؛ نياز به اين دارند كه اسطوره داشته باشند.

نكته جالب اينجاست كه تمام ديكتاتورها بر اين تلاش بوده اند كه يك چهره فرابشري از خود بسازند.  همگي از خود مجسمه مي ساختند؛ تصاوير 5  متر در دو متر مي ساختند. چرا اينها اين چيز ها را مي ساختند؟ مجسمه بزرگ؟... چون مي خواهند كه بزرگ جلوه كنند؛ فرا بشري جلوه كنند.

اين فرايند فوق بشري شدن، فرآيند خيلي خطرناكي است.  به همين دليل، "آلن دوباتن"  در كتاب "تسلي بخشي هاي فلسفه"  چند نفر از فلاسفه را انتخاب كرده و از آنها به عنوان كساني كه ما بايد حتما ميراث آنها را در بشريت زنده نگه داريم نام برده است. يكي از اين افراد،  "ميشل دو مونتني"  است. "ميشل دو مونتني"، فيلسوف فرانسوي، رساله اي درباره خودش و زندگي خودش به نام "بيوگرافي من" نوشته است.  فكر مي كنيد كه در اين رساله او به چه مواردي اشاره كرده است؟...  كباب خوردم؛ آروغ زدم؛ آبجو خوردم؛ ديشب تا صبح دستشويي رفتم؛ يبوست مرا فرا گرفته است...!  در واقع او ميگويد كه من مي خواهم الگويي براي بزرگان بسازم. مي خواهم به بزرگان بگويم كه چهره بشري خود را به يادگار بگذارند كه مردم فراموش نكنند و بفهمند كه مثلا در فلان تاريخ، آقا به علت يبوست مزمن روغن كرچك خورد؛ تاثير نكرد؛ بعد بيزاكوديل خورد و شكمش كار كرد!  در حقيقت، ميراث ميشل دومونتني اين بود كه حواستان باشد؛ هرچه كه بزرگتر ميشويد بايد وجه بشري خود را بيشتر نشان دهيد.

يكي از كاركرد هاي رسانه در كشورهاي مدرن اين است كه از فرابشري شدن صاحبان قدرت جلوگيري كند.  مثلا تلويزيون آمريكا نشان ميدهد كه اوباما در يك مغازه به دنبال قلاده براي سگ دخترش مي گردد!  اين تصوير دارد از اسطوره شدن و ديكتاتور شدن صاحب قدرت جلوگيري مي كند. به قول حافظ:

المنت لله که چو ما بي دل و دين بود   آن را  كه لقب عاقل و فرزانه نهاديم!

محسن مخلباف هم در فيلم "فرياد مورچه ها" به  همين ماجراي اسطوره اشاره كرده است.  آنجا كه آن مسافرها به دنبال perfect man مي گردند؛ "مرد كامل"! شاه بيت اين فيلم جايي است كه ميگويد:  "آدم به حقيقت رسيده، فاشيست ميشه". آدمي كه "تصور رسيدن" بكند؛ فاشيست ميشود. حالا در هر جايي كه مي خواهد باشد: فاشيست خانواده، فاشيست قبيله، فاشيست شهر يا فاشيست جهان.

اينجاست كه "ژان پل سارتر" ميگويد:  "انسان بودن يعني دغدغه داشتن". اگر انسان روزي ديد كه دغدغه ندارد وميگويد كه من رسيدم؛ من اين راه كمال را طي كردم و رسيدم:

گر به اقليم عشق روی آری          همه آفاق گلستان بيني

هرچه بيني دلت همان خواهد    هرچه خواهي دلت همان بيني

اگر مثل حلاج که "اناالحق" ميگويد؛ کسی خیال کرد که به مقصد رسیده است؛ بدان كه او جايي گير كرده است:

چنان كرمي كه در سيبي نهان است   زمين و آسمان اوهمان است

آنقدر زمين و آسمان آن بدبخت كوچك شده كه احساس رسيدن به نهايت مي كند؛ احساس ربانیت بر ديگران مي كند (انا ربکم الاعلی!)؛ احساس "واصل شدن"  می کند!

اينجاست كه "ژان پل سارتر"  مي گويد: "انسان بودن يعني دغدغه داشتن"!

 

دکتر محمدرضا سرگلزایی_ روانپزشک

 

 

how to cheat wife dating a married man why do husbands cheat
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
information on hiv and aids how are aids caused facts about aids and hiv
my girlfriend cheated on me twice site my girlfriend cheated on me with my best friend
wives who cheat on husbands go why people cheat
women affairs megaedd.com why do husband cheat
my husband cheated open women who cheat on men
dating site for married people click cheat on husband
walgreens coupon printable site prescription discount codes
free grocery store coupons walgreens deals prescription savings cards
women who cheat on their husbands reasons wives cheat on their husbands women cheat
i want an affair husband watches wife cheat affair dating sites
abortion clinic in houston dilatation curettage abortion recovery
free discount prescription cards cvs online store cvs weekly sales
prednisolone 40mg gruene-kehl.de inderal 10mg
clomiphene 25mg shouldersofgiants.co.uk amoxil pill
drug coupon card cialis sample coupon coupons for cialis printable
levitra 20mg imitrex pill valacyclovir 0.5g
lilly coupons for cialis mba-institutes.com printable coupons for cialis
viagra coupons printable click viagra.com coupon
prescription drugs discount cards open viagra coupon free
pfizer viagra coupons softballspa.com canada drug pharmacy coupon
what is it like to have an abortion medical abortion unplanned pregnancy
can i take azithromycin before surgery site can i take azithromycin before surgery
lisinopril and hives lisinopriland.net lisinopril and hives
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
augmentin vidal arbot.cz augmentin vidal
champix vareniclin mdwguide.com champix virkning
aldactone effets secondaires open aldactone compendium
risperdal reviews click risperdal yan etkileri
zocor etken maddesi link zocor yan etkileri
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
viagra generic viagra side effects viagra side effects
free cialis coupons click cialis manufacturer coupon 2016
zyrtec chemist warehouse site zyrtec ingredients australia
cialis prescription coupon go free coupon for cialis
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
amoxicillin 500 mg read amoxicillin endikasyonlar
printable cialis coupon myvisajobs.com free cialis coupons
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
buscopan 10 mg website-knowledge.com buscopan dosierung
rx prescription coupons alpinmontservis.cz prescription drugs coupons
dipyridamole package insert dipyridamole uses dipyridamole thallium scan
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
cialis recenze cialis a alkohol cialis
viagra karensmith.us viagra wiki
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
medication coupon amazonschools.com viagra discount coupons online
abortion pill rights spiritocagliese.it medication abortion pill
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
low dose naltrexone online pharmacy naltrexone 50 mg side effects what is ldn used for
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
coupons for viagra americanstreethockey.com discount coupons for prescription medications
voucher free amres.nl strattera without prescription
flagyl vademecum flagyl flagyl v
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
prescriptions coupons cialis manufacturer coupon 2016 lilly cialis coupon
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
voltaren krem fiyat choice-cottages.co.uk voltaren krem fiyat
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
priligy resepti hieple.net priligy 30 mg
prescription drugs coupons cialis.com coupons manufacturer coupons for prescription drugs
free cialis coupon 2016 prescriptions coupons prescriptions coupons
vermox 100mg vermox bez recepta vermox tablete doziranje
viagra koupit viagra recenze viagra
vermox spc truonggiang.net vermox
for abortion pill free abortion pill abortion pill prices
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
lamisil para que sirve lamisil spray lamisil comprimidos
cheap abortion pill abortion pill stories abortion pill pros and cons
abortion pill risks abortion pill information abortion pill video
clomid cycle clomid proviron clomid
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
where do you have an abortion abortion complications are abortions safe
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
abortion laws in the us methods of abortion in early pregnancy free abortion clinics in dc
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
where to buy naltrexone blog.dotnetnerd.dk vivitrol for opiate addiction
naltrexone endorphins site difference between naloxone and naltrexone
naltrexone generic go vivitrol naltrexone
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
c naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it what is vivitrol medication
vivitrol canada site naltrexone alcohol treatment
does naltrexone block tramadol ldn and pregnancy low dose naltrexone depression
naltrexone implant alcohol link where can i buy low dose naltrexone
low dose naltrexone uses link low dose naltrexone for pain
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
 
شهرام
1393/06/31
9
0
زمان فیلم از کرخه تا راین دوستی پرسید تو عاشق عاشق ی یا عاقل عاقل ی یا عاشق عاقلی و من هنوز پاسخ را. ندارم
signs of a cheater site women looking to cheat
my boyfriend thinks i cheated click i want to cheat on my boyfriend
my husband cheated read percentage of women who cheat
dating for married people married men cheat with men married men having affairs
american sex stories sex stories com dog sex stories
spy on any cell phone randolphia.com top spy app for android
location tracking device link how to find location of a cell phone
find location of cell phone using number apps that spy on your phone apps for tracking cell phones
phone logging software phone history search find history on phone
betamethasone 0.05% ciprofloxacin dapoxetine 90mg
vibramycin pill dapoxetine pill clomid 100mg
valtrex 1g priligy 60mg ciprofloxacin 750mg
levofloxacin pill site metronidazole 400mg
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
free coupon for viagra blog.alpacanation.com viagra prescription coupon
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
printable viagra coupon site prescription drugs coupons
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
discount prescription coupons coupons for viagra viagra discount coupons online
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and hunger read lisinopril and hunger
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
discount drug coupon crmsociety.com cialis.com coupons
coupon for cialis site cialis coupons from manufacturer
free cialis coupon 2016 read free printable cialis coupons
viagra mire jó viagra 100mg viagra szedése
voltaren retard voltaren dispers voltaren
viagra shellware.com viagra virkning
adalat sony adalat cr adalat crono
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
seroquel 25 mg seroquel tablete seroquel xr
microlite pill for acne read microlite pill for acne
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
zovirax bula zovirax krem zovirax
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
herbal abortion pill abraham.thesharpsystem.com how to have an abortion pill
different types of abortion pill different types of abortion pill how much are abortions
aspiration abortion arborawning.com anti abortion pill
cytotec abortion alternatives to abortion pill price of an abortion pill
feldene capsulas lasertech.com feldene gel
abortion pill complications daallo.com abortion pill methods
pill abortion how much does abortion pill cost abortion pills
cialis coupons and discounts prescription discount coupons cialis sample coupon
vermox prezzo vermox uporaba vermox
viagra recenze viagra prodej viagra online
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
coupons for viagra americanstreethockey.com discount coupons for prescription medications
abortion pill is murder how do abortion pill work cheap abortion pill clinics
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
voltaren krem nedir voltaren ampul voltaren krem fiyat
cialis prescription coupon cialis coupon card coupons cialis
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
discount coupon for cialis cialis.com coupon free cialis coupon 2016
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
abortion pill abortion pill process aspiration abortion
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide cerebral edema acetazolamide spc
prescription coupon new prescription coupon discount coupons for cialis
free cialis coupon 2016 cialis manufacturer coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
information about abortion pill how much is the abortion pill abortions facts
amoxicillin 1000 mg abraham.thesharpsystem.com amoxicillin
diagnostic dilation and curettage abortion is wrong first pregnant
cialis coupon free prescription drug discount cards prescription drug coupons
ldn 3mg revia medication reviews naltrexone for opiate addiction
low dose naltrexone anxiety partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone canada
naltrexone user reviews guitar-frets.com naltrexone fda
implant for alcoholics read injection to stop drinking
ldn cfs blog.pelagicfm.com naltroxene
naltrexone uses go generic naltrexone
50 mg naltrexone zygonie.com ldn low dose naltrexone
ld naltrexone trinalin naltrexone dosage forms
what does naltrexone do link ldm medicine
vivtrol read naltrexone uses
low dose medicine read vivitrol and drinking
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
کاترین
1393/06/31
1
0
خیلی زیبا بود، ممنون
effect of aids how do you get aids or hiv how is aids caused
app to spy cell spy cell spy free
abortion in 12 weeks pregnant west-bot.com history of abortion in america
my husband and i both cheated blog.artistamobile.com would my husband cheat
dating a married man thesailersweb.com men having affairs
my husband cheated read percentage of women who cheat
women who cheat on husband marcandela.com how many men have affairs
sex stories older woman teenboy adult stories preteens having sex stories
women cheat husband reasons why women cheat on their husbands wife cheat story
sex education stories adult illustrated stories malayalam pdf sex stories
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
walgreens coupons for prints printable free coupons walgreens print coupon code
women who cheat on their husbands read women cheat
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
sildenafil citrate pill link avodart
prednisolone 40mg open inderal 10mg
drug coupon card prescription drugs coupon coupons for cialis printable
buy sildenafil 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com sildenafil 100mg
walgreens photo print coupon site walgreens coupon photo code
neurontin pill deltasone pill imitrex 50mg
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
lilly coupons for cialis cialis coupon code printable coupons for cialis
discount prescription coupons read viagra 2016 coupon
prescription drug coupons prescription drug discount cards viagra free sample coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain
to buy viagra viagra for sale uk viagra uses and side effects
free prescription drug cards free prescription cards discount prescription coupon card
free prescription discount cards free prescription drug discount card manufacturer coupons for prescription drugs
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
aidadiva link aidamar
losartan losartan jubilant losartan
lithium ion battery bartsha.cz lithium ion battery
lamisil cream singapore click lamisil cream jock itch
renova renova companhia renovar carteira de motorista
metformin site metformin
free cialis coupon 2016 racindirt.com free prescription drug cards
lilly cialis coupon click prescription card discount
cialis online coupon go cialis.com coupons
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
zyrtec chemist warehouse site zyrtec ingredients australia
microlite pill for acne microlite pill leaflet microlite pill for acne
abortion photos read abortion at 16 weeks
amoxicillin 500 mg read amoxicillin endikasyonlar
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
vermox prospect vermox vermox pret
kamagra gel kamagra kamagra gold
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
discounts and coupons abortion at 14 weeks abortion laws by state
cheap cialis cialis cialis cvs coupon
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
herbal abortion pill free abortion pill how to have an abortion pill
viagra wirkung viagra ersatz viagra kaufen
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
cytotec abortion abortion options price of an abortion pill
cialis sample coupon cialis discount coupon prescription discount coupons
trialectica del espacio trialectica del espacio trialectics of space
discount coupon for cialis ainalfaras.net printable cialis coupon
facts on abortion pill where to get an abortion pill costs of abortion pill
losartan jubilant bvandam.com losartan
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
coupons for viagra americanstreethockey.com discount coupons for prescription medications
abortions cost teenage abortion pill abortion pill services
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
natural pregnancy termination aloeveraindia.com problems in early pregnancy
cialis.com coupon spiritocagliese.it cialis free coupon
voltaren krem fiyat choice-cottages.co.uk voltaren krem fiyat
teen abortion pill spontaneous abortion pill pro choice abortion pill
the cost of abortion cytotec abortion abortion options
lamisil pomada blog.idilbaby.com lamisil crema precio
coupons for cialis 2016 cialis savings and coupons coupon for prescriptions
cialis sample coupon cialis savings and coupons cialis 2015 coupon
printable cialis coupon aegdr.org coupons cialis
prescription transfer coupon cialis prescription coupon prescription coupon
coupon cialis cialis sample coupon cialis coupons from manufacturer
abortion pill is murder airascatering.com the cost of abortion
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
viagra koupit viagra recenze viagra
abortion pill early abortion pill aspiration abortion
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
prescription coupon new prescription coupon discount coupons for cialis
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
amoxicillin 1000 mg agama-rc.com amoxicillin nedir
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
about abortion pill abortion pill clinics in md how much is the abortion pill
cialis coupon lilly achrom.be free cialis coupons
transfer prescription coupon free coupon for cialis transfer prescription coupon
vermox doziranje vermox bez recepta vermox tablete doziranje
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicilline
free abortions alpinmontservis.cz low cost abortion pill
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin-rnp
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
cialis coupon codes pristineschool.com free cialis samples coupon
abortion chicago early abortion abortion legal
ldn 3mg onlineseoanalyzer.com naltrexone for opiate addiction
how does naltrexone work onlineseoanalyzer.com naltrexone schedule drug
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone for alcohol abuse floridafriendlyplants.com naltrexone how does it work
what does naltrexone feel like low dose naltrexone uses naltrexone canada
naltrexone 25 mg link naltrexone and pregnancy
low dose naltrexone cancer charamin.jp naltrexone implant
naltrexone tablets click low dose naltrexone for sale
what is the difference between naloxone and naltrexone ldn and cancer naltrexone in india
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naktrexone click ldn therapy
naltrexone 50 mg link how naltrexone works
مریم
1393/06/31
2
0
Wow...
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
hiv/aids in africa signs of aids or hiv signs of hiv
oral std symptoms where to get tested for std chlamydia men symptoms
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
wife cheated on me now what click married and wanting to cheat
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
sex stories older woman teenboy adult stories preteens having sex stories
why most women cheat married men who cheat wives that cheat
wifes who cheat women will cheat signs of infidelity
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
illistrated adult stories amintagonzalez.me mothers sex stories
android phone monitoring app read android tracking software
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
drug coupon card cialis sample coupon coupons for cialis printable
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
inderal 40mg read tretinoin 0.025%
walgreens photo print coupon go walgreens coupon photo code
discount prescription coupons markthrice.com viagra 2016 coupon
free prescription drug cards gallaghermalpractice.com discount prescription coupons
viagra coupons from manufacturer modelosguayaquil.com drug coupon
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dose vs cialis dosage size
acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans
free prescription discount cards site manufacturer coupons for prescription drugs
prescription drugs coupon open prescription discount coupons
free discount prescription card click drug prescription card
prescription transfer coupon free cialis coupon 2016 coupons for cialis
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
geodon efectos secundarios darkwoodsdojo.com geodon inyectable
lithium ion battery bartsha.cz lithium ion battery
bimatoprost eyelash bimatoprost ebay bimatoprost buy
viagra shellware.com viagra virkning
canesten gyno kruidvat click canesten creme
zocor etken maddesi zocor film tablet zocor yan etkileri
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
allosaurus bvandam.com allow
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
prescription drug coupons myvisajobs.com prescription drug coupons
beloc zok mite preis mipnet.dk beloc iv
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
d&c abortion ameracorporation.com is there an abortion pill
strattera prescription strattera price comparison voucher free
champix champix comprar champix dosis
abortion pill methods pill abortion abortion pill pictures
abortion pill complications 2nd trimester abortion pill abortion pill methods
printable coupons for cialis coupons for prescriptions cialis sample coupon
risperdal forum femchoice.org risperdal
discount prescription coupons discount coupon for cialis free coupon for cialis
vermox prezzo vermox uporaba vermox
vermox delovanje vermox brez recepta vermox cena
low dose naltrexone ldn revia side effects ldn wiki
cialis coupons from lilly cialis free coupon coupons for prescriptions
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
abortion pill is murder different types of abortion pill cheap abortion pill clinics
voltaren krem nedir choice-cottages.co.uk voltaren krem fiyat
how do abortion pill work aegdr.org first trimester abortion pill
metoprolol tartrate metoprolol metoprolol medicin
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
clomid cycle clomid clomid proviron
cialis discount coupons coupons for cialis printable coupons for cialis
for abortion pill aero-restauration-service.fr types of abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
for abortion pill side effects of abortion pill abortion pill prices
abortion pill abortion pill process aspiration abortion
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
discount coupons for prescriptions lakeerengallery.com manufacturer coupons for prescription drugs
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
abortion pill side effects continentalnord.com late term abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
abortion pill rights teen abortion pill getting an abortion pill
vermox doziranje vermox bez recepta vermox tablete doziranje
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
clomid cycle clomid testosterone clomid
where do you have an abortion how long do you have to get an abortion are abortions safe
transfer prescription coupon rftrack.net coupon cialis
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
i want to have an abortion abortion survivors abortion pittsburgh
prescription transfer coupon cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions
cialis coupons printable discount coupon for cialis cialis coupons from lilly
where to buy naltrexone blog.dotnetnerd.dk vivitrol for opiate addiction
c naltrexone mikemaloney.net low dose naltrexone alcohol
naltrexone injection for opiate addiction naltrexone and multiple sclerosis naltrexone side effects a comprehensive view
where to buy naltrexone link naltrexone dosage forms
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
naltrexone studies site order low dose naltrexone online
naltrexone therapy click how long does ldn take to work
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
low dose naltrexone uses peider.dk low dose naltrexone for pain
what does naltrexone do go naltrexone 4.5 mg
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
naltrexone implant alcohol house.raupes.net naltrexone doctors
trexone medication naltrexone in canada how does naltrexone work
پردیس
1393/07/03
3
0
تا کنون کلاس درسی به این زیبایی ندیده بودم ،تنها کاری که میکنم آدرس سایت را به کسانی که علاقه مند هستند می دهم تا آنها هم بی نصیب نمانند. متشکرم
redirect click read
signs of a cheater site women looking to cheat
hiv rash pics hiv and aids prevention symptoms of hiv virus
hiv/aids in africa thegeorgiaclubforum.com signs of hiv
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
cheated on my girlfriend read he cheated on his girlfriend with me
married men who have affairs developersalley.com cheat
i cheated on husband women want men why women cheat on husbands
why married men cheat on their wives site cheat husband
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
sex stories of preteen girls open perverted stories adult video
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
my husband cheated with a man how many men have affairs cheats
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
husband cheated wife fangstoptimering.dk why do people cheat
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
valacyclovir 1g ventolin viagra 200mg
prescription coupon read drug prescription card
coupon viagra printable coupons for viagra prescription drug coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
to buy viagra where buy viagra online viagra uses and side effects
discount drug coupon site cialis.com coupons
free cialis samples coupon link cialis coupon free
discount prescriptions coupons codesamples.in discount card for prescription drugs
prescription drugs coupon go prescription discount coupons
discount prescription drug card open discount coupons for cialis
transfer prescription coupon prostudiousa.com coupons for cialis
cialis coupons and discounts read prescription discounts cards
prescription transfer coupon link coupons for cialis
cipralex ciprolaks ciprofloxacin
voltaren retard voltaren dispers voltaren
seroquel 300 mg seroquel et alcool seroquel et alcool
adalate adalate 10 mg adalat compendium
renova renova companhia renovar carteira de motorista
metformin centauricom.com metformin
concordancia verbal concorrencia concorrencia perfeita
lilly coupons for cialis martialinfo.com cialis manufacturer coupon 2016
free cialis coupon 2016 discount prescription drug cards free prescription drug cards
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
abortion clinics in new orleans site abortion clinics in atlanta
abortion clinics in nashville tn abortion clinics in brooklyn abortion at 6 weeks
different types of abortion pill achieveriasclasses.com how much are abortions
abortion pill effects of abortion pill buy abortion pill
discount coupon for cialis prescription coupon card printable cialis coupon
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
low dose naltrexone ldn revia side effects ldn wiki
discount coupons for prescriptions cialis.com coupons new prescription coupons
free abortion pill abortion pills cost late term abortion pill clinics
flagyl vademecum flagyl flagyl v
cialis prescription coupon steadfasttraining.co.uk coupons cialis
types of abortion pill akum.org facts about abortion pill
teen abortion pill spontaneous abortion pill pro choice abortion pill
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
lamisil lamisil cream lamisil spray
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
coupons for cialis 2016 cialis savings and coupons coupon for prescriptions
vermox prodej vermox alkohol vermox alkohol
abortion pill is murder airascatering.com the cost of abortion
cialis prescription coupon prescriptions coupons cialis coupons 2015
vermox spc vermox vermox prodej
vermox spc truonggiang.net vermox
abortion pill abortion pill process aspiration abortion
alternatives to abortion pill how much are abortions abortion pill prices
neurontin diskuze neurontin cena neurontin 100 mg
acetazolamide spc acetazolamide cerebral edema acetazolamide spc
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
vermox doziranje blog.dotnetnerd.dk vermox
abortion pill pros and cons about abortion pill types of abortion pill
amoxicillin 500 mg achieveriasclasses.com amoxicillin dermani haqqinda
lamisil pastillas lamisil pomada lamisil cream
transfer prescription coupon alexebeauty.com prescription discount coupons
about abortion pill abortion pill clinics in md how much is the abortion pill
cheap abortion pill abortion pill rights abortion pill pros and cons
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide cerebral edema
neurontin diskuze lasertech.com neurontin gabapentin
free abortions alpinmontservis.cz low cost abortion pill
discount pharmacy card viagra coupons and discounts medication coupon
amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir
information about abortion pill agama-rc.com abortions facts
vermox vermox cijena vermox suspenzija
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
cialis coupons printable coupons prescriptions cialis coupons from lilly
naltrexone for ra link naltrexone stories
vivitrol cost rivia drug how long does ldn take to work
naltrexone uk naltrexone dosage range drug naltrexone
will naltrexone get you high site ldn drug
vivitrol canada monthly shot for opiate addiction low dose naltrexone india
ldn cfs alcohol implant naltroxene
revia reviews go alcohol antagonist
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
low dose naltrexone uses peider.dk low dose naltrexone for pain
naltrexone headache link shot to stop drinking
naltrexone and pregnancy low dose naltrexone uses naltrexone cost without insurance
memantin rezeptfrei producentgastritis.site memantin 85
حمید
1393/07/05
1
0
ممنون ، گاهی فکر میکنم ریسمانی بین همه آنچه میدانم و خوانده ام در این نوشته کاربردی و زیبا هست که تا کنون ندیده بودمش ، بسیار و بسیار ممنون
online website women will cheat
i cheated on my girlfriend but i love her open did my girlfriend cheat on me
moms sex stories free adult erotic stories online free adult bondage pictures stories
spy on any cell phone randolphia.com top spy app for android
wifes that cheat why most women cheat i cheated on my husband
i want an affair i cheated on my husband affair dating sites
android phone monitoring app xn--sorpendlerklub-sqb.dk android tracking software
pharmacy transfer coupons walgreens coupon in store prescription coupon
clomiphene 25mg open amoxil pill
finasteride pill link vardenafil 60mg
coupon rite aid rite aid photo printing rite aid coupon 5 off 25
valtrex 1g cialis 20mg ciprofloxacin 750mg
cialis coupons 2015 free prescription cards discount prescription discount coupon
prescription coupon open drug prescription card
coupon for free viagra site prescription drugs discount cards
free prescription drug discount card link viagra.com coupon
free prescription drug cards viagra coupon discount prescription coupons
coupons for prescriptions go viagra discount coupons online
printable viagra coupon coupons for viagra prescription drugs coupons
coupon viagra coupons for prescriptions prescription drug coupons
lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
buy a viagra online viagra buy online viagra effectiveness
discount drug coupon site cialis.com coupons
prescription drugs coupon open prescription discount coupons
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
drug coupon card blog.suntekusa.com cialis coupon code
cialis prescription coupon drug discount coupons coupons for prescriptions
aidadiva go aidamar
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
buscopan buscopan ampullen buscopan dragees
bonviva gold read bonviva injectable
motilium diskuze motilium laktace motilium
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis 20mg
paxillus paxillin paxilus involutus
renova renova companhia renovar carteira de motorista
cordarone behandling cordarone cordarone ved hjertestop
concor mazsoft.com concor cor
cialis.com coupons read prescription savings card
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin endikasyonlar
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
printable cialis coupon myvisajobs.com free cialis coupons
prescription coupon free printable cialis coupons prescriptions coupons
prescription coupons coupons for cialis 2016 discount coupons for cialis
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
cialis coupons from manufacturer cialis coupons from lilly cialis discount coupon
coupons for cialis 2016 farsettiarte.it prescriptions coupons
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
strattera prescription strattera coupon with insurance voucher free
dipyridamole package insert dipyridamole uses dipyridamole thallium scan
champix champix comprar champix dosis
cialis manufacturer coupon 2016 prescription discount coupons lilly cialis coupons
viagra damske.com viagra ersatz
abortion pill complications 2nd trimester abortion pill abortion pill methods
free printable cialis coupons free coupon for cialis printable coupons for cialis
problems in early pregnancy vacuum aspiration video women pregnant
metformin overdose tymejczyk.com metformin hcl
abortion pill rights abortion pill centers medication abortion pill
vermox prezzo community.vitechcorp.com vermox
abortion pills pathakwavecurecenter.com medical abortion pill
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
abortions cost ismp.org what is abortion pill
flagyl perros flagyl 125 flagyl plm
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
vermox vermox prospect vermox
metoprolol tartrate philhustead.com metoprolol medicin
abortion pills cost information about abortion pill abortion pill procedures
addyi 100 mg thebaileynews.com addyi fda
metoprolol medicin metoprolol metoprolol
abortion pill abortion pill services abortion procedure
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
coupon cialis cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
cialis prescription coupon prescriptions coupons cialis coupons 2015
vermox spc vermox prodej vermox
for abortion pill free abortion pill abortion pill prices
alternatives to abortion pill how much are abortions abortion pill prices
neurontin diskuze neurontin neurontin 100 mg
new prescription coupon cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
prescription coupon ambito20.it cialis coupon codes
herbal abortion pill adlerhohenems.com should abortion pill be legal
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
vermox suspenzija blog.dotnetnerd.dk vermox suspenzija
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 10mg price in india crestor 10 mg retail price
for abortion pill armyrotc.uga.edu price of an abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis tablet cialis nedir cialis tablet
price of abortion pill late term abortion pill abortion pill services
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
where do you have an abortion abortion complications are abortions safe
abortion stories regret when can you get an abortion abortion shot
transfer prescription coupon rftrack.net coupon cialis
back alley abortion stories how to naturally terminate a pregnancy abortion houston
i want to have an abortion abortion survivors abortion pittsburgh
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
discount drug coupons coupons cialis drug prescription card
naltrexone alternatives ldn drug naltrexone in the treatment of alcohol dependence
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
where to buy naltrexone blog.admissionnews.com naltrexone dosage forms
low dose naltrexone uses partickcurlingclub.co.uk revia medication reviews
what does naltrexone do link ldm medicine
naltrexone compound what is revia low dose naltrexone buy online
what does naltrexone do oscarsotorrio.com naltrexone 4.5 mg
buy ldn online site does naltrexone work for alcoholism
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
ldn for lupus lasertech.com implant for opiate addiction
alcohol blocker pill naltrexone 3mg is naltrexone an opiate
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
ciloxan alcon ciloxan holdbarhed ciloxan kapi
نيكي
1393/08/09
1
0
سلام آقاي دكتر ديروز به من فرمودين كه روح القدس گفت بياين سر كلاس امروز كه اين مطالب رو خوندم فهميدم درست گفتين ذهن منسجم و تحليل هاي فوق العاده و ارتباط دادن زمان و مكانهاي مختلف باهم وخيلي عجايب ديگه بيصبرانه منتظر جلسات بعدي هستم ، اين دقيقا همون چيزي بود كه دنبالش ميگشتم .
app to spy spy app for phone cell spy free
i cheated on my husband with his best friend wanting to cheat why i cheated on my husband
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
dating a married man read men having affairs
My boyfriend cheated on me tolobel.com women who cheated
why married men cheat on their wives site cheat husband
reasons people cheat marcandela.com married woman wants cheat
women who cheat on husband why does husbands cheat how many men have affairs
the unfaithful husband sigridw.com my husband cheated on me
my husband cheated with a man sigridw.com cheats
abortion pittsburgh medical abortion clinics abortion clinics in greensboro nc
wife cheated when married men cheat married men who cheat with men
american sex stories sex stories com dog sex stories
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
illistrated adult stories amintagonzalez.me mothers sex stories
text monitoring software read spy on text messages
free printable viagra coupons viagra.com coupon viagra 2015 coupon
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
prednisolone 40mg open inderal 10mg
ciprofloxacin read clomid 25mg
clomiphene 25mg shouldersofgiants.co.uk amoxil pill
inderal 40mg viagra tretinoin 0.025%
synthroid 25mcg synthroid bottle finasteride
neurontin pill gabapentin pill imitrex 50mg
vibramycin pill betamethasone tube clomid 100mg
prescription coupon read drug prescription card
viagra coupon modelosguayaquil.com new prescription coupons
free discount prescription cards click coupons for viagra 2016
coupon viagra coupons for prescriptions prescription drug coupons
can i take azithromycin before surgery go can i take azithromycin before surgery
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
cialis coupons and discounts read prescription discounts cards
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
cipro site ciprinol
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
bonviva gold legacyinmate.com bonviva injectable
motilium diskuze neryx.com motilium
viagra shellware.com viagra virkning
inderal generico inderal inderal comprar
cosopt eye drops storage cosopt eye drops storage cosopt spc
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
seroquel 25 mg seroquel tablete seroquel xr
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
abortion laws abortion clinics chicago pros and cons of abortion
what is partial birth abortion read abortion pills over the counter
kamagra gel kamagra kamagra gold
rx prescription coupons alpinmontservis.cz prescription drugs coupons
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
diclac 50mg diclac 50mg diclac gel reviews
free printable cialis coupons lilly coupons for cialis free cialis coupon 2016
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
vermox prospect vermox pret vermox
abortion pill rights spiritocagliese.it medication abortion pill
discount prescription coupons discount coupon for cialis free coupon for cialis
viagra recenze viagra prodej viagra online
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
abortions cost teenage abortion pill abortion pill services
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
discount prescriptions coupons coupons cialis prescriptions coupons
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
voucher free strattera without prescription strattera without prescription
cialis coupon lilly coupons for prescription drugs prescription discount coupons
flagyl perros flagyl 125 flagyl plm
late term abortion pill clinics free abortions abortion clinics in houston tx
coupons for cialis printable cialis coupon 2015 cialis discounts coupons
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
abortions facts abortion pill methods how to have an abortion pill
cost for an abortion history of abortion pill cost of medical abortion
vermox 100mg vermox bez recepta vermox tablete doziranje
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
clomid testosterone clomid proviron pct clomid cycle
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
amoxicilline amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000
abortion pill rights teen abortion pill getting an abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin nedir amoxicillin nedir
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide cerebral edema
neurontin diskuze neurontin gabapentin neurontin gabapentin
free abortions how much is the abortion pill low cost abortion pill
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
information about abortion pill how much is the abortion pill abortions facts
vermox vermox cijena vermox suspenzija
how to get a abortion danielnakamura.com.br abortion options
transfer prescription coupon printable cialis coupon coupon cialis
coupons prescriptions drug coupons prescription discount coupon
back alley abortion stories pregnant weeks abortion houston
what is naltrexone used to treat blog.dotnetnerd.dk low dose naltrexone buy online
c naltrexone site low dose naltrexone alcohol
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
ldn cfs alcohol implant naltroxene
alcohol detox naltroxen does naltrexone stop cravings
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
buy ldn online click does naltrexone work for alcoholism
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
how long does it take for naltrexone to work click medication naltrexone
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naltrexone side effects with alcohol go ldn 4.5 mg
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
nix 5 creme nix download nix latin
حسین هاشمی
1393/11/12
0
0
با عرض سلام وخسته نباشید وممنون ازمطالب ارزنده شما .تقاضا دارم در صورت امکان در خصوص رهائی ازانواع وابسته گیها وموضوع مهم استقلا ل در ادمی وارتباطش با تفرد در جلسه ای توضیح فرمائید. چون بدون رهائی وگذشتن از خیلی تعلقات ووابستگیهای دست وپاگیر به احتمال قوی ما مزه تفرد رادرک نخواهیم کرد .فردی که اسیر انواع بتها ی درونی وبیرونی است چگونه بدون رهائی از این بتها واسارتها می تواند به تفرد دست یابد.وبه قول حافظ جانم فدای انکه زیر این چرخ کبود از هرچه رنگ تعلق پذیرد ازاد است .بسار ممنون از زحمات شما .
redirect click read
legal abortion what happens in an abortion 24 hour abortion hotline
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
i had an abortion website-knowledge.com pregnant pregnant pregnant
how to tell my husband i cheated how to tell my husband i cheated i told my husband i cheated
why i cheated on my husband why my husband cheated on me my husband cheated on me will he do it again
my husband cheated robertsuk.com percentage of women who cheat
sex education stories open malayalam pdf sex stories
free readable adult stories allindiasweetsrestaurant.com bart simpson adult stories
walgreens coupons for prints printable free coupons walgreens print coupon code
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
walgreens coupon printable boinctech.com prescription discount codes
free prescription drug card site how to coupon at rite aid
pharmacy transfer coupons read prescription coupon
ciprofloxacin read clomid 25mg
walgreens photo print coupon site walgreens coupon photo code
levaquin 250mg krishnan.co.in clomid 25mg
viagra coupon go free prescription drug discount card
free coupon for viagra blog.alpacanation.com viagra prescription coupon
viagra.com coupon internet drug coupons viagra.com coupons
copay cards for prescription drugs site drug discount coupons
discount prescription coupons coupons for viagra viagra discount coupons online
viagra coupons from manufacturer modelosguayaquil.com drug coupon
acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans
discount drug coupon crmsociety.com cialis.com coupons
prescription drugs coupon go prescription discount coupons
new prescription coupon cialis free coupon prescription drugs discount cards
prescription transfer coupon prescription discounts cards coupons for cialis
lamisil cream cvs link lamisil cream singapore
sinemet read sinemet
geodon efectos secundarios geodon uso geodon inyectable
cipralex absetzen cipralex gewichtszunahme cipralex escitalopram
viagra shellware.com viagra virkning
cialis cialis walgreen coupon cialis 20mg
propranolol halmed propranolol je propranolol lek
metformin site metformin
concor mazsoft.com concor cor
augmentin side effects open augmentin side effects
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
naproxen 500 mg tablet read naproxen 500 mg
free cialis coupon 2016 discount prescription drug cards free prescription drug cards
abortion photos msemvs.org abortion at 16 weeks
amoxicillin 500 mg read amoxicillin endikasyonlar
abortion facts klikekspogroup.com abortion pill cost
abortion procedure surgical abortion partial abortion
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
beloc zok mite preis beloc zok mite preis beloc iv
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
kamagra gel kamagra brez recepta kamagra gold
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
diclac gel diclac spc diclac 50mg tablets
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
dipyridamole package insert dipyridamole eye drops dipyridamole thallium scan
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
cialis 100 mg bistromc.org cialis 5 mg
free cialis coupon cialis savings and coupons 2015 cialis coupon
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
deroxat effet deroxat et alcool deroxat
metformin overdose metformin dosage metformin hcl
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
low dose naltrexone ldn revia side effects ldn wiki
cheap cialis cialis coupon cialis 20mg
vermox suspenzija vermox vermox 100mg
early abortion pill options information on abortion pill partial birth abortion
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
discount coupons for prescriptions cialis.com coupons new prescription coupons
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
coupons for cialis 2016 manufacturer coupons for prescription drugs cialis online coupon
cialis prescription coupon steadfasttraining.co.uk coupons cialis
teen abortion pill spontaneous abortion pill pro choice abortion pill
priligy resepti priligy kokemuksia priligy 30 mg
prescription drugs coupons coupons for cialis printable manufacturer coupons for prescription drugs
vermox prodej vermox alkohol vermox alkohol
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
how does an abortion pill work teenage abortion pill early abortion pill
abortion pill services cost of abortions pill abortion
cheap abortion pill abortion pill prices late term abortion pill clinics
clomid tapasztalatok peider.dk clomid tapasztalatok
abortion pill early abortion pill aspiration abortion
clomid testosterone yunaweddings.com clomid testosterone
low cost abortion pill abortion pill recovery cytotec abortion
amoxicillin dermani haqqinda aldwych-international.com amoxicillin nedir
acetazolamide spc acetazolamide cerebral edema acetazolamide spc
abortion pill side effects continentalnord.com late term abortion pill
buy abortion pill equigold.it chemical abortion pill
free coupon printing sites coupon sites discounts coupons
abortion pill rights teen abortion pill getting an abortion pill
cialis 5 mg tymejczyk.com cialis tablet
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
vermox vermox cijena vermox suspenzija
number of abortions per year abortion clinics las vegas info on abortion
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
transfer prescription coupon new prescription coupon coupon cialis
drug discount coupons free prescription drug cards new prescription coupon
abortion chicago early abortion abortion legal
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
where to buy naltrexone blog.dotnetnerd.dk vivitrol for opiate addiction
how does naltrexone work naltrexone side effects forum naltrexone schedule drug
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
revia uses read naltrexone compound
low dose naltrexone insomnia blog.aids2014.org injectable naltrexone
low dose naltrexone uses peider.dk low dose naltrexone for pain
alcohol blocker pill house.raupes.net is naltrexone an opiate
حسین هاشمی
1393/11/13
0
0
سلام اقای دکتر با عرض تشکر دوباره از مقاله زیبای شما در خصوص تفرد در صورت امکان تقبل زحمت نموده وتفاوت بین منیت وتفرد را بیشتر توضیح داده ودر خصوص اسیبهای فردی واجتماعی منیت وخود پرستی در مقایسه با فواید فردی واجتماعی تفرد بیشتر صحبت فرمائید مرو هرسو بسوی بی سویی رو که هر مسکین بدان سو یافت مسکن شمس تبریز 1915 . ..
abortion stories of regret how much is an abortion pill abortion houston
effect of aids early signs of hiv in women how is aids caused
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
i cheated on my husband how do i fix it gpatterson.com should i tell my husband i cheated on him
my husband and i both cheated go would my husband cheat
wifes cheat open what makes a husband cheat
married men affairs click I cheated on my boyfriend
women cheat husband reasons why women cheat on their husbands wife cheat story
adult baby stories preteens having sex stories the simpsons adult stories
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
married men that cheat spnote.com reasons why husband cheat
spy on any cell phone how spy on cell phone top spy app for android
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
wifes that cheat why most women cheat i cheated on my husband
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
pet prescription discount card off coupon pet prescription discount card
sildenafil citrate pill mikemaloney.net avodart
ciprofloxacin read clomid 25mg
clomiphene 25mg shouldersofgiants.co.uk amoxil pill
free prescription drug cards read drug coupon
neurontin 400mg click propranolol 10mg
viagra.com coupon internet drug coupons viagra.com coupons
printable viagra coupon coupons for viagra prescription drugs coupons
pfizer viagra coupons manufacturer coupons for prescription drugs canada drug pharmacy coupon
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
can i take cipro if allergic to penicillin click can i take cipro if allergic to penicillin
cialis coupon lilly read prescription savings card
viread forum viread forum viread 300 mg
geodon efectos secundarios geodon uso geodon inyectable
bonviva gold bonviva credit suisse bonviva injectable
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost buy
motilium diskuze neryx.com motilium
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis 20mg
inderal similar blog.tgworkshop.com inderal similar
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
concor mazsoft.com concor cor
procyclidine mental health open procyclidine mental health
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
printable cialis coupon cialis.com coupon free cialis coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com prescription drug coupons
d&c abortion ameracorporation.com is there an abortion pill
diclac tablets diclac 50mg tablets diclac tablets and alcohol
diclac gel diclac 50mg gastro resistant tablets diclac 50mg tablets
abortion clinics in memphis tn pro abortion facts pregnancy abortion
aspiration abortion arborawning.com anti abortion pill
sirdalud 6mg sirdalud alkohol sirdalud alkohol
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
problems in early pregnancy vacuum aspiration video women pregnant
discount coupon for cialis coupon for cialis printable cialis coupon
discount prescription coupons pureheartvision.org free coupon for cialis
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
vermox cena vermox cena vermox spc
flagyl vademecum flagyl suspension flagyl v
types of abortion pill how much does abortion pill cost partial birth abortion
post abortion pill misoprostol abortion abortion pill clinics in md
late term abortion pill clinics free abortions abortion clinics in houston tx
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
types of abortion pill akum.org facts about abortion pill
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
cialis online coupon discount coupons for prescriptions prescription drugs coupons
addyi 100 mg addyi wikipedia addiyan chuk chuk
abortion pill abortion pill services abortion procedure
average cost of an abortion pill supermaxsat.com pro abortion
abortion pill laws partial birth abortion teenage abortion pill
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
viagra wiki viagra viagra prodej
vermox spc truonggiang.net vermox
best coupons websites free couponing websites best grocery coupon sites
for abortion pill side effects of abortion pill abortion pill prices
abortion pill pristineschool.com aspiration abortion
amoxicilline abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide acetazolamide spc
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
free cialis coupon 2016 accuton.com coupons for prescription drugs
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
abortion pill risks abortion clinics in houston tx home abortion pill methods
cialis nedir cialis cialis tablet
abortion pill rights teen abortion pill getting an abortion pill
amoxicilline amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
free cialis coupon 2016 cialis manufacturer coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs
cialis 5 mg tymejczyk.com cialis tablet
how much is an abortion pill chemical abortion pill how does abortion pill work
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
getting an abortion pill abortion pill methods articles on abortion pill
discount pharmacy card discount card pharmacy medication coupon
cost of medical abortion abortion pill costs how do abortion pill work
late term abortion pill medical abortion pill abortion pill laws
grocery coupon codes coupon websites coupon promo codes
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
how to get a abortion danielnakamura.com.br abortion options
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
2015 cialis coupon onemoreproductions.se drug coupons
prescription transfer coupon cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions
coupons for cialis printable new prescription coupon free coupon for cialis
naltrexone for ra can you drink on naltrexone naltrexone stories
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
buprenorphine detox site opiate implant
naltrexone generic ldn and autism vivitrol naltrexone
vivitrol canada naltrexone no prescription low dose naltrexone india
where to buy naltrexone link naltrexone dosage forms
how long does it take for naltrexone to work naltrexone use medication naltrexone
naltrexone headache link shot to stop drinking
trexone medication open how does naltrexone work
alcohol blocker side effects of low dose naltrexone ldn diabetes
pramipexol depot pramipexol of sifrol pramipexol rls
ازاده
1394/07/01
0
0
جناب اقای دکتر سرگلزایی عالیییییییی بود عالی ممنون
i want to cheat on my girlfriend open my virtual girlfriend cheats
why married men cheat on their wives blog.ivanovtech.com cheat husband
women cheat husband reasons why women cheat on their husbands wife cheat story
adult baby stories preteens having sex stories the simpsons adult stories
sex stories moms escort service reader news.noerskov.dk spanking adult babies stories
spy on any cell phone randolphia.com top spy app for android
walgreens coupons for prints jmalarcon.es walgreens print coupon code
women will cheat how to cheat on husband My girlfriend cheated on me
prednisolone 40mg open inderal 10mg
inderal 40mg viagra tretinoin 0.025%
coupons prescriptions link coupon for free viagra
synthroid 25mcg synthroid bottle finasteride
proscar pill blog.idilbaby.com valacyclovir
levitra 20mg imitrex pill valacyclovir 0.5g
levaquin 250mg levaquin 750mg clomid 25mg
how to get free coupons free coupon sites pharmacy prescription discount card
coupon viagra coupons for prescriptions prescription drug coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
to buy viagra viagra for sale uk viagra uses and side effects
free prescription drug cards link prescription coupon card
discount prescription drug card open discount coupons for cialis
coupons cialis mha.dk cialis coupon
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
escitalopram genericon 10mg open escitalopram teva 10 mg
fusidinezuur acne fusidine teva fusidinezuur acne
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
lamisil cream singapore click lamisil cream jock itch
voltaren retard voltaren voltaren
motilium diskuze neryx.com motilium
seroquel 300 mg seroquel et alcool seroquel et alcool
risperdal reviews risperdal reviews risperdal yan etkileri
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
atenolol doziranje site atenolol forum
quetiapine overdose management asser.nl quetiapine sandoz 300mg
propranolol halmed charamin.com propranolol lek
singulair 5 mg site singulair montelukast
telfast antihistamine open telfast plus
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
cialis prescription coupon link free coupon for cialis
prescription coupon free printable cialis coupons prescriptions coupons
prescription drug coupons coupon prescription prescription drug coupons
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
best coupon sites coupons websites free coupon sites printable
rx prescription coupons alpinmontservis.cz prescription drugs coupons
surgical abortion how many weeks can you get an abortion the cost of an abortion
prescription coupons ismp.org discount prescriptions coupons
viagra wirkung damske.com viagra kaufen
free printable cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 free cialis coupon 2016
discount coupons for prescriptions coupon prescription prescription coupons
definition of abortion pill abortion pill procedures abortion pill information
third trimester abortion pill information about abortion pill information on abortion pill
what is abortion pill abortion pill procedures when is it too late to get an abortion pill
abortion pills 2nd trimester abortion pill medical abortion pill
abortion pill rights abortion pill facts medication abortion pill
feldene capsulas feldene capsulas feldene capsulas
coupon cialis armyrotc.uga.edu lilly cialis coupons
prescription transfer coupon cialis discount coupons online discount coupon for cialis
amoxicillin 1000 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
prescriptions coupons prescription drug coupons lilly cialis coupon
amoxicillin-rnp airascatering.com amoxicillin nedir
duphaston cijena bez recepta ilkpirlantam.com duphaston i ovulacija
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
coupons for cialis 2016 cialis online coupon coupon for prescriptions
cheap abortion pill abortion pill is murder cons of abortion pill
coupon cialis cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
abortion pill is murder airascatering.com the cost of abortion
clomid tapasztalatok peider.dk clomid tapasztalatok
abortion pill early abortion pill aspiration abortion
new prescription coupon funtimeleisure.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
low cost abortion pill abortion pill recovery cytotec abortion
prescription coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
teenage abortion pill how much is the abortion pill abortion pill
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
feldene flas feldene flas para que sirve feldene gel precio
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
viagra torta viagra helyett viagra pret
coupons for prescription medications aldwych-international.com cialis coupons from manufacturer
post abortion pill how much are abortions medication abortion pill
transfer prescription coupon albayraq-uae.com cialis discounts coupons
average cost of abortion abortion pill facts abortion pill articles
amoxicilline amoxicillin 1000 mg amoxicilline
transfer prescription coupon cialis coupons 2015 prescription drugs coupons
neurontin gabapentin neurontin cena neurontin alkohol
amoxicillin endikasyonlar aegdr.org amoxicillin-rnp
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
information about abortion pill agama-rc.com abortions facts
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
what is naltrexone used to treat naltrexone is low dose naltrexone buy online
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
where can i get naltrexone centaurico.com benefits of low dose naltrexone
naltrexone for alcohol go naltrexone 50 mg
naltrexone implant alcohol link where can i buy low dose naltrexone
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
naltrexone 4.5 mg side effects blog.griblivet.dk vivitrol and drinking
vivtrol myjustliving.com naltrexone uses
ldn for lupus does naltrexone work for alcoholism implant for opiate addiction
opioid antagonist implant sigridw.com low dose naltrexone online pharmacy
low dose naltrexone withdrawal naltrexone trade name naltrexone implant australia
lidocain fungsi markenavnsmerte.site lidocain ohrentropfen
olanzapin 02 burpbivirkninger.site olanzapin lilly
سرگلزایی
1394/08/07
0
0
سلام جناب آقای هاشمی عزیز. 1- یونگ اعتقاد دارد اعتیاد ناشی از گم گشتگی معنوی است. اساس گروه های دوازده قدم همچون AAو NA هم بر همین دیدگاه یونگ استوار است. 2-در کتاب "انسان-فلسفه-عرفان" راجع به تفاوت تفرد و منیت مفصل نوشته ام. این کتاب را انتشارات بهار سبز منتشر کرده است.
sex stories moms escort service reader news.noerskov.dk spanking adult babies stories
pharmacy direct coupon walgreens prescription transfer coupon rx drug coupons
best android spy apps phone spying text message spyware
abortion online natural abortion menstruation after d&c procedure
abortion clinic in houston dilatation curettage abortion recovery
prednisolone 40mg open inderal 10mg
clomiphene 25mg go amoxil pill
drug coupon card drug coupon coupons for cialis printable
walgreens photo print coupon site walgreens coupon photo code
valtrex 1g cialis 20mg ciprofloxacin 750mg
levofloxacin pill nufactor.com metronidazole 400mg
neurontin 400mg click propranolol 10mg
cialis coupons 2015 mikemaloney.net prescription discount coupon
coupons for prescriptions drug coupons viagra discount coupons online
discount prescription coupons coupons for viagra viagra discount coupons online
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans
discount drug coupon go cialis.com coupons
coupon for cialis site cialis coupons from manufacturer
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
prescription transfer coupon prescription discounts cards coupons for cialis
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
virelade open viread effets secondaires
voltaren retard go voltaren
nexium spc click nexium spc
atenolol doziranje open atenolol forum
propranolol hemangiom propranolol halmed propranolol tablete forum
allosaurus bvandam.com allow
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
cialis prescription coupon link free coupon for cialis
prescription drug coupons coupon prescription prescription drug coupons
beloc zok mite preis beloc zok mite preis beloc iv
cymbalta presentacion cymbalta 30 mg para que sirve cymbalta 30 mg para que sirve
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
abortion clinics in memphis tn pro abortion facts pregnancy abortion
champix champix comprar champix dosis
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
medical termination of pregnancy procedure thinking of having an abortion weeks for pregnancy
free printable cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 free cialis coupon 2016
non surgical abortion pill abortion pill price how late can you get an abortion pill
voltaren jel voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
printable discount coupons andreinfo online promo codes
metformin overdose metformin hcl metformin hcl
abortion pill complications abortion pill cons what is abortion pill
misoprostol abortion achrom.be cytotec abortion
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone generic cost
abortion pills pathakwavecurecenter.com medical abortion pill
coupons for viagra discount online pharmacy discount coupons for prescription medications
abortions cost teenage abortion pill abortion pill services
vermox cena vermox vermox spc
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
voucher free strattera without prescription strattera without prescription
prescriptions coupons cialis 2015 coupon lilly cialis coupon
clomid proviron clomid clomid proviron pct
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
priligy resepti priligy kokemuksia priligy 30 mg
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
cialis prescription coupon prescriptions coupons cialis coupons 2015
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
cons of abortion pill abortion pill stories what is an abortion pill
abortion pill centers alternatives to abortion pill after abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000
free cialis samples coupon discount coupons for prescriptions coupons prescriptions
coupons for prescription medications prescription discount coupon cialis coupons from manufacturer
clomid testosterone blog.lakerestoration.com clomid cycle
vermox doziranje mcmurray.biz vermox tablete doziranje
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
what is it like to have an abortion free abortion price for abortion
cialis coupon free prescription drug discount cards prescription drug coupons
naltrexone alternatives link naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
naltrexone generic go vivitrol naltrexone
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
naltrexone oral click revia drug
vivitrol canada site naltrexone alcohol treatment
naltrexone for alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone 50 mg
order naltrexone peider.dk naltroxone
naltroxene link low dose naltraxone
vivitrol and alcohol link low dose naltrexone cancer
naltrexone implant alcohol link naltrexone doctors
الهام
1394/08/09
0
0
.سلام آقای دکتر ممنون از مطالب خوب و ارزنده و تحلیل های دقیقتون آقای دکتر من مایلم در جلسات سخنرانی شما حضور داشته باشم میشه راهنمایی کنید
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
text monitoring software read spy on text messages
pharmacy direct coupon walgreens printing coupons rx drug coupons
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
android phone monitoring app read android tracking software
free discount prescription cards cvs online store cvs weekly sales
buy sildenafil 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com sildenafil 100mg
prescription coupon markthrice.com drug prescription card
viagra coupon site new prescription coupons
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
free prescription drug cards free prescription cards discount prescription coupon card
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
coupons for cialis new prescription coupons drug discount coupons
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
viagra mire jó viagra 100mg viagra szedése
niacin ne demek niasinamid niasinamid
nexium 20 go nexium 40mg
metformin 500 metformin lich metformin 1000
cialis cialis walgreen coupon cialis 20mg
paxillus paxillin paxilus involutus
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
lilly cialis coupon discount prescription coupons prescription card discount
bimatoprost hair growth bimatoprost sr bimatoprost sr
amoxicilline click amoxicillin endikasyonlar
abortion clinics in nashville tn link abortion at 6 weeks
zovirax bula zovirax krem zovirax
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
loette precio web-dev.dk loette precio
cialis coupons from manufacturer cialis coupons from lilly cialis discount coupon
diclac gel lasertech.com diclac 50mg tablets
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
why should abortion be illegal abortion help free discount coupon
free printable cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 free cialis coupon 2016
non surgical abortion pill risks of abortion pill how late can you get an abortion pill
abortion in clinic angkortaxidriver.com dilatation & curettage
vermox tablete doziranje vermox bez recepta vermox bez recepta
cialis coupons and discounts prescription discount coupons cialis sample coupon
viagra karensmith.us viagra wiki
metformin overdose tymejczyk.com metformin hcl
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
coupons for cialis 2016 cialis manufacturer coupon 2016 coupon prescription
abortion pills 2nd trimester abortion pill medical abortion pill
thyrax kopen bistromc.org thyrax euthyrox
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
abortion pill is murder how do abortion pill work cheap abortion pill clinics
vermox cena vermox cena vermox spc
voltaren nedir voltaren nedir voltaren krem nedir
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
clomid proviron clomid clomid proviron pct
amoxicillin-rnp airascatering.com amoxicillin nedir
duphaston cijena bez recepta ilkpirlantam.com duphaston i ovulacija
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
cialis.com coupon cialis coupon lilly coupon for prescriptions
types of abortion pill abortion pill prices facts about abortion pill
cialis.com coupons transfer prescription coupon online cialis coupons
cost for an abortion teen abortion pill spontaneous abortion pill
abortion pills cost information about abortion pill abortion pill procedures
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
transfer prescription coupon akum.org cialis coupons free
cheap abortion pill abortion pill is murder cons of abortion pill
duphaston duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija
cons of abortion pill abortion pill stories what is an abortion pill
abortion pill centers pill abortion after abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicillin nedir
vermox doziranje blog.dotnetnerd.dk vermox
viagra torta viagra kamagra cialis viagra pret
abortion pill pros and cons natural abortion pill types of abortion pill
cialis nedir cialis cialis tablet
clomid testosterone clomid cycle clomid cycle
cheap abortion pill medical abortion cost abortion pill pros and cons
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicilline
acetazolamide symptoms acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier
cost of medical abortion abortion pill centers how do abortion pill work
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
where do you have an abortion how long do you have to get an abortion are abortions safe
what is it like to have an abortion free abortion price for abortion
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
naltrexone hair loss meltrexone opiate implant blocker
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
naltrexone alternatives link naltrexone in the treatment of alcohol dependence
naltrexone endorphins site difference between naloxone and naltrexone
acamprosate click ldn for autism
naltrexone uk naltrexone dosage range drug naltrexone
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone uses click generic naltrexone
naltrexone for alcohol go naltrexone 50 mg
naltrexone studies zygonie.com order low dose naltrexone online
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
naltrexone therapy link how long does ldn take to work
what does naltrexone do go naltrexone 4.5 mg
low dose naltrexone psoriatic arthritis site ldn low dose
neltraxone house.raupes.net natroxone
رضا نصیری حامد
1395/01/18
0
0
جناب آقای دکتر ممنون از مطلب زیباتون اگر زحمتی نیست برای ادامه پیگیری بحث تفرد از نظر یونگ منابعی رو معرفی کنید ممنون میشم با سپاس و ارادت
levaquin 250mg click clomid 25mg
how to get free coupons free coupon sites pharmacy prescription discount card
discount prescription coupons markthrice.com viagra 2016 coupon
free coupon for viagra 2016 viagra coupon viagra prescription coupon
free prescription drug cards gallaghermalpractice.com discount prescription coupons
discount prescription coupons blog.brunothalmann.com viagra discount coupons online
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
cialis dose vs cialis dosage size
free prescription drug cards click prescription coupon card
discount drug coupon site cialis.com coupons
prescription drugs coupon open prescription discount coupons
aidadiva go aidamar
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
fusidinezuur acne link fusidinezuur acne
risperdal reviews click risperdal yan etkileri
jasmin rice yasmin le bon yasmina rossi
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
free cialis coupons evans.com.mx cialis manufacturer coupon 2016
cialis online coupon miscman.com cialis.com coupons
telfast antihistamine open telfast plus
loette precio web-dev.dk loette precio
amoxicillin al 1000 amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000
abortion laws by state abortion by pill free abortions
endep 25 and alcohol endep side effects australia endep medication australia
abortion pill methods abortion pill is wrong abortion pill pictures
medical termination of pregnancy procedure late termination of pregnancy for fetal abnormality weeks for pregnancy
viagra wirkung viagra generika viagra kaufen
losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg losartan jubilant
cytotec abortion abortion options price of an abortion pill
herbal abortion pill how to have an abortion pill costs of abortion pill
medication coupon amazonschools.com viagra discount coupons online
vermox delovanje vermox brez recepta vermox cena
cost for an abortion abortion pill information abortion pill online
losartan jubilant bvandam.com losartan
amoxicillin endikasyonlar aegdr.org amoxicillin antibiyotik fiyat
early abortion pill options achrom.be partial birth abortion
feldene capsulas feldene gel precio feldene capsulas
coupons for cialis 2016 thestickybeak.co.uk cialis coupon card
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
post abortion pill how much is a abortion pill abortion pill clinics in md
late term abortion pill clinics non surgical abortion pill abortion clinics in houston tx
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicilline
priligy resepti priligy 60 mg priligy 30 mg
lamisil lamisil comprimidos lamisil spray
cialis online coupon discount coupons for prescriptions prescription drugs coupons
aspiration abortion different types of abortion pill abortion pill
addyi 100 mg thebaileynews.com addyi fda
cialis discount coupons cialis coupon 2015 coupons for cialis
abortion pill is murder airascatering.com the cost of abortion
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
viagra koupit viagra recenze viagra
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
neurontin cena neurontin diskuze neurontin 100 mg
alternatives to abortion pill lupidellamajella.it abortion pill prices
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
cialis nedir cialis cialis tablet
transfer prescription coupon albayraq-uae.com cialis discounts coupons
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicilline
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
getting an abortion pill against abortion pill facts articles on abortion pill
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
vermox sirup vermox spc vermox spc
cost of medical abortion abortion pill centers how do abortion pill work
cheap abortion pill about abortion pill free abortion pill
what is it like to have an abortion home abortion price for abortion
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
2015 cialis coupon cialis discount coupons drug coupons
discount coupons for prescriptions prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016
revia naltrexone click low dose naltrexone insomnia
naltrexone for ra link naltrexone stories
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
naltrexone immune system naltrexone with alcohol naltrexone capsules
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
vivitrol canada naltrexone no prescription low dose naltrexone india
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
naltrexone for alcohol open naltrexone 50 mg
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
naltrexone studies zygonie.com order low dose naltrexone online
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
vivtrol read naltrexone uses
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
naltrexone implant alcohol how does ldn work naltrexone doctors
naltrexon 1 5 mg naltrexon borderline naltrexon cfs
فاطمه دیبائی
1395/07/19
0
0
جناب دکتر سرگلزایی. سلام و سپاس از مطالب بسیار مفید. جویای تکنیک های مسیر تفرد هستم. لطفا منابع ، فیلم و آنچه در یادگیری ام کمک می کند را بفرمایید. با احترام
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
beloc zok mite preis beloc zok mite preis beloc iv
loette precio web-dev.dk loette precio
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
cialis coupon 2015 cialis discounts coupons lilly coupons for cialis
abortion laws by state abortion by pill free abortions
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
herbal abortion pill free abortion pill how to have an abortion pill
ibuprofen 600 ibuprofen rapid ibuprofen spc
feldene d feldene d feldene ampolla
voltaren jel voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
abortions cost cicg-iccg.com abortion pill services
facts on abortion pill what is abortion pill abortion pill costs
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
feldene capsulas feldene capsulas feldene capsulas
discount prescriptions coupons coupons cialis prescriptions coupons
buy abortion pill free abortions second trimester abortion
cialis.com coupon spiritocagliese.it cialis free coupon
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
nootropil piracetam nootropil 800 g nootropil 800 g
vermox cena vermox prodej vermox alkohol
prescription drugs coupons coupons for cialis printable manufacturer coupons for prescription drugs
abortion pill abortions cost abortion procedure
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
clomid testosterone yunaweddings.com clomid testosterone
discount coupons for prescriptions cialis coupons printable manufacturer coupons for prescription drugs
herbal abortion pill where to get an abortion pill should abortion pill be legal
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
what is the safest abortion method scraping the uterus procedure abortion pregnant
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
against abortion pill late term abortion pill cons of abortion pill
lamisil para que sirve lamisil crema lamisil comprimidos
viagra torta viagra kamagra cialis viagra pret
abortion pill pros and cons natural abortion pill types of abortion pill
transfer prescription coupon arborawning.com transfer prescription coupon
cheap abortion pill abortion pill stories abortion pill pros and cons
cialis tablet centauricom.com cialis tablet
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
late term abortion pill cost of abortions abortion pill laws
what is it like to have an abortion home abortion price for abortion
what is a abortion vacuum for abortion is abortion legal
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
coupons for cialis printable new prescription coupon free coupon for cialis
naltrexone hair loss meltrexone opiate implant blocker
opiate blocker implant heroin addiction naltrexone fibromyalgia side effects
vivitrol canada injection to stop drinking alcohol low dose naltrexone india
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
naltrexone for alcohol dependence pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone fda approval
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
alcohol detox how long does naloxone block does naltrexone stop cravings
vivitrol canada site naltrexone alcohol treatment
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
half life of naltrexone zygonie.com who makes vivitrol
ld naltrexone trinalin naltrexone dosage forms
low dose naltrexone cancer read naltrexone implant
order naltrexone click naltroxone
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
what does naltrexone do oscarsotorrio.com naltrexone 4.5 mg
naltrexone for pain can you drink on naltrexone doctors who prescribe naltrexone
naltrexone half life site trexone medication
naltrexone sleep cost of naltrexone what is ldn medicine
trexone medication naltrexone in canada how does naltrexone work
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
naltrexone 50 mg site how naltrexone works