امروز :
مقالات
آدم خوش ذات،آدم بدذات
1393/12/08 - 13:30
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

«ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻠﺢاﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﺪي ﺷﻴﺮازي» در ﻛﺘﺎب «ﮔﻠﺴﺘﺎن» ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ را ﻣﻲآورد ﻛﻪ روزﮔﺎري، دﺳﺘﻪاي دزد و راﻫﺰن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﻴﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن، ﻃﻔﻞ ﺧﺮدﺳﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﻜﻲ از راﻫﺰﻧﺎن ﺑﻮد. ﻗﺎﺿﻲ، ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻋﺪام دزدان داد. ﺑﺰرﮔﻲ، وﺳﺎﻃﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﻲ دارد؟ او در ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﺪان و ﻗﺒﻴﻠﻪ اي ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه و درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ زﻧﺪﮔﻲ را از آﻧﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ؛ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده اي درﺳﺘﻜﺎر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮔﺮدد، اوﺻﺎف دزدان را ﺗﺮك ﻧﻤﻮده و زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﭘﻴﺸﻪ ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ. ﻗﺎﺿﻲ، وﺳﺎﻃﺖ آن ﺑﺰرگ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻃﻔﻞ را آزاد ﻛﺮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ او را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺰرگ ﺳﭙﺮد.« ﺳﻌﺪي ﺷﻴﺮازي» اﻣﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻏﻢاﻧﮕﻴﺰي را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ رﻗﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ.آن ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و آن ﺑﺰرگ و ﺧﺎﻧﻮاده ي او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، داراﻳﻲ آﻧﺎن را ﻣﻲدزدد و ﻓﺮارﻣﻲﻛﻨﺪ!«ﺳﻌﺪي» در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ «ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﻧﺎاﻫﻞ را ﭼﻮن ﮔﺮدﻛﺎن ﺑﺮ ﮔﻨﺒﺪ اﺳﺖ» و درواﻗﻊ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ «ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮔﺮگ زاده ﮔﺮگ ﺷﻮد» ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد، ﭼﻨﺎن ﺟﻮﻫﺮه ي ﭘﻠﻴﺪي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻧﺎن ﺑﻜﻮﺷﻲ،اﻧﮕﺎر ﺧﺸﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ  زده اي  و آﻧﺎن ﺑﺎز ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ «ﺳﻌﺪي» ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﺟﻮﻫﺮه را «ارﺛﻲ» ﻣﻲداﻧﺪ ﭼﺮاﻛﻪ دزدزاده از آنﺟﺎ ﻛﻪ از ﺗﺒﺎر راﻫﺰﻧﺎن اﺳﺖ، ﺑﻪ «اﺻﻞ ﺧﻮد» ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎب «ﺳﻌﺪي» در ﻛﺘﺎب «ﺑﻮﺳﺘﺎن» ﺧﻮد ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:
ﮔِﻠﻲ ﺧﻮشﺑﻮي در ﺣﻤﺎم روزي             رﺳﻴﺪ از دﺳﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ ﺑﻪ دستم
ﺑﺪوﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣُﺸﻜﻲ ﻳﺎ ﻋﺒﻴﺮي               ﻛﻪ از ﺑﻮي دﻻوﻳﺰ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻢ
بگفتا ﻣﻦ ﮔِﻠﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدم                   وﻟﻴﻜﻦ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ ﮔُﻞ ﻧﺸﺴﺘﻢ  
ﻛﻤﺎل ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ در ﻣﻦ اﺛﺮﻛﺮد              وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻛﻢ ﻛﻪ هستم
در اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ، ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲرﺳﻴﻢ؛ﻫﻢﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﮔُﻞ ﺑﺎﻋﺚﺷﺪه ﻛﻪ ﮔِﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮه و ذاﺗﻲ ﺧﺎﻛﻲ دارد، ﭼﻮن ﮔُﻞ ﺧﻮش ﺑﻮي ﺷﻮد!
ﺣﻜﻴﻤﺎن و ﻓﺮزاﻧﮕﺎن دﻧﻴﺎي ﻛﻬﻦ و ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن و روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢﭼﻮن ﺟﻨﺎب «ﺳﻌﺪي» ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه، ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آﻳﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮش ذات و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺪ ذاﺗﻨﺪ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﻟﻮح ﺳﭙﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﻣﻲﺳﺎزد.اﻳﻦ ﺳﺆال ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺴﺆول اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان، اﻧﺴﺎن «واﻗﻌﺎً» رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ، رﻓﺘﺎر او ﺗﺎﺑﻊ «ﺟﺒﺮ وراﺛﺖ» «ﻳﺎ ﺟﺒﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ» «ﻳﺎ ﺟﺒﺮ ﺷﺮاﻳﻂ» اﺳﺖ؟
ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻃﻌﻲ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ، اﻣﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺴﻴﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﻲﺗﻮان روﺷﻦ کرد.
ﻣﺜﻼً در ﻳﻚ ﺷﺐ ﺷﻌﺮ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﻤﻌﻲ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺷﻌﺮا اﺷﻌﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ، از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﻣﻜﺎن ﻳﻚ درﮔﻴﺮي ﺧﺸﻦ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ از ﻳﻚ ورزﺷﮕﺎه ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮازدﺣﺎم ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ آن، ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ زﻳﺮ آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺻﻒ اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺪ  و دو ﺗﻴﻢ در آن ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ رﻗﻴﺐ و ﺑﻠﻜﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ در آن ﺑﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﺎن در ﺣﻜﻢ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، اﺣﺘﻤﺎل درﮔﻴﺮي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ورزﺷﮕﺎه، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از آن ﻣﺤﻔﻞ ادﺑﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺟﺒﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ي اﻓﺮاد در اﻳﻦ ورزﺷﮕﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺒﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل، ﺟﺒﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ  ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ي اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺣﺘﻤﺎً وارد درﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
به ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻳﻚ «ﺟﺎﻣﻌﻪ» ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﺎن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ «ﺟﺒﺮ ﺷﺮاﻳﻂ» ﺑﺎﺷﺪ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ، ﻧﮕﺎه ﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ «ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻓﺮدي »و «ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب» آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻣﻲ زنم:
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦِ روان ﭘﺰﺷﻚ، ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺪاﺧﻼﻗﻲﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻴﺒﺖ، ﺗﻬﻤﺖ،دروغﮔﻮﻳﻲ، ﺷﺎﻳﻌﻪﺳﺎزي و... در ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺷﺎﻳﻊﺗﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ:
ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻠﺖ ﻣﺎ «ﺑﺪ ذات» ﺗﺮ از ﻣﻠﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ.آن ﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻋﺎدات ﺑﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﺎ ﺷﺪه، «ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ» اﺳﺖ ﻛﻪ وارث آن ﺑﻮده اﻳﻢ ﻧﻪ «ذات» ﻣﺮدم اﻳﺮان.
دو دﺳﺘﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﻋﺎدات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. ﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ «ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻔﺎﻫﻲ» ﺑﺮ «ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻜﺘﻮب» ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻋﺎدات ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻢ رواج ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺮدم اﻫﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ، ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﮔﺰارش ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﺠﻠﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ، ﻛﻢ ﺗﺮ دﭼﺎر دروغ ﮔﻮﻳﻲ و ﺷﺎﻳﻌﻪ و ﻏﻴﺒﺖ و ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ رواج اﻳﻦ ﻋﺎدات ﺑﺪ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻤﻲ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي رﺳﺎﻧﻪ ﻫا ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ زﻳﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺷﻮد، دروغ و ﺷﺎﻳﻌﻪ و ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻴﺰ رواج ﺑﻴﺶﺗﺮي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﮔﺮ از ﺑﻨﺪه ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن، ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻋﺎدات ﺑﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻢ ﻣﺮدم ﺑﺪ ذات و ﺑﺪاﺧﻼﻗﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻣﺮدم در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪي ﮔﻴﺮاﻓﺘﺎده اﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﺑﻪ دروغ ﮔﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻣﻦ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻢ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﻤﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﮔﻴﺮاﻓﺘﺎده اﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆول اﻳﻦ ﻋﺎدت ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻣﻦ، ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ در ﻫﻴﻤﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻋﺎدات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎً ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼق ﻧﻴﻜﻮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ رذاﺋﻞ آﻟﻮده ﻧﺸﻮﻳﻢ.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻼن ﻣﺎن ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ «ﻧﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ» ﺑﻪ درﻣﺎن ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﺑﭙﺮدازﻳﻢ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ و از آن سو اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻞ ﺷﻮد، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، از زﻳﺮ ﺑﺎرﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻓﺮدي ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﻢ.

دکتر محمدرضا سرگلزایی-روانپزشک
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
how to tell my husband i cheated how to tell my husband i cheated i told my husband i cheated
my husband and i both cheated blog.artistamobile.com would my husband cheat
so your wife cheated what to do when your wife cheated on you your wife cheated on you
my husband cheated read percentage of women who cheat
sex stories older woman teenboy ohiovalleyrestoration.com preteens having sex stories
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
mom sex stories open adult xxx stories
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
cialis 10mg skoc.net zovirax
clomiphene 25mg go amoxil pill
prescription drug discount card cogimator.net transfer prescription coupon
drug coupon card prescription drugs coupon coupons for cialis printable
walgreens photo print coupon site walgreens coupon photo code
rite aid in store coupons click rite aid gift card selection
synthroid 25mcg click finasteride
betamethasone 0.05% blog.lakerestoration.com dapoxetine 90mg
levofloxacin pill nufactor.com metronidazole 400mg
prescription savings cards factus.dk 2016 viagra coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dose of 25 mg read cialis dosage for enlarged
transfer prescription coupon prostudiousa.com coupons for cialis
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
cipro ciprofloxacin ciprinol
bimatoprost eyelash bimatoprost ebay bimatoprost buy
kamagra bestellen read kamagra wikipedia
motilium diskuze motilium laktace motilium
adalate adalate 10 mg adalat compendium
evista tabletas link revista hola
inderal dosage inderal 20 mg inderal 20 mg
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
singulair 5 mg site singulair montelukast
procyclidine mental health open procyclidine mental health
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
amoxicillin 500 mg click amoxicillin-rnp
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin endikasyonlar
printable cialis coupon manufacturer coupons for prescription drugs free cialis coupons
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
diclac gel diclac spc diclac 50mg tablets
viagra wirkung viagra generika viagra kaufen
feldene d feldene gel precio feldene ampolla
vermox prospect vermox pret vermox
facts on abortion pill where to get an abortion pill costs of abortion pill
vermox delovanje vermox cena vermox cena
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
misoprostol abortion achrom.be cytotec abortion
loratadine dosage loratadine overdose loratadine used for
low dose naltrexone online pharmacy naltrexone cost without insurance what is ldn used for
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
cialis coupons from lilly coupons cialis coupons for prescriptions
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
how do abortion pill work aegdr.org first trimester abortion pill
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
how do abortion pill work how to have an abortion pill having an abortion
abortion pills cost achieveriasclasses.com abortion pill procedures
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
2015 cialis coupon discount coupons for cialis free cialis coupon 2016
cialis prescription coupon prescriptions coupons cialis coupons 2015
duphaston tablete kako se piju duphaston iskustva duphaston cijena bez recepta
priligy thailand floridafriendlyplants.com priligy kokemuksia
for abortion pill free abortion pill abortion pill prices
addiyan chuk chuk blog.plazacutlery.com addyi 100 mg
amoxicilline abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
prescription coupon ambito20.it cialis coupon codes
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
viagra torta viagra helyett viagra pret
abortion pill pros and cons about abortion pill types of abortion pill
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000
free cialis samples coupon cialis trial coupon coupons prescriptions
cialis 2015 coupon printable coupons for cialis cialis coupons online
vermox bez recepta lasertech.com vermox
post abortion pill abortion pill online medication abortion pill
amoxicilline amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
prescription transfer coupon cialis coupon code cialis coupons from lilly
amoxicillin endikasyonlar aegdr.org amoxicillin-rnp
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
clomid cycle clomid proviron clomid
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
late term abortion pill cost of abortions abortion pill laws
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
diagnostic dilation and curettage abortion is wrong first pregnant
prescription transfer coupon cialis coupon card discount coupons for prescriptions
discount coupons for prescriptions internet drug coupons cialis manufacturer coupon 2016
monthly injection for opiate addiction implant naltrexone naltrexone for opiate withdrawal
how does naltrexone work low dose naltrexone anxiety naltrexone schedule drug
acamprosate how long will naltrexone block opiates ldn for autism
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
c naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it what is vivitrol medication
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
where to buy naltrexone blog.admissionnews.com naltrexone dosage forms
revia reviews go alcohol antagonist
ldn for autism williamgonzalez.me low dose naltrexone interactions
what does naltrexone do go ldm medicine
naltrexone 25 mg avonotakaronetwork.co.nz ldn and lupus
naltrexone half life naltrexone for anxiety trexone medication
naltrexone sleep cost of naltrexone what is ldn medicine
naltrexone headache naltrexone schedule shot to stop drinking
 
تیدا دختر آفتاب
1393/12/09
10
1
عرض ادب خدمت آقای دکتر.ممنون از مقاله ی جذاب تون.این موضوعی که در مقاله مطرح کردید همیشه ذهن منو به خودش مشغول کرده. با وجود توضیح بسیار زیباتون ,من هنوز درگیر هستم!وقتی شما در سطح کلان نگاه می کنید,جبر شرایط رو می بینید و وقتی در سطح فردی نگاه می کنید جبر وراثت یا جبر تربیتی رو می بینید. شاید بشه برای جبر تربیتی کاری کرد اما آیا می شه برای جبر وراثت کاری کرد؟!! در ضمن موضوع دیگه ای که منو آزار میده اینه که نمی تونم بین دین و روانشناسی پلی بزنم, از نظر روانشناسی انسان در جبرهای مختلفی قرار داره و به فرض مثال کسی که جنایتی مرتکب می شه براش یه دلیل روحی وجود داره اما از دیدگاه دین این فردی که جنایت کرده و کار اشتباه کرده کاملا مسول هست و مستحق مجازات! اگه انسان در شرایط و وراثت اش جبر داره پس با این حساب ,دین چطوری این فرد رو تا این حد مسول میدونه ؟!! کدومش درسته؟ بالاخره انسان مسول اعمالش هست یا نیست؟!!
dating a married man why do wife cheat open
i had an abortion click pregnant pregnant pregnant
i cheated on my husband how do i fix it my ex cheated on me should i tell my husband i cheated on him
my boyfriend thinks i cheated click i want to cheat on my boyfriend
unfaithful wives husband cheated how many women cheat
moms sex stories blog.rewardsrunner.com free adult bondage pictures stories
women who cheat on their husbands read women cheat
i want an affair go affair dating sites
free online coupons open walgreens printing coupons
inderal 40mg read tretinoin 0.025%
free manufacturer coupons free prescription discount cards discount card for pharmacy
finasteride pill link vardenafil 60mg
betamethasone 0.05% blog.lakerestoration.com dapoxetine 90mg
lilly coupons for cialis mba-institutes.com printable coupons for cialis
printable viagra coupon coupons for viagra prescription drugs coupons
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
to buy viagra viagra for sale uk viagra uses and side effects
discount card for prescription drugs go prescription drugs coupon
internet drug coupons drug coupons canada drug pharmacy coupon
naproxen zygonie.com naproxennatrium
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
motilium diskuze neryx.com motilium
paxillus paxillin paxilus involutus
atenolol doziranje open atenolol forum
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
concord reverso plus concor cor concor cor
procyclidine mental health read procyclidine mental health
abortion facts klikekspogroup.com abortion pill cost
abortion clinics in nashville tn link abortion at 6 weeks
coupon for prescription open discounts on prescriptions
prescription coupon coupons prescriptions prescriptions coupons
zovirax bula idiotygenii.com zovirax
loette precio web-dev.dk loette precio
abortion clinics in memphis tn where can i get the abortion pill pregnancy abortion
discount coupons for prescriptions free cialis coupon cialis.com coupon
how much is abortion abortion information abortion clinics dallas tx
cialis manufacturer coupon 2016 cialis manufacturer coupon lilly cialis coupons
abortion pill methods pill abortion abortion pill pictures
viagra viagra alternative viagra ersatz
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
cytotec abortion britmilk.co.uk price of an abortion pill
feldene capsulas feldene gel precio feldene gel
feldene d feldene gel precio feldene ampolla
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
discount prescriptions coupons online cialis coupons coupons for cialis printable
home abortion pill types of abortion pill abortion pill debate
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
discount coupons for prescriptions prescriptions coupons new prescription coupons
abortions cost ismp.org what is abortion pill
types of abortion pill third trimester abortion pill partial birth abortion
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
coupons for cialis printable discount prescriptions coupons cialis discounts coupons
cialis.com coupon cialis coupon lilly coupon for prescriptions
how do abortion pill work cost of abortion pill first trimester abortion pill
types of abortion pill abortion pill prices facts about abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicilline
lamisil lamisil cream lamisil spray
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
aspiration abortion different types of abortion pill abortion pill
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
neurontin alkohol neurontin 400 neurontin alkohol
abortion pill online abortion clinics in houston tx abortion pill video
abortions facts abortion pill methods how to have an abortion pill
cialis prescription coupon discount coupon for cialis cialis coupons 2015
viagra koupit viagra recenze viagra
cialis coupon codes cialis coupon lilly new prescription coupon
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
flagyl 500 mg flagyl plm flagyl precio
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
neurontin diskuze neurontin neurontin 100 mg
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
lamisil para que sirve blog.bjorback.com lamisil comprimidos
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
amoxicillin endikasyonlar airascatering.com amoxicillin al 1000
cialis nedir cialis cialis tablet
amoxicillin 500 mg achieveriasclasses.com amoxicillin dermani haqqinda
free cialis coupon 2016 ouralfreton.co.uk manufacturer coupons for prescription drugs
cialis coupon lilly cialis online coupon free cialis coupons
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicilline
prescription transfer coupon cialis coupon code cialis coupons from lilly
getting an abortion pill steadfasttraining.co.uk articles on abortion pill
cost of medical abortion abortion pill costs how do abortion pill work
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
what is a abortion vacuum for abortion is abortion legal
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
2015 cialis coupon cialis discount coupons drug coupons
naltrexone alternatives site naltrexone in the treatment of alcohol dependence
opioid antagonists for alcohol dependence vivitrol for alcohol dependence naltrexone success rate
c naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it what is vivitrol medication
what does naltrexone feel like go naltrexone canada
neltrexon site injection to stop drinking alcohol
naltrexone addiction naltrexone hcl 4.5 mg low dose naltrexone ulcerative colitis
low dose naloxone naltrexone used for naltrexone 50 mg side effects
ldn for autism williamgonzalez.me low dose naltrexone interactions
alcohol blocker pill naltrexone 3mg is naltrexone an opiate
trexone medication naltrexone in canada how does naltrexone work
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
سرگلزایی
1393/12/12
15
0
با سلام و احترام. اول این که علوم زیستی تلاش دارند که "جبر وراثت" را کنترل کنند و تا حد زیادی هم موفق بوده اند. عیب انکساری چشم با زدن عینک مناسب یا جراحی لیزری رفع می شود و دوره های افسردگی-شیدایی بیماری وراثتی دوقطبی با لیتیوم کاربنات. این یعنی کنترل جبر زیستی. در آینده ی نزدیک ژن تراپی انقلابی در این عرصه ایجاد می کند. برای درک رابطه ی روانشناسی و دین فصل اول کتاب "انسان در جستجوی معتلی غائی" از ویکتور فرانکل- ترجمه عباس شمیم- نشر آشیان راهگشاست. شاد باشید و سپهر دل تان همیشه آفتابی
dating a married man redirect open
medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
i had an abortion website-knowledge.com pregnant pregnant pregnant
i cheated on my husband with his best friend blog.e-lecta.com why i cheated on my husband
i cheated on my husband how do i fix it gpatterson.com should i tell my husband i cheated on him
my husband and i both cheated my husband cheated on me now what would my husband cheat
women affairs megaedd.com why do husband cheat
wife cheaters go women affair
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
adult baby stories preteens having sex stories the simpsons adult stories
story of abortion open should i get an abortion
walgreens coupons for prints jmalarcon.es walgreens print coupon code
discount rx pharmacy link free pharmacy card
walgreens coupon printable boinctech.com prescription discount codes
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
what is an abortion clinic medical abortion clinics abortion atlanta
discount prescription coupons click viagra 2016 coupon
copay cards for prescription drugs site drug discount coupons
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
cialis dose vs cialis dosage size
acheter viagra pfizer en http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en acheter viagra pfizer en
discount drug coupon go cialis.com coupons
internet drug coupons prescription drug coupons copay cards for prescription drugs
naprosyn 750 mg rileytech.net naprosyn wiki
bonviva gold bonviva credit suisse bonviva injectable
cipralex open ciprofloxacin
virelade open viread effets secondaires
kamagra wikipedia link kamagra
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
nexium spc nexium tablets over the counter nexium spc
metformin site metformin
augmentin side effects go augmentin side effects
voltaren dolo voltaren actigo voltaren
concord reverso plus concor cor concor cor
telfast antihistamine open telfast plus
voltaren retard go voltaren nebenwirkungen
abortion photos read abortion at 16 weeks
abortion laws click pros and cons of abortion
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
amoxicilline click amoxicillin endikasyonlar
prescription coupon coupons prescriptions prescriptions coupons
loette precio web-dev.dk loette precio
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
different types of abortion pill abortion pill information how much are abortions
prescription coupons cialis 2015 coupon cialis online coupon
cytotec abortion abortion options price of an abortion pill
discount prescription coupons coupons for cialis 2016 free coupon for cialis
aspiration abortion activeslo.com how much are abortions
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome naltrexone alcoholism medication naltrexone generic cost
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta duphaston tablete kako se piju
feldene capsulas feldene gel precio feldene capsulas
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
post abortion pill how much is a abortion pill abortion pill clinics in md
cialis prescription coupon steadfasttraining.co.uk coupons cialis
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
vermox vermox mikor hat vermox
cost for an abortion adlerhohenems.com spontaneous abortion pill
metoprolol tartrate metoprolol pro medicin metoprolol medicin
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
cialis online coupon printable coupons for cialis prescription drugs coupons
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
neurontin alkohol neurontin 400 neurontin alkohol
abortion pill online britmilk.co.uk abortion pill video
acetazolamide spc acetazolamide spc acetazolamide spc
cheap abortion pill abortion pill is murder cons of abortion pill
abortion pill when can you get an abortion pill getting an abortion pill
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
feldene precio mcmurray.biz feldene capsulas
viagra wiki blog.zycon.com viagra prodej
for abortion pill side effects of abortion pill abortion pill prices
addiyan chuk chuk blog.plazacutlery.com addyi 100 mg
neurontin cena neurontin 400 neurontin 100 mg
price of abortion pill ameracorporation.com abortion pill complications
feldene flas para que sirve feldene flas feldene flash
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
cialis 2015 coupon cialis discount coupons online cialis coupons online
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
cialis tablet centauricom.com cialis tablet
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
price of abortion pill late term abortion pill abortion pill services
clomid cycle clomid proviron clomid
coupons for prescriptions cialis coupons free new prescription coupon
discount coupons for prescriptions prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016
coupons for cialis printable internet drug coupons free coupon for cialis
cialis coupons printable discount coupon for cialis cialis coupons from lilly
where to buy naltrexone blog.dotnetnerd.dk vivitrol for opiate addiction
what is naltrexone used to treat blog.dotnetnerd.dk low dose naltrexone buy online
acamprosate how long will naltrexone block opiates ldn for autism
buprenorphine detox site.cegep-rimouski.qc.ca opiate implant
will naltrexone get you high site ldn drug
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone implant locations site naltrexone implant reviews
naltrexone for alcohol dependence vivitrol side effects naltrexone fda approval
alcohol detox how long does naloxone block does naltrexone stop cravings
naltrexone oral click revia drug
does naltrexone block tramadol partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone depression
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
50 mg naltrexone how to get naltrexone out of your system ldn low dose naltrexone
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
naltrexone half life naltrexone for anxiety trexone medication
ldn for lupus lasertech.com implant for opiate addiction
neltraxone ldn low dose naltrexone natroxone
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
naltrexone how long does it take to work go naltrexone and alcohol use
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
lidocain fungsi lidocain egis lidocain ohrentropfen
nix 5 creme bdiatblodtryk.site nix latin
soudabeh sargolzaei
1393/12/13
3
0
سلام و درود وسپاس فراوان راستش من چندین سالیست به این نتیجه رسیده ام در جنبه فردی انسانها از سن بسیار پایین یک انتخاب بنیانی راجع به شخصیت خود میکنند و این انتخاب را کاملا آگاهانه وارادی انجام میدهند .در جنبه اجتماعی در مورد مردم ایران فکر میکنم اگر آنچه از نظر مدیریتی بر کشور ما گذشته بر مردم هر کشوری گذشته بود اوضاع الان چندین برابر بدتر بود . برخلاف بسیاری از ایرانیان من این تنفر عمومی از خودمان را مطلقا غیر منطقی و غیرعلمی میدانم والبته رگه هایی از برخی اراده های سوئ را هم بی ارتباط با این موضوع نمی دانم . خلاصه با نوشته شما بشدت موافقم! شاد و پیروز باشی
hiv/aids in africa signs of aids or hiv signs of hiv
my girlfriend cheated on me twice read my girlfriend cheated on me with my best friend
so your wife cheated click your wife cheated on you
i cheated on husband percent of women that cheat why women cheat on husbands
wives who cheat on husbands go why people cheat
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
free readable adult stories adult intimate sex stories blog bart simpson adult stories
sex stories moms escort service reader news.noerskov.dk spanking adult babies stories
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
married men that cheat spnote.com reasons why husband cheat
free online coupons click walgreens printing coupons
online walgreens photo coupons walgreens prints coupons coupons for prescription medications
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
viagra coupons printable open viagra.com coupon
printable viagra coupon site pfizer viagra coupons
prescription drugs discount cards printable viagra coupon viagra coupon free
viagra coupon prescription drug coupons new prescription coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and hunger lisinopril and hunger lisinopril and hunger
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
cialis dosage provides best results cialis dosing for ed cialis dose vs viagra dose
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
to buy viagra viagra for sale uk viagra uses and side effects
prices cialis lipseysguns.com generic cialis coupons
prescription drugs coupon open prescription discount coupons
new prescription coupon cialis free coupon prescription drugs discount cards
prescription drugs coupon open prescription drug discount cards
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
naprosyn 750 mg naprosyn 750 mg naprosyn wiki
fusidinezuur acne fusidine teva fusidinezuur acne
microlite pill for acne microlite pill leaflet microlite pill for acne
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
new prescription coupon pristineschool.com lilly coupons for cialis
amoxicillin 500 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin endikasyonlar
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
discounts and coupons third trimester abortion abortion laws by state
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
herbal abortion pill abraham.thesharpsystem.com how to have an abortion pill
medical termination of pregnancy procedure late termination of pregnancy for fetal abnormality weeks for pregnancy
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
abortion pill stories non surgical abortion pill cost of abortion pill
losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg losartan jubilant
feldene capsulas lasertech.com feldene gel
vermox prospect vermox pret vermox
discount coupon for cialis prescription coupon card printable cialis coupon
risperdal forum risperdal forum risperdal
what is abortion pill abortion pill when is it too late to get an abortion pill
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
viagra bestellen viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel generika
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
discount coupons for prescriptions cialis.com coupons new prescription coupons
flagyl vademecum flagyl suspension flagyl v
flagyl perros flagyl 125 flagyl plm
late term abortion pill clinics non surgical abortion pill abortion clinics in houston tx
nootropil piracetam bistromc.org nootropil 800 g
coupons for cialis printable discount prescriptions coupons cialis discounts coupons
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
side effects of abortion pill herbal abortion pill pros and cons of abortion
cialis online coupon discount coupons for prescriptions prescription drugs coupons
cialis sample coupon cialis coupons printable cialis 2015 coupon
average cost of an abortion pill supermaxsat.com pro abortion
vermox 100mg sigridw.com vermox tablete doziranje
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
cialis coupon codes cialis coupon lilly new prescription coupon
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
cons of abortion pill abortion pill stories what is an abortion pill
alternatives to abortion pill lupidellamajella.it abortion pill prices
amoxicilline abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
price of abortion pill pill abortion abortion pill complications
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
viagra torta viagra helyett viagra pret
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicilline
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
abortion pill risks abortion pill information abortion pill video
viagra torta viagra cena viagra
amoxicillin endikasyonlar aegdr.org amoxicillin-rnp
prescription coupon card edenvalleykent.org coupons for prescription medications
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide sivuvaikutukset
vermox vermox cijena vermox suspenzija
what is it like to have an abortion home abortion price for abortion
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
discount coupons for prescriptions prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016
free prescription drug discount card drug prescription card cialis coupon
cialis coupons printable discount coupon for cialis cialis coupons from lilly
naltrexone hair loss meltrexone opiate implant blocker
naltrexone for ra can you drink on naltrexone naltrexone stories
acamprosate go ldn for autism
half life of naltrexone read who makes vivitrol
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
order naltrexone site naltroxone
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
opioid antagonist implant open low dose naltrexone online pharmacy
naltrexone side effects with alcohol alcohol is an agonist for ldn 4.5 mg
low dose naltrexone withdrawal stopping naltrexone naltrexone implant australia
احمد پورمژدگانی
1393/12/13
12
0
با سلام و عرض ادب ضمن تشکر از مدیریت محترم سایت که نوشته ها و نظرات بنده را در معرض مطالعه دوستان و بزرگواران قرارمیدهند. به نظر من آدمیان هنگام تولد فیلسوف و حکیم و آزاد اندیش و عادل بدنیا نمی آیند .اما نوزادانی اند که با قابلیت و مستعد حکمت ورزی و فرزانگی و عدالت ورزی بدنیا می آیند .به نظر من خداوند تک تک آدمیان را مستعد عدالت ورزی ساخته است زیرا در ذات و ضمیر آدمیان عدالت و عادلی و رفتار خردمندانه زیبا تعریف شده است .همچنین در ذات و ضمیر تک تک کودکان و نوزادان ظلم و رفتار ظالمانه یا غیر عادلانه مشمئز و زننده تعریف شده است .کودکان از همان نوزادی در برابر رفتار ظالمانه پدرومادرو بزرگترها واکنش نشان می دهد .از ظلم بدش می آید .حال که انسان محرک رفتار عادلانه را در ذات و ضمیرش دارد پس چه می شود که فرد در اثر ممارست با دیگران ظالمانه یا غیر عادلانه رفتار می کند .به نظر من ظلم و رفتار ناعادلانه از ذات آدم بیرون نمی آید بلکه مبتنی بر قراردادی اجتماعی است .انسان نا آگاه به تبعات رفتار خود رفتارها ی نابخردی تولید می کند و همین تولیدات رفتاری به تایید نا بخردان میرسد و بعنوان الگو قرارداد میشوند یعنی" باور" البته هر چند این رفتار ها عمق وجاذبه ای ندارند اما توسط آدم های خودنشناس و سطحی نگر ،با تاکید و تکرار ،بعنوان ارزش تلقی و تبلیغ میشوند و رفتاری که بدون دلیل موجه و عقلایی "ارزش" تلقی شود بعضی ها که قادر به آنالیز و تحلیل چنین رفتارهایی نخواهند بود یا اینکه حوصله و انگیزه کافی برای تحلیل سالم یا مخرب بودن چنین رفتارهایی ندارند ،تن به چنین رفتارهایی می دهند .متاسفانه با افتخار هم تن به چنین اعمالی میدهند اگر از اینان بپرسید چرا چنین می کنی؟اینان پاسخ می هند اگر بد بود بزرگان و متشخصین ، چنین نمی کردند.فردی که بدون تحقیق خوراکی میخورد که مضر است اما خوردن خوراک مضر به او شان و شخصیت مدرن بودن ببخشد او به کارورفتارش افتخار می کند زیرا خوردن خوراک مدرن به او شخصیت مدرن بودن میبخشد .در واقع آدمیانی که فریفته چنین دارایی های شخصیت ساز میشوند در صورت محروم شدن از کالاها ی شان و اعتبار آوراحساس ضعف و ناتوانی و محروم شدگی را تجربه می کنند،در صورتی که احساس ضعف اینان نیز برخاسته از باور پنداری اینان می باشدو این باورها نیز در اثر فراگیر شدن آنها ست .بطور مثال جامعه ای را در نظر داشته باشید که عموم افراد در دوره ای خاص و ویژه تلاش برای کسب مدرک عالی دانشگاهی را فضیلت پندارند و هر کسی که خارج از دانشگاه علم کسب کند و ماهر شود و فاقد مدرک عالی باشد بی ارزش تلقی شود در چنین جامعه ای فرد یکه در دانشگاه تحصیل نکرده باشد و در عین حال مهارت او مفید جامعه باشد و دیگران ارزشی بر رفتار و اعمال ماهرانه او قایل نباشند او نیز رفته رفته احساس ضعف خواهد کرد در صورتی که احساس ضعف او برخاسته از باور بی ارزشی اوست که توسط اکثریت اطرافیان به او القا وتایید و تثبیت شده است .اما اگر او از این ارزشگذاری های اعتباری و مقطعی و اقتضایی رها و خارج شده باشد و ارزش خودش را در مهارت ها و رشد استعدادهایش همچنین در ایمان به خدا و زندگی مفهوم دار و پر معنا ببیند او انسانی پرجاذبه و پر از انرژی حیات و آرامش و راضی از زندگی شناخته خواهد شد .اطرافیان او از نعمت همنشینی و هم اندیشی با چنین فردی رفتار خود را همچون او مدیریت خواهند کرد. رفتار عادلانه او را الگوی رفتاری خود قرار می دهند .به نظر من اگراندیشمندان و عملگرایان، گفتمان عدالت را مجددا احیا و زنده کنند و رفتار افراد عادل و گروه عادل را تحلیل و آنالیز کنند بسیاری از اضطراب ها و چشم هم چشمی ها و مسابقات و رقابت های مخرب کمرنگ و بی بنیه و بی دفاع خواهند شد .بسیاری از تلاش ها و سختکوشی های بی مفهوم و پوچ متوقف خواهند شد.بسیاری از انرژی گذاری ها برای مقایسه به مسیر سالم و صحیح هدایت خواهند شد.کودکان کمتر گرفتار حقارت ناشی از مقایسه ها خواهند شد.مدرسه ها و سیستم آموزشی نیز از حالت و شرایط مسابقه و رقابت بر سر چیزی و کسی شدن و همدیگر سرکیسه کردن و امتیاز گرفتن خارج میشوند و آموزش و تربیت در مسیر رشد استعدادهای خدادادی افراد هدایت خواهد شد .کار و کوشش در جهت رشد استعدادهای فردی و گروهی قرار میگیرد نه کار و کوشش برای کسب شان و رتبه اجتماعی و لذت های آنی وقراردادی زودگذر .سازمان ها آدمیانی ماهر و مستعد کار عادلانه استخدام می کنند نه آدمیانی چاپلوس و متملق و مقام پرست.گفتمان عدالت در هر دوره و زمانی و در هر نگاه و باوری ،همواره زیبا و کارگشاست.اگر از کودک هم بپرسیم عدالت چیست او اگر نتواند پاسخی قانع کننده کشف کند حداقل می تواند عدالت را"نبود ظلم" تعریف کند .مسابقه ای که آقای دکتر سرگلزایی از آن مثال زدند میتوانست انجام نشود و بجای ایجاد شرایط مسابقه ای رقابتی و پرتنش ی که فقط خواسته سرگرمیخواهان را براورد می کرد شرایطی ایجاد کنند تا آدمیان نیاز تفریحی و شاددیبخش و سازنده روح و روان شان را تجربه کنند .به نظر من برنامه ریزان یک گروه اجتماعی یا یک جامعه ،باید مولد شرایطی باشند که نیاز واقعی انسان سالم را پاسخ دهد تا دیگران از آدم های سالم و شاداب درس بگیرند و در اثر همنشینی و همدلی کردن با انسانهای سالم و شاداب و کارامد و خردورز ،به ارزش انسانی خودشان از آن جهت که اشرف مخلوقات هستند آگاه شوند .به نظر من همه ما باید تعاریفمان از گروه و جامعه پیشرفته اصلاح شود و پیشرفت واقعی را در عدالت ورزی و اخلاق بشناسیم نه در پیشرفت ابزار کا رو مصرف کالا،البته اگرتعریفمان از انسان یا جامعه پیشرفته همان پیشرفت در عدالت ورزی و سبقت در اخلاق و خردورزی باشد یقینا "ابزار تولید و مصرف کالاها نیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.قران کریم بخوبی انرژی رقابتی بشر را جهت داده است و آدمیان را دعوت به مسابقه و سبقت ورزی میکند البته سبقت در خیرات نه سبقت در شخصیت و احترام جویی ونزد همدیگر مطرح شدن."فاستبقو بالخیرات".با تشکر فراوان
open infidelity do all women cheat
how do you treat chlamydia what are the symptoms of chlamydia std pictures and symptoms
signs of a cheater site women looking to cheat
pregnancy 2 weeks boomasontennis.com abortion pill procedure
i cheated on my husband with his best friend blog.e-lecta.com why i cheated on my husband
reasons people cheat marcandela.com married woman wants cheat
why do women cheat on husbands married men cheat with men why women cheat on their husbands
early abortion options medication during pregnancy abortion clinics in oklahoma
dating site for married people click cheat on husband
ciprofloxacin read clomid 25mg
vibramycin pill betamethasone tube clomid 100mg
coupon rite aid link rite aid coupon 5 off 25
sildenafil citrate 100mg thepoliticalsword.com clobetasol tube
viagra coupons printable go viagra.com coupon
printable viagra coupon coupons for viagra prescription drugs coupons
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
pfizer viagra coupons manufacturer coupons for prescription drugs canada drug pharmacy coupon
discount prescription coupons link viagra discount coupons online
coupon viagra site prescription drug coupons
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
cialis coupon lilly read prescription savings card
coupons for cialis new prescription coupons drug discount coupons
aidadiva aida kreuzfahrt aidamar
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
aldactone effets secondaires open aldactone compendium
seroquel 300 mg site seroquel et alcool
canesten gyno kruidvat click canesten creme
adalate adalate 10 mg adalat compendium
nexium spc link nexium spc
inderal generico inderal inderal comprar
zocor etken maddesi link zocor yan etkileri
renova renova companhia renovar carteira de motorista
adalat sony adalat cr adalat crono
cosopt eye drops storage link cosopt spc
seroquel 25 mg seroquel tablete seroquel xr
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
free cialis coupons click cialis manufacturer coupon 2016
amoxicillin 500 mg adlerhohenems.com amoxicillin-rnp
seroquel et alcool house.raupes.net seroquel 25
kamagra gel kamagra kamagra gold
abortion pill methods ismp.org abortion pill pictures
non surgical abortion pill slb-coaching.com how late can you get an abortion pill
definition of abortion pill pros and cons of abortion abortion pill information
feldene capsulas feldene gel precio feldene gel
deroxat effet deroxat deroxat
home abortion pill britmilk.co.uk abortion pill debate
loratadine dosage loratadine overdose loratadine used for
cialis coupons from lilly cialis free coupon coupons for prescriptions
vermox sirup vermox prodej vermox cena
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
discount coupons for prescriptions cialis.com coupons new prescription coupons
free abortion pill pureheartvision.org late term abortion pill clinics
cialis.com coupon coupon cialis cialis free coupon
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
cialis.com coupons printable cialis coupon online cialis coupons
side effects of abortion pill herbal abortion pill pros and cons of abortion
cost for an abortion third trimester abortion pill spontaneous abortion pill
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
metoprolol tartrate metoprolol metoprolol medicin
metoprolol medicin metoprolol metoprolol
cialis discount coupons cialis coupon 2015 coupons for cialis
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
cheap abortion pill abortion pill prices late term abortion pill clinics
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
vermox sirup cijena vermox bez recepta vermox 100mg
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
amoxicillin 1000 mg agama-rc.com amoxicillin nedir
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
free cialis samples coupon cialis discounts coupons coupons prescriptions
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
average cost of abortion abortion pill facts abortion pill articles
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis tablet centauricom.com cialis tablet
discount pharmacy card free printable coupon medication coupon
best grocery coupon sites free coupons code coupons for websites
cost of medical abortion abortion pill centers how do abortion pill work
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
number of abortions per year pregnancy termination pill cost info on abortion
diagnostic dilation and curettage abortion doctors first pregnant
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
abortion chicago how weeks is a pregnancy abortion legal
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
the weeks of pregnancy pills that terminate pregnancy quotes about abortion
coupons for prescriptions cialis coupons free new prescription coupon
how does naltrexone work naltrexone side effects forum naltrexone schedule drug
opiate blocker implant heroin addiction naltrexone fibromyalgia side effects
c naltrexone naltrexone alcohol treatment what is vivitrol medication
where to buy naltrexone naltrexone studies naltrexone dosage forms
low dose naltrexone insomnia naltrexone prescription injectable naltrexone
what is the difference between naloxone and naltrexone vivitrol for alcoholism naltrexone in india
low dose naltrexone psoriatic arthritis site ldn low dose
withdrawal from naltrexone link naltrexone implant side effects
how long does naltrexone block opiates site what does vivitrol do
امیر محسن
1393/12/15
2
0
با تشکر و سپاس باشد تا در مجالی در این خصوص بیشتر بیاموزیم.
sign of chlamydia std symptoms for women oral chlamydia pictures
app to spy how to spy on a android phone cell spy free
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
symptoms for stds phuckedporn.com treatment of gonorrhea and chlamydia
information on hiv and aids is there a cure for hiv/aids facts about aids and hiv
wifes cheat open what makes a husband cheat
why married men cheat on their wives site cheat husband
wife cheaters link women affair
married men affairs go I cheated on my boyfriend
sex stories of preteen girls aunts sex stories perverted stories adult video
sex stories moms escort service reader open spanking adult babies stories
pharmacy direct coupon walgreens printing coupons rx drug coupons
find location of cell phone using number the-north.com apps for tracking cell phones
viagra coupons printable go viagra.com coupon
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupon lilly read prescription savings card
prescription drugs coupon go prescription discount coupons
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
risperdal reviews risperdal reviews risperdal yan etkileri
evista tabletas ecarlos.net revista hola
atenolol doziranje atenolol lijek atenolol forum
cosopt eye drops storage cosopt eye drops storage cosopt spc
propranolol halmed charamin.com propranolol lek
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
telfast antihistamine open telfast plus
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
extracelular cwblog.centralworld.co.th estrace
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
vermox prospect totspub.com vermox pret
cialis coupons from manufacturer coupon for prescriptions cialis discount coupon
d&c abortion should i get an abortion is there an abortion pill
surgical abortion how many weeks can you get an abortion the cost of an abortion
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
cheap cialis cialis cialis cvs coupon
cialis manufacturer coupon 2016 free coupon for cialis lilly cialis coupons
losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg losartan jubilant
vermox tablete doziranje vermox bez recepta vermox bez recepta
vermox prospect vermox pret vermox
metformin overdose metformin dosage metformin hcl
facts on abortion pill against abortion pill facts costs of abortion pill
cialis coupons from lilly cialis free coupon coupons for prescriptions
cheap cialis cialis coupon cialis 20mg
abortions cost ismp.org what is abortion pill
late term abortion pill clinics free abortions abortion clinics in houston tx
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
cialis prescription coupon cialis coupon card coupons cialis
how do abortion pill work aegdr.org first trimester abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicilline
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
abortion pills cost information about abortion pill abortion pill procedures
addyi 100 mg addyi wikipedia addiyan chuk chuk
flagyl 500 mg hieple.net flagyl precio
best coupons websites best online coupons sites best grocery coupon sites
cons of abortion pill farsettiarte.it what is an abortion pill
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
how to have an abortion pill medical abortion pill the abortion pill
abortion pill pros and cons free abortion pill types of abortion pill
vermox bez recepta vermox cijena vermox
discount prescription coupons prescription discount coupons discount coupons for prescriptions
abortion pill rights average cost of an abortion pill getting an abortion pill
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
neurontin diskuze lasertech.com neurontin gabapentin
prescription transfer coupon abcomke.sk cialis coupons from lilly
cialis coupon codes cialis manufacturer coupon free cialis samples coupon
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
how to get a abortion abortion doctors abortion options
late abortion abortion blogs abortion symptoms
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
transfer prescription coupon new prescription coupon coupon cialis
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
abortion chicago how weeks is a pregnancy abortion legal
coupons for prescriptions northcornerbrewing.com new prescription coupon
discount coupons for prescriptions prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016
naltrexone side effects alcohol alcohol blocker shot drinking on naltrexone
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
ldn 3mg link naltrexone for opiate addiction
c naltrexone mikemaloney.net low dose naltrexone alcohol
opioid antagonists for alcohol dependence vivitrol for alcohol dependence naltrexone success rate
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
order naltrexone click naltroxone
naltrexone compound charamin.jp low dose naltrexone buy online
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
where can i buy low dose naltrexone naltrexone therapy what is vivitrol shot
fexofenadin recept bhalsbrand.site fexofenadin side effects
شهرام
1394/05/23
0
0
سلام چند جمله اي شايد بدون ارتباط با منظور اصلي جناب آقاي دكتر در ابتداي حكايت سعدي در گلستان سخن وزير را ميخوانيم كه در توجيه حرف خويش مبني بر زنده نگه داشتن كودك ميگويد پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب كهف روزي چند پي نيكان گرفت و مردم شد پس سعدي نه در زماني ديگر ( هنگام نگارش بوستان ) بلكه در همان زمان نگارش حكايت گلستان هم نيم نگاهي به اثر تربيت داشته است اصولا نميدانم چرا من دوست دارم كه سعدي را تنها خداوندگار سخن بدانم نه يك فيلسوف بنابراين هميشه فكر ميكنم سعدي آنچه ديده را به نظم يا نثر دراورده و نميخواهد نظريه پردازي كند و تنها بيان واقعيتهاي جامعه مي كند ممنون
message spy app free spyware for android phones android spy apps
how to cheat wife affairs with married men why do husbands cheat
how do you treat chlamydia chlamydia trachomatis symptoms std pictures and symptoms
hiv rash pics open symptoms of hiv virus
hiv/aids in africa signs of aids or hiv signs of hiv
my husband and i both cheated go would my husband cheat
so your wife cheated medicalcodingcourses.com your wife cheated on you
why do women cheat on husbands link why women cheat on their husbands
why most women cheat click wives that cheat
dating site for married people site cheat on husband
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
discount rx pharmacy prescription drug coupon free pharmacy card
free grocery store coupons prescription drugs coupon prescription savings cards
free printable viagra coupons free coupon for viagra viagra 2015 coupon
i want an affair i cheated on my husband affair dating sites
abortion online prostudiousa.com menstruation after d&c procedure
prednisolone 40mg gruene-kehl.de inderal 10mg
prescription drug discount card open transfer prescription coupon
buy sildenafil 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com sildenafil 100mg
neurontin pill gabapentin pill imitrex 50mg
levitra 20mg doxycycline 100mg valacyclovir 0.5g
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
what is it like to have an abortion medical abortion unplanned pregnancy
can i take singulair while pregnant click can i take singulair while pregnant
cialis dosage provides best results cialis dosing for ed cialis dose vs viagra dose
cialis dose vs cialis dosage size
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
discount drug coupon crmsociety.com cialis.com coupons
free cialis samples coupon link cialis coupon free
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
drug coupon card prescriptions coupons cialis coupon code
new prescription coupon blog.suntekusa.com prescription drugs discount cards
prescription drugs coupon open prescription drug discount cards
free cialis coupon 2016 read free printable cialis coupons
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
lithium ion battery go lithium ion battery
cipralex ciprolaks ciprofloxacin
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost buy
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
risperdal reviews risperdal reviews risperdal yan etkileri
renova renova companhia renovar carteira de motorista
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
concord reverso plus site concor cor
alternatives to abortion abortion history abortion by pill
what is partial birth abortion about abortion abortion pills over the counter
prescription drug coupons myvisajobs.com prescription drug coupons
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
coupon cialis new prescription coupon prescription drugs coupons
discount prescription coupons cialis discount coupons online coupon for cialis
abortion pill methods abortion pill is wrong abortion pill pictures
medical termination of pregnancy procedure do i have an abortion weeks for pregnancy
cytotec abortion britmilk.co.uk price of an abortion pill
third trimester abortion pill abcomke.sk information on abortion pill
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
vermox tablete doziranje vermox tablete doziranje vermox bez recepta
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
free printable cialis coupons free coupon for cialis printable coupons for cialis
viagra karensmith.us viagra wiki
herbal abortion pill price of an abortion pill costs of abortion pill
where to get an abortion pill how much do abortion pill cost cytotec abortion
metformin overdose metformin dosage metformin hcl
abortion pill rights abortion pill centers medication abortion pill
vermox delovanje community.vitechcorp.com vermox cena
losartan jubilant losartan pro medicin losartan
coupons for cialis 2016 cialis manufacturer coupon 2016 coupon prescription
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
natural pregnancy termination pregnancy abortion methods problems in early pregnancy
voucher free strattera without prescription strattera without prescription
flagyl vademecum flagyl v flagyl v
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
priligy resepti priligy 60 mg priligy 30 mg
prescription drugs coupons cialis.com coupons manufacturer coupons for prescription drugs
abortion pills cost achieveriasclasses.com abortion pill procedures
neurontin alkohol eblogin.com neurontin alkohol
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
neurontin diskuze neurontin cena neurontin 100 mg
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin
what is the safest abortion method scraping the uterus procedure abortion pregnant
prescription drugs coupons akum.org free coupon for cialis
viagra torta website-knowledge.com viagra pret
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
average cost of abortion facts about abortion pill abortion pill articles
cialis 100 mg tymejczyk.com cialis tablet
cialis coupon lilly achrom.be free cialis coupons
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
getting an abortion pill abortion pill methods articles on abortion pill
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
information about abortion pill agama-rc.com abortions facts
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
where do you have an abortion abortion complications are abortions safe
cialis trial coupon discount coupons for prescriptions discount coupons for cialis
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
abortion chicago early abortion abortion legal
i want to have an abortion unplanned pregnancy abortion pittsburgh
naltrexone side effects alcohol alcohol blocker shot drinking on naltrexone
where to buy naltrexone naltrexone for alcohol cravings vivitrol for opiate addiction
where can i buy low dose naltrexone centaurico.com vivitrol half life
naltrexone pain management low dose naltexone naltrexone and heroin
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
does naltrexone block tramadol ldn and pregnancy low dose naltrexone depression
naltrexone implant alcohol open where can i buy low dose naltrexone
low dose naloxone naltrexone used for naltrexone 50 mg side effects
vivtrol myjustliving.com naltrexone uses
naltrexone for pain can you drink on naltrexone doctors who prescribe naltrexone
withdrawal from naltrexone read naltrexone implant side effects
trexone medication open how does naltrexone work
alcohol blocker side effects of low dose naltrexone ldn diabetes
naltrexone 50 mg open how naltrexone works
pramipexol depot pramipexol wiki pramipexol rls