امروز :
مقالات
آزادی وتاریخ
1394/01/28 - 1:27
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

1-به عقیده ی ویلیام گلاسر روانپزشک آمریکایی(پایه گذار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی) نیاز به "آزادی" یکی از نیازهای پایه ی انسان است.گرچه همچون سایر نیازها (نیاز به غذا و سکس-نیاز به تفریح-نیاز به علاقه و عشق-نیاز به قدرت) کمّیت نیاز به آزادی در بین افراد و جمعیت های مختلف کاملا متفاوت و متنوّع است،وجود چنین نیازی کمتر مورد انکار و تردید قرار گرفته است.
2-براساس دیدگاه الوین تافلر(نویسنده کتاب های شوک آینده،موج سوّم،جابه جایی در قدرت و...) و استیون کیوی (2012-1932،پروفسور دانشکده کسب و کار یان هانتسمن) تاریخ بشر براساس نظام تولید و بازتولید به مراحل زیر تقسیم شده است:
اوّل مرحله ی شکار و میوه چینی،دوّم مرحله ی دامپروری و کشاورزی،سوّم مرحله ی صنعت و چهارم مرحله ی فراصنعتی.
برخی صاحب نظران در درون هر مرحله،مراحل فرعی را نیز در نظر می گیرند و مراحل زیر را پیشنهاد می کنند:
اوّل مرحله ی شکار و میوه چینی،دوّم مرحله ی دامداری،سوّم مرحله ی کشاورزی،چهارم مرحله ی سرمایه داری ملّی،پنجم مرحله ی سرمایه داری فراملّیتی و ششم مرحله ی فرا صنعتی.
در هر کدام از این مراحل،نهادهای متفاوتی آزادی انسان را تهدید می کنند.بنابراین برای این که در مسیر رفع موانع آزادی حرکت کنیم باید بدانیم که جامعه ی ما در کدامیک از مراحل فوق قرار دارد و در آن مرحله چه نهادهایی مانع آزادی هستند.
3-در مرحله ی شکار و میوه چینی میزان دسترسی انسان به غذا بسیار کم بود درنتیجه کمبودهای زیستی مهم ترین محدودکننده آزادی بشر به شمار می رفتند.در مرحله ی شکار،بشر در "کمون اشتراکی اوّلیه" زندگی می کرد که هنوز  "مالکیّت" در آن شکل نگرفته بود زیرا تامین غذا تنها برای یک روز مقدور بود بنابراین چیزی باقی نمی ماند تا "پس انداز" شود و مفهوم مالکیّت در ذهن بشر ایجاد شود.گذار از این مرحله و ورود به مرحله ی کشاورزی و دامپروری به عقیده ی استیون کیوی منجر به پنجاه برابر شدن تولید غذای انسان شد بنابراین مفهوم "پس انداز" و "مالکیّت" شکل گرفت.
4-در مرحله ی کشاورزی،ساختار زندگی انسان از "کمون اشتراکی اوّلیه" خارج شد و قبیله،عشیره و خانواده شکل گرفت.از آن جا که منبع اصلی ثروت زمین بود رقابت بر سر تصاحب زمین بیشتر و حاصلخیزتر یکی از عناصر مهم در روابط اجتماعی بشر شد.کوچ های بزرگ و لشکرکشی های عظیم برای تصاحب زمین های بهتر در این دوران پدید آمدند.
از آن جا که "اتّحاد درون گروهی" عامل مهم بقای گروه ها بوده است،گروه هایی که "انتخاب خودی" (Kin Selection) بیشتری داشته اند،شانس بقای بیشتری نیز داشته اند.به همین دلیل در عصر "قراردادهای اجتماعی" و "عُرف اجتماعی" صاحب "قداست" شد و "سنّت" و "تابو" شکل گرفت.در این عصر مهم ترین موانع در برابر "آزادی" و خلّاقیت" و "فردیّت" (Individuality) انسان،نهادهای حافظ سنّت بودند:خانواده ی کسترده و مذهب عرفی.
5-از آن جا که نخستین ابزارها توسط انسان حدود یکصدهزار سال پیش ساخته شده اند "صنعت" پیشینه ای کهن دارد ولی "انقلاب صنعتی" بشر را از عصر کشاورزی به عصر صنعت منتقل کرد."انقلاب صنعتی" را مقارن با اختراع ماشین بخار می دانند،زمانی که بشر ابزاری ساخت که نیروی ماشین جای نیروی عضلانی را بگیرد.به این جابه جایی،"مکانیزاسیون" می گوییم. به گفته "استیون کیوی" مکانیزاسون دوباره دستاورد اقتصادی بشر را پنجاه برابر کرد.
این جا بود که صاحبان ابزار اقتصادی (ماشین) که "تکنوکرات ها" بودند در رقابت با صاحبان سنّتی منبع اقتصادی (زمین) قرار گرفتند که شامل دربار-کلیسا و بزرگان قبائل (در نظام های ملوک الطوایفی)بودند.در این جا حکومت (دربار) به عنوان نماینده ی نهادهای سنّتی (خانواده گسترده-مذهب-زمین داران بزرگ) به عنوان مهم ترین مانع در برابر آزادی مطرح شد.
6-"شلینگ" (Schelling) فیلسوف آلمانی (1854-1775) در "جستجوهای فلسفی درباره ی ماهیت آزادی انسان" آزادی را آغاز و پایان فلسفه می داند.تلاش فیلسوفان در هر عصری این بوده که موانع آزادی بشر را بشناسند و راه رهایی از آن موانع را روشن کنند.براین اساس فیلسوفان بزرگ در عصری که حکومت به عنوان نماینده ی نهادهای سنّتی مهم ترین مانع دربرابر آزادی بود در این جهت نظریه پردازی کردند که لازم است حکومت کمترین دخالت را در زندگی شهروندان داشته باشد و این خاستگاه  "لیبرالیسم" بود.
7-یکی از برجسته ترین پژوهش های قرن هجدهم درباره آزادی و بردگی اثر ژان ژاک روسو به نام "گفتاری درباره ی نابرابری" است.روسو(1778-1712) در این رساله ادّعا می کند که حکومت ها به شیوه ی اجتناب ناپذیری به فساد،خودسری و استبداد گرایش پیدا می کنند.این نوع قدرت از نظر روسو" در ماهیت خود نامشروع است و انقلاب های جدید بایستی حکومت را تمام و کمال منحل کنند و یا آن را در جایگاه مشروع خود نهادینه کنند"
فیلسوف دیگر "ویلهلم فن همبولت" در دهه ی 1790 نوشت:"بخش دولتی نباید در هیچیک از اموری که منحصراٌ به امنیت مربوط نیست دخالت کند".همبولت یک اصل مهم آزادی کلاسیک را بیان می کند:"مداخله ی دولت در زندگی اجتماعی نامشروع است".
نظریه پردازی فیلسوفان بزرگ این عصر مثل ژان ژاک روسو،ویلهلم فن همبولت و امانوئل کانت از یک سو،و تعارض و تضاد منافع طبقه ی نوظهور "تکنوکرات" با نهادهای سنّتی صاحب قدرت و ثروت از سویی دیگر،زمینه ساز انقلاب های بزرگ این عصر شد،انقلاب هایی با هدف خلع ید از حکومت های خودکامه (Autocratic state) و ایجاد "نظام های حکومتی مشروطه" و "جمهوری".نمونه ی برجسته ی این انقلاب ها "انقلاب کبیر فرانسه" در 1789 میلادی بود که الگوی شکل گیری انقلاب مشروطیت ایران (1285-1275 شمسی) شد.
8-نوآم چامسکی فیلسوف و زبان شناس برجسته ی معاصر اعتقاد دارد که فیلسوفان کلاسیک لیبرالیست تصوّری از شیوه هایی که بخش خصوصی در دوران سرمایه داری شرکت های بزرگ (Corporate Capitalism) به خود گرفت نداشتند.از نظر "چامسکی" با وجود اقتصاد سرمایه داری غارتگر،برای صیانت از انسان و جلوگیری از تخریب زیست محیطی دخالت دولت یک ضرورت مطلق است."چامسکی" اعتقاد دارد در عصر سرمایه داری فراملّیتی، مانع آزادی انسان بیش از آن که دولت باشد روابط اقتصاد سرمایه داری است که نوعی "روابط بندگی" را تداوم می بخشد.چامسکی نظام حکومتی آمریکا را یک "حکومت نظامی حافظ سرمایه داری فراملّیتی" می داند بنابراین از دهه ی 1960 تا کنون با تصمیمات این نظام مقابله نموده است که اولین نمونه از آن سازماندهی اعتراضات دانشجویی علیه اعزام نیرو به ویتنام بود.مبارزه ی چامسکی با نظام حاکم بر امریکا،مبارزه ی کلاسیک فیلسوفان لیبرالیست با یک حکومت خودکامه ی ملّی نیست بلکه مبارزه با نهادی است که حافظ روابط اقتصاد سرمایه داری شرکت های بزرگ در سطح جهانی است.چامسکی نظام حکومتی جایگزین را یک "سوسیالیزم آزادی محور" (Libertarian Socialism) می داند.به عقیده ی من،علاوه بر "جمهوری خواهان" آمریکا،نظام حکومتی چین نیز یکی از بزرگترین حافظان روابط اقتصادی سرمایه داری شرکت های بزرگ در سطح جهانی است.چیزی که چامسکی کمتر به آن توجه داشته است!
9-در عصر "امپراطوری شرکت های فراملّیتی" مهم ترین محدودکننده ی آزادی برای بشر رسانه های وابسته به این امپراطوری هستند.این رسانه ها وظیفه دارند انسان ها را دچار یک "نیاز دائمی برای درآمد بیشتر" کنند،نیازی که باعث می شود آن ها در روابط اقتصاد سرمایه داری اسیر شوند و درباره ی "کاری که به عهده می گیرند" و "بهره کشی و استثمار" (Exploitation) حسّاس نباشند.بنابراین،شاید مبارزه برای آزادی در این عصر،مبارزه با "سبک زندگی" تجویز شده توسط رسانه های وابسته به این امپراطوری باشد.
10-مشکل "آزادی خواهانی" که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند این است که همزمان درگیر چند مرحله ی تاریخی هستند.برای مثال فیلسوفی که در ایران دغدغه ی آزادی بشر را دارد،از یک سو رسالت "روسو" و "همبولت" را بر دوش دارد،و از سویی دیگر رسالت "چامسکی" را!شاید به همین دلیل است که اغلب فیلسوف جهان سوّمی را سردرگم و مردّد می بینیم چراکه گاهی "تکلیف اجتماعی"مربوط به این دو مرحله رسالت فیلسوفانه در تضاد باهم قرار میگیرند:
"یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها"

دکتر محمدرضا سرگلزایی-روانپزشک

پی نوشت ها:
1-آن چه درباره ی دوره های تاریخی نوشته ام برداشت من از کتاب های زیر بوده است:
الف-برنامه ریزی تعاملی،نوشته راسل ایکاف،ترجمه سهراب خلیلی شورینی،نشر مرکز (فصل اوّل:عصر سیستم ها)
ب-عادت هشتم،نوشته استیون کاوی ،ترجمه مهدی قرچه داغی،انتشارات پیکان
ج-جابه جایی در قدرت،نوشته الوین تافلر،ترجمه شهیندخت خوارزمی-انتشارات علم
2-آن چه درباره ی روسو،همبولت و چامسکی نوشته ام برداشت من است از سخنرانی چامسکی در ژانویه 1970 در دانشگاه لایولا در شیکاگو
ترجمه ی این سخنرانی در کتاب "چامسکی و انقلاب زبان شناسی"آمده است.این کتاب توسط دکتر رضا نیلی پور نوشته شده و توسط نشر دانژه منتشر شده است.
3-درباره ی فرایند داروینی "انتخاب خودی" و نقش آن در شکل گیری هنجارها و تابوهای اجتماعی فصل آخر کتاب زیر را بخوانید:ساخت و کار ذهن،نوشته کالین بلیک مور،ترجمه محمدرضا باطنی،انتشارات فرهنگ معاصر
4-کتاب "تئوری انتخاب" ویلیام گلاسر با ترجمه دکتر علی صاحبی توسط انتشارات سایه سخن به فارسی منتشر شده است.
کتاب "مدیریت بدون زور و اجبار" گلاسر توسط نسرین ملکی ترجمه و توسط نشر دایره منتشر شده است.
کتاب "واقعیت درمانی" گلاسر توسط دکتر محمد هوشمند ویژه ترجمه و توسط انتشارات خجسته منتشر شده است.


redirect click read
abortion stories of regret abortion essay abortion houston
symptoms for stds open treatment of gonorrhea and chlamydia
i cheated on husband percent of women that cheat why women cheat on husbands
reasons wives cheat on husbands tolobel.com cheat husband
adult baby stories preteens having sex stories the simpsons adult stories
free readable adult stories allindiasweetsrestaurant.com bart simpson adult stories
illistrated adult stories go mothers sex stories
discount rx pharmacy prescription drug coupon free pharmacy card
women will cheat how to cheat on husband My girlfriend cheated on me
free prescription drug cards pharmacy coupons for new prescriptions drug coupon
free manufacturer coupons free prescription discount cards discount card for pharmacy
levitra 20mg imitrex pill valacyclovir 0.5g
discount prescription coupons click viagra 2016 coupon
coupon for free viagra viagra free sample coupons prescription drugs discount cards
side effects viagra http://viagraforsaleuk1.com viagra to buy online
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
cipro site ciprinol
naprosyn 750 mg click naprosyn wiki
niacin ne demek niacin solgar niasinamid
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
cipralex absetzen cipralex gewichtszunahme cipralex escitalopram
adalate adalat oros adalat compendium
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
zyrtec chemist warehouse mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
abortion facts klikekspogroup.com abortion pill cost
coupon for prescription rx coupons printable discounts on prescriptions
roxithromycin erythromycin roxithromycin erythromycin roxithromycin side effects
vermox prospect vermox vermox pret
cialis coupons from manufacturer coupon for prescriptions cialis discount coupon
rx prescription coupons discount coupons for prescription medications prescription drugs coupons
dipyridamole package insert dipyridamole dipyridamole thallium scan
non surgical abortion pill slb-coaching.com how late can you get an abortion pill
abortion pill effects of abortion pill buy abortion pill
abortion pill stories non surgical abortion pill cost of abortion pill
cialis 100 mg bistromc.org cialis 5 mg
feldene capsulas feldene gel precio feldene gel
cialis sample coupon cialis discount coupon prescription discount coupons
vermox prospect vermox pret vermox
abortion pill rights abortion pill clinics in houston medication abortion pill
abortion pill complications supermaxsat.com what is abortion pill
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone generic cost
abortion pill video abortion pill questions non surgical abortion pill
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
thyrax kopen bistromc.org thyrax euthyrox
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
duphaston tablete kako se piju searchengineoptimization-seo.net duphaston tablete kako se piju
facts on abortion pill abortion pill cost abortion pill alternatives
cialis.com coupon spiritocagliese.it cialis free coupon
flagyl v flagyl vademecum flagyl perros
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
cialis prescription coupon cialis coupon card coupons cialis
coupons for cialis online cialis coupons coupons cialis
abortion pills cost achieveriasclasses.com abortion pill procedures
discount coupon for cialis activeslo.com free cialis coupon 2016
cialis discount coupons online discount prescription coupons cialis discounts coupons
vermox prodej vermox alkohol vermox alkohol
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum duphaston tablete
flagyl 500 mg hieple.net flagyl precio
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
abortion pill prices abortion pill abortion price
information about abortion pill third trimester abortion pill abortion pill facts
priligy priligy 60 mg priligy 60 mg
addiyar newspaper peider.dk addiyar newspaper
how to have an abortion pill home abortion pill methods the abortion pill
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
amoxicillin endikasyonlar airascatering.com amoxicillin al 1000
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
transfer prescription coupon arborawning.com transfer prescription coupon
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
amoxicillin 1000 mg amoxicillin nedir amoxicillin nedir
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
back alley abortion stories kaleidomusiek.co.za abortion houston
abortion chicago early abortion abortion legal
i want to have an abortion teen pregnancy abortion pittsburgh
naltrexone hair loss meltrexone opiate implant blocker
naltrexone side effects alcohol what is naltrexone for drinking on naltrexone
naltrexone alternatives site naltrexone in the treatment of alcohol dependence
what is naltrexone used to treat naltrexone is low dose naltrexone buy online
opioid antagonists for alcohol dependence vivitrol for alcohol dependence naltrexone success rate
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone immune system open naltrexone capsules
naltrexone generic go vivitrol naltrexone
c naltrexone naltrexone alcohol treatment what is vivitrol medication
naltrexone pain management pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone and heroin
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
naltrexone for alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone 50 mg
naltrexone 25 mg link naltrexone and pregnancy
revia reviews go alcohol antagonist
naltrexone compound what is revia low dose naltrexone buy online
what is the difference between naloxone and naltrexone saveapanda.com naltrexone in india
naltrexone for pain charamin.com doctors who prescribe naltrexone
naltrexone sleep link what is ldn medicine
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
lidocain fungsi lidocain egis lidocain ohrentropfen
 
محمد حسین خاکسار
1394/01/28
1
30
سلام . دکترجان نظرات چامسکی را نباید خیلی جدی گرفت . در آمریکا او را به عنوان یک آنارشیست می شناسند . توصیه می کنم تفکرات کسی مثل " جوزف نای " را دنبال کنید که در جماعۀ ما کمتر شناخته شده است و اما تفکرات بسیار محکم و فربه ای دارد . ایشان در کتاب ارزشمند " آینده قدرت " / ترجمۀ احمد عزیزی / نشر نی / یک مفهومی را معرفی کرده است به نام " قدرت هوشمند " که توضیح اش خیلی مفصل است . به نظرم تمسک به نظریۀ " قدرت هوشمند " آن تردیدی که در بین روشنفکران جهان سوم وجود دارد و به آن اشاره کردید را می تواند به خوبی درمان کند . به هر حال نباید فراموش کرد که قدرت را فقط با قدرت می توان مهار کرد !!! همیشه قلم بر شمشیر پیروز نیست و این طنز تلخ تاریخ است . شاد باشید
open infidelity do all women cheat
redirect click read
online website women will cheat
message spy app mobile phone spying android spy apps
how to cheat wife dating site for married people why do husbands cheat
spyware android turbofish.com spyware for phone
i cheated on my husband with his best friend wanting to cheat why i cheated on my husband
i think my husband cheated sigridw.com how could my husband cheated on me
wife cheated on me now what site married and wanting to cheat
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
women affairs megaedd.com why do husband cheat
how can people cheat what makes husbands cheat married men who cheat with men
my husband cheated open women who cheat on men
abortion pittsburgh blog.mondor.org abortion clinics in greensboro nc
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
spy on any cell phone how spy on cell phone top spy app for android
walgreens coupons for prints printable free coupons walgreens print coupon code
women who cheat on their husbands site women cheat
women that cheat on their husbands link how to tell if wife has cheated
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
free coupon for viagra 2016 viagra coupon viagra prescription coupon
coupons for cialis coupons for cialis printable drug discount coupons
niacin ne demek centauricom.com niasinamid
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
zocor etken maddesi link zocor yan etkileri
free cialis coupons evans.com.mx cialis manufacturer coupon 2016
zyrtec chemist warehouse mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
procyclidine mental health yunaweddings.com procyclidine mental health
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
amoxicillin 500 mg click amoxicillin-rnp
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
prescription coupons coupons for cialis 2016 discount coupons for cialis
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
champix blog.smartofficecloud.com champix dosis
coupon cialis ouralfreton.co.uk prescription drugs coupons
herbal abortion pill abraham.thesharpsystem.com how to have an abortion pill
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
discount prescriptions coupons lilly cialis coupon coupons for cialis printable
printable coupons for cialis coupons for prescriptions cialis sample coupon
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
discount coupon for cialis coupon for cialis printable cialis coupon
discount prescription coupons coupons for cialis 2016 free coupon for cialis
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
cialis coupons from lilly cialis free coupon coupons for prescriptions
vermox cena vermox cena vermox spc
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
facts on abortion pill abortion pill debate abortion pill alternatives
abortions cost abortion pill information what is abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
metoprolol tartrate metoprolol metoprolol medicin
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
feldene precio feldene gel precio feldene capsulas
cialis coupon codes cialis free sample coupons new prescription coupon
abortion pill services how does abortion pill work pill abortion
cheap abortion pill low cost abortion pill late term abortion pill clinics
abortion pill pristineschool.com aspiration abortion
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin 100 mg
acetazolamide spc acetazolamide cerebral edema acetazolamide spc
flagyl suspension blog.pragmos.it flagyl jarabe
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
abortions facts rubinetteriemariani.it abortion pill articles
coupon for prescriptions cialis trial coupon coupons for prescription medications
abortion pill rights average cost of an abortion pill getting an abortion pill
lamisil pastillas lamisil crema lamisil cream
cialis online coupon transfer prescription coupon free cialis coupon
neurontin gabapentin tymejczyk.com neurontin alkohol
abortion pill procedures abortion pill procedures abortion pill definition
information about abortion pill agama-rc.com abortions facts
online cialis coupons coupons for cialis 2016 prescription discount coupons
costs of abortion pill spiritocagliese.it abortion pill recovery
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
abortion clinic houston tx getting an abortion dilatation and curettage procedure
monthly injection for opiate addiction onlineseoanalyzer.com naltrexone for opiate withdrawal
how does naltrexone work naltrexone side effects forum naltrexone schedule drug
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
naltrexone user reviews guitar-frets.com naltrexone fda
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
naltrexone hcl site naltrexone low dose depression
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
naltrexone tablets naltrexone hcl low dose naltrexone for sale
what does naltrexone do link ldm medicine
neltraxone ldn low dose naltrexone natroxone
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
alef.r
1394/01/28
42
9
این دیگ زخامی ست که در جوش و خروش است چون بخته شد و لذت دم دید خموش است جناب خاکسار نمی شناسم تان لکن با ماشین زمان -تحلیل کلامی - شما را جوان و خام می بینم. در دهه ی نخستین بعد از قیام بهمن ماه جناب دکتر حبیب الله بایدار-بیمان- بسیار بیش تر از جوزف نای در نشریه ی امت ارگان جنبش مسلمانان مبارز بیان مینمودند که جمهوری اسلامی فروباشی از درون یا جنگ از بیرون؟.... و به درستی و بسیار کلامی تر از امثال نای-NYE-ب0 تجزیه و تحتیل این امر نشستند. واما بعد. نای آنگونه که شما معرفی می کنید نیست.منظورم از شما سایت هاییست که ..... و نیز ترجمه های نای و بویزه همین ترجمه ی دکتر عزیزی که .....-نای را با دایره هتمعارف قدرت اش آنهم متن اصلی معرفی کنید نه با ........ وباز اما بعد در مقاته ی دکتر سرگل زایی فقط اشاره به آرای چامسکی شده و نه به زعم شما خیلی جدی گرفتن ایشان و....بعتاوه شما مگر هوادار دیکتاتوری بایدها و نبایدها هستید که می گویید نباید..... چامسکی نظریه برداز بزرگی ست و دکتر سرگل زایی مسلط به بازی های زبانی و نیک می داند که چه می نویسد و چه می گوید. خواهش می کنم فکری به حال خطاهای شناختی تان بکنید. درجهل مرکب ابد الدهر نمانید.خوب نیست.........
legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
app to spy spy app for phone cell spy free
hiv rash pics open symptoms of hiv virus
how to tell my husband i cheated i cheated on my husband stories i told my husband i cheated
i think my husband cheated why i cheat on my husband how could my husband cheated on me
married men who have affairs developersalley.com cheat
my husband cheated robertsuk.com percentage of women who cheat
wifes cheat marcandela.com what makes a husband cheat
wifes who cheat go signs of infidelity
pregnancy medications go how to end pregnancy
married men that cheat spnote.com reasons why husband cheat
android phone monitoring app xn--sorpendlerklub-sqb.dk android tracking software
pharmacy transfer coupons link prescription coupon
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
inderal 40mg viagra tretinoin 0.025%
cialis pill mtibytes.com renova tube
synthroid 25mcg click finasteride
neurontin pill sildenafil citrate 130mg imitrex 50mg
viagra coupons printable go viagra.com coupon
free prescription drug discount card areta.se viagra.com coupon
viagra coupon site new prescription coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take azithromycin before surgery go can i take azithromycin before surgery
cialis dose of 25 mg read cialis dosage for enlarged
to buy viagra viagra for sale uk viagra uses and side effects
discount drug coupon go cialis.com coupons
free prescription discount cards free prescription drug discount card manufacturer coupons for prescription drugs
cialis coupon lilly prescription coupon prescription savings card
prescription drugs coupon prescription discount coupons prescription discount coupons
viread forum viread forum viread 300 mg
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
adalate celticcodingsolutions.com adalat compendium
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
cialis go cheap cialis
apranax et alcool apranax migraine apranax
augmentin side effects open augmentin side effects
concord reverso plus go concor cor
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
abortion laws continentalnord.com pros and cons of abortion
amoxicillin 500 mg click amoxicillin-rnp
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
d&c abortion should i get an abortion is there an abortion pill
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
non surgical abortion pill slb-coaching.com how late can you get an abortion pill
losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg losartan jubilant
discount coupons for prescriptions coupon prescription prescription coupons
third trimester abortion pill abcomke.sk information on abortion pill
cialis recenze cialis cialis
medication coupon pharmacy direct coupon viagra discount coupons online
cialis coupons from lilly coupons for prescription drugs coupons for prescriptions
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
coupons for viagra americanstreethockey.com discount coupons for prescription medications
coupons for cialis printable cialis coupon 2015 cialis discounts coupons
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
aspiration abortion different types of abortion pill abortion pill
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
cialis sample coupon pureheartvision.org cialis 2015 coupon
printable cialis coupon aegdr.org coupons cialis
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
vermox spc vermox vermox prodej
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
cons of abortion pill farsettiarte.it what is an abortion pill
alternatives to abortion pill free abortions abortion pill prices
how does abortion pill work abortion pill information early abortion pill options
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
amoxicillin endikasyonlar airascatering.com amoxicillin al 1000
clomid proviron pct clomid cycle clomid proviron
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
late term abortion pill medical abortion pill abortion pill laws
vermox vermox bez recepta vermox suspenzija
how long does an abortion take capncaption.com weeks of pregnancy
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
abortion clinic houston tx capncaption.com dilatation and curettage procedure
prescription transfer coupon prescription drugs discount cards discount coupons for prescriptions
discount coupons for prescriptions cialis 2015 coupon cialis manufacturer coupon 2016
where to buy naltrexone naltrexone for alcohol cravings vivitrol for opiate addiction
what is naltrexone used to treat naltrexone is low dose naltrexone buy online
ldn 3mg onlineseoanalyzer.com naltrexone for opiate addiction
ldn homepage link naltrexone canada
opiate blocker implant blog.bjorback.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone immune system naltrexone with alcohol naltrexone capsules
naltrexone pain management site naltrexone and heroin
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
revia reviews go alcohol antagonist
50 mg naltrexone how to get naltrexone out of your system ldn low dose naltrexone
vivtrol myjustliving.com naltrexone uses
naltrexone for pain what is an ldn doctors who prescribe naltrexone
naltrexone half life site trexone medication
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
olanzapin 02 olanzapin 7 5 mg olanzapin lilly
fexofenadin recept fexofenadin inhaltsstoffe fexofenadin side effects
باران
1394/01/28
2
0
عزیز به زیبایی حق مطلب را ادا نمودید و آقای دکتر سرگلزایی گرامی سپاس از مطلب آموزنده تان alef.r
sign of chlamydia at home std kits oral chlamydia pictures
abortion in 12 weeks pregnant open history of abortion in america
hiv rash pics celebrities living with hiv symptoms of hiv virus
so your wife cheated medicalcodingcourses.com your wife cheated on you
married men who have affairs developersalley.com cheat
women affairs site why do husband cheat
reasons people cheat married men cheat married woman wants cheat
sex stories older woman teenboy ohiovalleyrestoration.com preteens having sex stories
my husband cheated with a man how many men have affairs cheats
sex stories moms escort service reader news.noerskov.dk spanking adult babies stories
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
free grocery store coupons link prescription savings cards
abortion cost abortion pill how abortions work
vacuum abortion coat hanger abortion abortion age
free online coupons read walgreens printing coupons
prednisolone 20mg jcmikkelsen.dk zithromax pill
inderal 40mg read tretinoin 0.025%
free cialis coupon 2016 free cialis coupons cialis coupon free
sildenafil citrate site cialis 10mg
valtrex 1g cialis 20mg ciprofloxacin 750mg
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
viagra coupon site new prescription coupons
copay cards for prescription drugs modelosguayaquil.com drug discount coupons
viagra coupons from manufacturer link drug coupon
can i take azithromycin before surgery go can i take azithromycin before surgery
lisinopril and hives lisinopril and hives lisinopril and hives
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
prices cialis open generic cialis coupons
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
naprosyn 750 mg click naprosyn wiki
geodon efectos secundarios darkwoodsdojo.com geodon inyectable
champix vareniclin mdwguide.com champix virkning
bonviva gold legacyinmate.com bonviva injectable
kamagra bestellen kamagra oral jelly kaufen kamagra wikipedia
viagra shellware.com viagra virkning
atenolol doziranje site atenolol forum
renova renova companhia renovar carteira de motorista
cordarone behandling cordarone cordarone ved hjertestop
apranax et alcool go apranax
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
new prescription coupon pristineschool.com lilly coupons for cialis
pro abortion arguments site how soon can you get an abortion
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
kamagra gel kamagra kamagra gold
cialis coupons from manufacturer unbosqueparaelplanetatierra.com cialis discount coupon
d&c abortion should i get an abortion is there an abortion pill
rx prescription coupons discount coupons for prescription medications prescription drugs coupons
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
herbal abortion pill free abortion pill how to have an abortion pill
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
non surgical abortion pill slb-coaching.com how late can you get an abortion pill
abortion pill effects of abortion pill buy abortion pill
definition of abortion pill low cost abortion pill abortion pill information
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
problems in early pregnancy abortion first trimester women pregnant
trialectica del espacio francescocutolo.it trialectics of space
printable discount coupons andreinfo online promo codes
vermox prezzo vermox vermox
losartan jubilant losartan 50 mg losartan
cialis coupons from lilly coupons cialis coupons for prescriptions
cheap cialis blog.pragmos.it cialis 20mg
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
free abortion pill facts about abortion pill late term abortion pill clinics
prescriptions coupons cialis 2015 coupon lilly cialis coupon
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
addyi 100 mg addyi 100 mg addyi fda
addyi 100 mg addyi wikipedia addiyan chuk chuk
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis coupons free
free cialis coupon 2016 cialis.com coupons prescriptions coupons
abortion pill online britmilk.co.uk abortion pill video
abortions facts aspiration abortion how to have an abortion pill
cialis sample coupon cialis coupons printable cialis 2015 coupon
abortion pill laws teenage abortion pill teenage abortion pill
viagra koupit blog.zycon.com viagra
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
amoxicilline amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
prescription coupon new prescription coupon discount coupons for cialis
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
vermox doziranje vermox tablete nuspojave vermox
buy abortion pill equigold.it chemical abortion pill
abortion pill risks aictmkulahospital.org home abortion pill methods
free cialis samples coupon cialis trial coupon coupons prescriptions
post abortion pill how much are abortions medication abortion pill
pro abortion the abortion pill cost abortion pill is wrong
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin nedir amoxicillin nedir
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
cialis coupon lilly cialis online coupon free cialis coupons
transfer prescription coupon arborawning.com transfer prescription coupon
cost of medical abortion abortion pill centers how do abortion pill work
abortion pill procedures free abortion pill abortion pill definition
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
where do you have an abortion abortion complications are abortions safe
where to do abortion late term abortion clinics early pregnancy termination
late abortion fractional dilation and curettage abortion symptoms
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
debate on abortion hummerseg.com.br medical abortion clinics
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
abortion clinic houston tx getting an abortion dilatation and curettage procedure
discount drug coupons coupon for cialis drug prescription card
coupons for cialis printable internet drug coupons free coupon for cialis
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
naltrexone alternatives site naltrexone in the treatment of alcohol dependence
how does naltrexone work onlineseoanalyzer.com naltrexone schedule drug
low dose naltrexone anxiety partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone canada
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
naltrexone generic go vivitrol naltrexone
where can i buy low dose naltrexone centaurico.com vivitrol half life
naltrexone withdrawal symptoms blog.pelagicfm.com revia injection
naltrexone alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone fda approval
naltrexone studies zygonie.com order low dose naltrexone online
naltrexone implant alcohol link where can i buy low dose naltrexone
vivtrol ldn and ulcerative colitis naltrexone uses
what does naltrexone do oscarsotorrio.com naltrexone 4.5 mg
low dose medicine read vivitrol and drinking
withdrawal from naltrexone link naltrexone implant side effects
naltrexone implant alcohol link naltrexone doctors
naltrexone side effects with alcohol link ldn 4.5 mg
naltrexon 1 5 mg naltrexon en ms naltrexon cfs
SHAHRAM
1394/01/29
1
0
ما ناچاریم قوی شویم و شرایط را همزمان کنترل کنیم سرعت دنیا زیاد شده و ما چند مرحله عقبیم درجایگاهی که راجع به جهان اول و فیلسوفان ان قضاوت کنیم نیستیم
redirect click read
legal abortion abortion pill ru486 24 hour abortion hotline
app to spy spy app for phone cell spy free
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
hiv rash pics open symptoms of hiv virus
my husband and i both cheated go would my husband cheat
wives cheat my husband almost cheated on me why most women cheat
dating a married man thesailersweb.com men having affairs
adult baby stories preteens having sex stories the simpsons adult stories
cell phone spy app blog.bjorback.com gps cellphone tracking by number
pharmacy transfer coupons walgreens coupon in store prescription coupon
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
in store walgreens coupons site walgreens photos coupon code
coupon rite aid link rite aid coupon 5 off 25
valtrex 1g cialis 20mg ciprofloxacin 750mg
levofloxacin pill nufactor.com metronidazole 400mg
sildenafil citrate 100mg site clobetasol tube
lilly coupons for cialis cialis coupon code printable coupons for cialis
pfizer viagra coupons softballspa.com canada drug pharmacy coupon
discount prescription coupons link viagra discount coupons online
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
side effects viagra http://viagraforsaleuk1.com viagra to buy online
cialis manufacturer coupon 2016 read cialis discount coupons
free prescription discount cards link manufacturer coupons for prescription drugs
coupons cialis mha.dk cialis coupon
internet drug coupons drug coupons canada drug pharmacy coupon
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 100mg
geodon efectos secundarios geodon uso geodon inyectable
champix vareniclin mdwguide.com champix virkning
bonviva gold legacyinmate.com bonviva injectable
motilium diskuze neryx.com motilium
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis 20mg
inderal generico inderal inderal comprar
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
cosopt eye drops storage click cosopt spc
apranax et alcool speeddatingmixers.co.uk apranax
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
naproxen 500 mg tablet naproxen dose for gout naproxen 500 mg
bimatoprost hair growth bimatoprost sr bimatoprost sr
alternatives to abortion steadfasttraining.co.uk abortion by pill
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
pro abortion arguments link how soon can you get an abortion
coupon for prescription open discounts on prescriptions
printable cialis coupon manufacturer coupons for prescription drugs free cialis coupons
surgical abortion when to get an abortion the cost of an abortion
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
abortion clinics in memphis tn abortion effects pregnancy abortion
medical abortions abortion clinic los angeles abortion clinics
endep 25 and alcohol endep side effects australia endep medication australia
dipyridamole package insert dipyridamole dipyridamole thallium scan
aspiration abortion spontaneous abortion pill anti abortion pill
definition of abortion pill low cost abortion pill abortion pill information
cialis 100 mg bistromc.org cialis 5 mg
abortion pill complications daallo.com abortion pill methods
cialis recenze cialis cialis
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
discount prescriptions coupons lilly cialis coupon coupons for cialis printable
deroxat effet deroxat deroxat
discount prescription coupons pureheartvision.org free coupon for cialis
cheap cialis cialis cvs coupon cialis 20mg
metoprololsuccinat orion 50 mg mcmurray.biz metoprolol succinate
vermox suspenzija vermox 100mg vermox 100mg
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
teen abortion pill how do abortion pill work pro choice abortion pill
cost for an abortion teen abortion pill spontaneous abortion pill
aspiration abortion types of abortion pill abortion pill
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
abortion pill abortion pill services abortion procedure
cialis discount coupons online discount prescription coupons cialis discounts coupons
prescription discount coupons printable coupons for cialis coupons cialis
pill abortion abortion pill articles cost of medical abortion
cialis prescription coupon discount coupon for cialis cialis coupons 2015
viagra wiki viagra prodej viagra prodej
cheap abortion pill low cost abortion pill late term abortion pill clinics
cons of abortion pill abortion pill stories what is an abortion pill
feldene flas para que sirve feldene flas feldene flash
against abortion pill amazonschools.com cons of abortion pill
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
free cialis coupon 2016 discount prescription coupons manufacturer coupons for prescription drugs
amoxicillin 1000 mg achi-kochi.com amoxicilline
acetazolamide symptoms acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide blood brain barrier
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide sivuvaikutukset
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
cialis trial coupon magicalthreads.com discount coupons for cialis
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
discount drug coupons coupons cialis drug prescription card
coupons for prescriptions cialis coupons free new prescription coupon
prescription transfer coupon cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions
cialis coupons printable discount coupon for cialis cialis coupons from lilly
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
monthly injection for opiate addiction onlineseoanalyzer.com naltrexone for opiate withdrawal
ldn low dose purchase low dose naltrexone maltrexon
buprenorphine detox site.cegep-rimouski.qc.ca opiate implant
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
how long will naltrexone block opiates ldn and fibromyalgia naltrexone moa
vivitrol canada monthly injection for opiate addiction naltrexone alcohol treatment
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
risperidon hexal risperidon drugbank risperidon halbwertszeit
زهرا
1394/01/29
1
5
ازجنس صداقت وفهم وانسانیت ...........................................................................................................بنام پروردگارزیباافرین.استاد گرامی مقالات عمیق وپرمغز شما مرابیاددکترعلی شریعتی عزیرمی اندارد
sign of chlamydia std symptoms for women oral chlamydia pictures
message spy app free spyware for android phones android spy apps
symptoms for stds phuckedporn.com treatment of gonorrhea and chlamydia
information on hiv and aids how are aids caused facts about aids and hiv
i cheated on my girlfriend but i love her open did my girlfriend cheat on me
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
how do i know if my wife has cheated nookandlearn.com why women cheat on their husband
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
i cheated on husband women want men why women cheat on husbands
why most women cheat married men who cheat wives that cheat
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
illistrated adult stories amintagonzalez.me mothers sex stories
text monitoring software spy phone android spy on text messages
women who cheat on their husbands read women cheat
abortion pill atlanta abortion issues d&e abortion
free online coupons read walgreens printing coupons
online walgreens photo coupons walgreens prints coupons coupons for prescription medications
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
in store walgreens coupons open walgreens photos coupon code
finasteride pill link vardenafil 60mg
viagra coupon modelosguayaquil.com new prescription coupons
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
coupon viagra coupons for prescriptions prescription drug coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
aldactone effets secondaires aldactone effets secondaires aldactone compendium
motilium diskuze neryx.com motilium
concordancia verbal concorrente uber concorrencia perfeita
enalapril precio chamceul.ind.ws enalaprilato
naproxen 500 mg tablet naproxen dose for gout naproxen 500 mg
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
zyrtec chemist warehouse mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
vermox prospect vermox vermox pret
loette precio web-dev.dk loette precio
printable coupons sites coupons online for free coupon sites
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
diclac tablets diclac 50mg tablets diclac tablets and alcohol
diclac gel diclac 50mg gastro resistant tablets diclac 50mg tablets
strattera coupon printable strattera price comparison buy strattera without prescription
abortion pill methods pill abortion abortion pill pictures
different types of abortion pill achieveriasclasses.com how much are abortions
discount coupons for prescriptions coupon prescription prescription coupons
ibuprofen 600 myjustliving.com ibuprofen spc
vermox tablete doziranje by-expression.com vermox bez recepta
free cialis coupon britmilk.co.uk 2015 cialis coupon
discount prescriptions coupons lilly cialis coupon coupons for cialis printable
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
metformin overdose metformin dosage metformin hcl
risperdal forum risperdal forum risperdal
naltrexone doctors naltrexone alcoholism medication does vivitrol stop withdrawals
metoprololsuccinat orion 50 mg mcmurray.biz metoprolol succinate
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
clomid proviron clomid clomid proviron pct
coupons for cialis 2016 cialis online coupon coupon for prescriptions
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
teenage abortion pill how much is the abortion pill abortion pill
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicilline
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide cerebral edema
transfer prescription coupon agrisol.com.ar prescription drugs coupons
free abortions alpinmontservis.cz low cost abortion pill
discount pharmacy card free printable coupon medication coupon
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
coupons for prescriptions northcornerbrewing.com new prescription coupon
naltrexone endorphins site difference between naloxone and naltrexone
ldn and ulcerative colitis click neltrexone
low dose naltrexone ankylosing spondylitis avonotakaronetwork.co.nz naltrexone prescription
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
where can i get naltrexone centaurico.com benefits of low dose naltrexone
naltrexone hcl site naltrexone low dose depression
naltrexone 25 mg link naltrexone and pregnancy
low dose naltrexone cancer naltrexone hydrochloride tablets 50 mg naltrexone implant
ldn for autism naltrexone low dose low dose naltrexone interactions
naltrexone tablets click low dose naltrexone for sale
low dose naltrexone uses link low dose naltrexone for pain
vivtrol myjustliving.com naltrexone uses
buy ldn online click does naltrexone work for alcoholism
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
neltraxone house.raupes.net natroxone
naltrexone side effects with alcohol go ldn 4.5 mg
naltrexone 50 mg open how naltrexone works
pramipexol depot pramipexol wiki pramipexol rls
محمد حسین خاکسار
1394/01/31
111
122
الف عزیز : فرض بگیرید هر آنچه در مورد بنده اجتهاد کرده و در مورد آن فتوا صادر کرده اید ، صحیح است !! با امثال بنده که به تعبیر شما خام و گرفتار جهل مرکب هستند چه باید کرد ؟ دکتر سرگلزایی پاسخ این سوال را در مقاله " تعامل ؛ تآمل ؛ تحمل " شان در همین سایت به روشنی داده اند !!! دوست عزیزم : ضمن ارج نهادن به احساسات پاک و پرشور شما ؛ معتقدم دفاع از امثال دکتر سرگلزایی ها با عمل به توصیه های ایشان است که محقق می شود !!! اگر نه نوشتن متون حماسی و پر از هیجان و آکنده از غلط های املایی و نگارشی و تعدادی جملات بدون فعل پایانی ؛ آنهم با نام مستعار ؛ از عهدۀ هر کسی بر می آید !!!!! همیشه با خودم فکر می کنم که امثال شما اپوزوسیون و منتقدان جمهوری اسلامی که یک کامنت ساده در پائین یک وبلاگی که تازه آنهم متعلق به شما نیست ؛ را چنین با درشتی و خشونت پاسخ می گوئید ، اگر روزی به قدرت اجرایی دست پیدا کنید ؛ چه بر سر مخالفان تان خواهید آورد ؟؟؟؟ نوشته شما را که خواندم ؛ یاد جمله ای از دکتر سرگلزایی عزیز افتادم ؛ آن روز که دردمندانه می گفت : " رفتار بازجوهای من با من خیلی بهتر از برخورد همکاران و همفکران من با من بود !!!!! موفق باشی دوست عزیز و از اینکه کامنت های بنده را در این مدت خوانده و در مورد آن نظر دادید ؛ ممنونم . با احترام
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
oral std symptoms centauricom.com chlamydia men symptoms
i cheated on my husband with his best friend wanting to cheat why i cheated on my husband
i cheated on husband boomasontennis.com why women cheat on husbands
unfaithful wives my wife cheated on me with my father how many women cheat
wifes who cheat women will cheat signs of infidelity
women cheat husband link wife cheat story
pregnancy medications go how to end pregnancy
free grocery store coupons prescription drugs coupon prescription savings cards
women who cheat on their husbands site women cheat
best android spy apps phone spying text message spyware
walgreens coupon codes photo topogroup.com walgreens prescription coupon
free manufacturer coupons drug coupon card discount card for pharmacy
abortion pro life read facts about abortions
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and joint and muscle pain site lisinopril and joint and muscle pain
acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans
discount prescriptions coupons cialis coupon discount card for prescription drugs
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
internet drug coupons cialis prescription coupon canada drug pharmacy coupon
prescription transfer coupon free cialis coupon 2016 coupons for cialis
cipro ciprofloxacin ciprinol
augmentin vidal arbot.cz augmentin vidal
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
kamagra wikipedia blog.jrmissworld.com kamagra
aldactone effets secondaires open aldactone compendium
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
allosaurus allowance allow
seroquel 25 mg thepoliticalsword.com seroquel xr
augmentin side effects open augmentin side effects
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
lilly coupons for cialis martialinfo.com cialis manufacturer coupon 2016
cialis.com coupons iscsi.com prescription savings card
lilly cialis coupon discount prescription coupons prescription card discount
telfast antihistamine go telfast plus
voltaren retard go voltaren nebenwirkungen
alternatives to abortion types of abortion procedures abortion by pill
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
zovirax bula zovirax krem zovirax
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
strattera prescription strattera coupon with insurance voucher free
viagra viagra alternative viagra ersatz
abortion pill stories cost of abortion pill cost of abortion pill
discount coupons for prescriptions abraham.thesharpsystem.com prescription coupons
abortion pill complications 2nd trimester abortion pill abortion pill methods
third trimester abortion pill abcomke.sk information on abortion pill
vermox tablete doziranje by-expression.com vermox bez recepta
feldene d feldene flash feldene ampolla
problems in early pregnancy vacuum aspiration video women pregnant
metformin overdose metformin dosage metformin hcl
discount coupon for cialis prescription coupon card printable cialis coupon
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
cost for an abortion the cost of abortion abortion pill online
abortion pills 2nd trimester abortion pill medical abortion pill
viagra bestellen http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ potenzmittel generika
early abortion pill options for abortion pill partial birth abortion
lamisil crema lamisil pomada lamisil pastillas
abortions facts abortion pill methods how to have an abortion pill
second trimester abortion slb-coaching.com getting an abortion pill
duphaston tablete duphaston cijena bez recepta duphaston tablete za odgodu menstruacije
vermox prospect vermox pret vermox pret
average cost of an abortion pill supermaxsat.com pro abortion
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
vermox prodej vermox alkohol vermox sirup
cialis prescription coupon prescriptions coupons cialis coupons 2015
third trimester abortion pill alessiariflesso.com risks of abortion pill
addiyan chuk chuk blog.plazacutlery.com addyi 100 mg
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox 100mg
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
feldene flas para que sirve feldene flash feldene flash
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
cialis nedir cialis 5 mg cialis tablet
clomid proviron pct clomid cycle clomid proviron
cialis 2015 coupon cialis discount coupons online cialis coupons online
amoxicilline amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
getting an abortion pill abortion pill methods articles on abortion pill
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
partial birth abortion abortion pill law abortion pill stories
information about abortion pill how much is the abortion pill abortions facts
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide blood brain barrier acetazolamide sivuvaikutukset
online cialis coupons cialis coupons from lilly prescription discount coupons
how to get a abortion abortion 8 weeks abortion options
drug discount coupons free prescription drug cards new prescription coupon
cialis trial coupon discount coupons for prescriptions discount coupons for cialis
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
naltrexone hair loss meltrexone opiate implant blocker
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
will naltrexone get you high site ldn drug
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
naltrexone pain management site naltrexone and heroin
naltrexone oral site revia drug
naltrexone for alcohol go naltrexone 50 mg
half life of naltrexone zygonie.com who makes vivitrol
revia reviews go alcohol antagonist
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
does naltrexone work ldn 3mg naltrexone implant locations
order naltrexone peider.dk naltroxone
how long does it take for naltrexone to work lasertech.com medication naltrexone
trexone medication open how does naltrexone work
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
روناک
1394/02/04
8
1
صحنه جنگ ؟! لیاقت خوندن یک مطلب علمی هم نداریم لطفاً قضاوت هاتون رو برای خودتون نگه دارین چون نه قاضی هستید و نه در این سایت جای این جور بحث کردنه البته اگه اسمشو بزار یم بحث ! این رفتارها ناشی از شخصیت اقتدارگرا یا شخصیت نفتی ماست و تا وقتی اصلاح نشیم همینطور میمانیم یک کشور عقب افتاده،الطفا از مطالب سایت و کتابهایی که معرفی میشود درس یادبگیریم تا هر وقت تونستید صدای محالف بشنوید بدون اینکه قضاوت کنید بحث کنید تا بقیه هم از خوندن بحث شما اعصابشون خراب نشه.
medical abortion nhs pro abortion stories medical pregnancy termination
app to spy spy app for phone cell spy free
i think my girlfriend cheated on me site i just cheated on my girlfriend
cheated on my girlfriend read he cheated on his girlfriend with me
dating a married man read men having affairs
my husband cheated My boyfriend cheated on me percentage of women who cheat
unfaithful wives husband cheated how many women cheat
why married men cheat on their wives site cheat husband
wife cheaters site women affair
dating for married people maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com married men having affairs
adult baby stories adult baby stories the simpsons adult stories
story of abortion site should i get an abortion
in store walgreens coupons open walgreens photos coupon code
finasteride pill link vardenafil 60mg
valtrex 1g cialis 20mg ciprofloxacin 750mg
viagra coupon coupon for viagra free prescription drug discount card
prescription drugs discount cards open viagra coupon free
drug coupons link viagra manufacturer coupon 2016
free discount prescription cards prescription drugs coupons coupons for viagra 2016
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
cialis dosage provides best results cialis dose vs viagra dose
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
naproxen naproxen kruidvat naproxennatrium
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
voltarene 100 ningchao.net voltarene 50
niacin ne demek centauricom.com niasinamid
bimatoprost eyelash bimatoprost ebay bimatoprost buy
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
viagra shellware.com viagra virkning
inderal dosage tonydyson.co.uk inderal 20 mg
lilly coupons for cialis martialinfo.com cialis manufacturer coupon 2016
singulair 5 mg site singulair montelukast
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
cialis prescription coupon go free coupon for cialis
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
rx prescription coupons discount coupons for prescription medications prescription drugs coupons
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
diclac gel diclac 50mg gastro resistant tablets diclac 50mg tablets
coupons for cialis 2016 free cialis samples coupon prescriptions coupons
diclac 50mg diclac 50mg diclac gel reviews
viagra viagra bestellen viagra ersatz
free printable cialis coupons lilly coupons for cialis free cialis coupon 2016
buscopan buscopan wirkung buscopan dragees
problems in early pregnancy vacuum aspiration video women pregnant
printable discount coupons coupon site online promo codes
vermox prospect vermox pret vermox
metformin overdose metformin dosage metformin hcl
prescription drugs coupons cialis coupon lilly cialis 2015 coupon
home abortion pill types of abortion pill abortion pill debate
vermox delovanje vermox brez recepta vermox cena
cost for an abortion abortion pill law abortion pill online
best online coupons sites free online coupons free coupon site
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
facts on abortion pill what is abortion pill abortion pill costs
feldene capsulas feldene flas para que sirve feldene capsulas
facts on abortion pill artsricksha.com abortion pill alternatives
coupons for cialis 2016 new prescription coupon cialis online coupon
abortions cost ismp.org what is abortion pill
late term abortion pill clinics rubinetteriemariani.it abortion clinics in houston tx
cialis prescription coupon cialis coupon card coupons cialis
vermox vermox prospect vermox
cost for an abortion teen abortion pill spontaneous abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
discount coupon for cialis cialis coupons and discounts free cialis coupon 2016
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
coupons for cialis 2016 cialis online coupon coupon for prescriptions
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
clomid cycle clomid proviron pct clomid proviron
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
amoxicillin accuton.com amoxicillin endikasyonlar
vermox spc truonggiang.net vermox
cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
amoxicilline amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
how to have an abortion pill home abortion pill methods the abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
lamisil para que sirve blog.bjorback.com lamisil comprimidos
free cialis coupon 2016 accuton.com coupons for prescription drugs
free cialis samples coupon cialis discounts coupons coupons prescriptions
discount prescription coupons prescription discount coupons discount coupons for prescriptions
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicilline
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
abortion pill risks abortion pill information abortion pill video
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicilline
free abortions alpinmontservis.cz low cost abortion pill
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
clomid cycle clomid proviron clomid
cialis coupon codes pristineschool.com free cialis samples coupon
partial birth abortion abortion pill cost without insurance abortion pill stories
cost of medical abortion abortion pill costs how do abortion pill work
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
what is a abortion vacuum for abortion is abortion legal
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
cialis coupon free niknameh.ir prescription drug coupons
abortion clinic houston tx capncaption.com dilatation and curettage procedure
coupons for cialis printable coupons for drugs free coupon for cialis
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
trexone medication naltrexone 4.5 naltraxon
withdrawal from naltrexone s467833690.online.de does drinking alcohol help with opiate withdrawal
ldn low dose purchase low dose naltrexone maltrexon
naltrexone generic go vivitrol naltrexone
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
half life of naltrexone zygonie.com who makes vivitrol
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
naltrexone tablets click low dose naltrexone for sale
what does naltrexone do oscarsotorrio.com naltrexone 4.5 mg
buy ldn online click does naltrexone work for alcoholism
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
withdrawal from naltrexone injections for alcoholics to stop drinking naltrexone implant side effects
alcohol blocker pill naltrexone 3mg is naltrexone an opiate
vivitrol for alcohol guitar-frets.com naltrexone drug
lidocain fungsi lidocain egis lidocain ohrentropfen
risperidon hexal risperidon sandoz 1 mg risperidon halbwertszeit