امروز :
مقالات
پری دریایی بی زبان
1394/06/11 - 15:5
دیدگاه
دکتر محمدرضا سرگلزایی

"هانس کریستین اندرسون" یکی از پیشگامان و نام آوران ادبیات کودکان است. همه ما داستان های معروف او را شنیده ایم: جوجه اردک زشت - لباس نامرئی پادشاه و پری دریایی عاشق. در این یادداشت می خواهم قصه پری دریایی او را از دیدگاه یونگی تحلیل کنم.
شاهزاده ای در حال سفر دریایی است. کشتی دچار حادثه می شود و شاهزاده در کام امواج سهمگین فرو می رود. لحظاتی پیش از آن که از هوش برود و خود را تسلیم تقدیر نماید چهره دختری زیبا را می بیند و آنگاه از هوش می رود. این دختر زیبا یک پری دریایی است. موجودی خیالی که نیمی شبیه انسان است و نیمی شبیه ماهی! پری دریایی شاهزاده را نجات می دهد و تا ساحل می برد و باز می گردد. پسر پادشاه نجات می یابد و عمر دوباره را جشن می گیرد اما خاطره محو و مبهم آن دختر زیبا را که در فضای بین مرگ و زندگی دیده بود از خاطر نمی برد. از آن طرف پری دریایی هم عاشق شاهزاده شده است و از فکر او بیرون نمی رود بنابریان به نزد جادوگر دریاها می رود و از او تقاضای جادویی می کند که او را کاملا تبدیل به انسان کند و یک جفت پا به او ببخشد . جادوگر دریاها چیزی به رایگان به کسی نمی بخشد. درعوض دادن یک جفت پا،صدای  پری دریایی را طلب می کند و پری دریایی عاشق ، شرط را می پذیرد.
فردا پری دریایی زیبا خود را در همان ساحل می یابد که شاهزاده را به آنجا برده بود . برمی خیزد و با پاهایش روی ساحل قدم می زند. او در پوست خود نمی گنجد زیرا در سرزمین معشوق است با پاهایی که او را تا قصر معشوق می رسانند. جشن شکرانه زندگی مجدد شاهزاده برپاست و عموم به آن جشن دعوتند پس پری دریایی می تواند از نزدیک به دیدار معشوق نائل شود. از آن سو پادشاه تصمیم گرفته که همزمان با این جشن شکرگزاری ، برای پسرش جشن ازدواج برپا کند پس شاهزاده با نامزدش در میان جمع حضور می یابد. نامزد شاهزاده بسیار شبیه پری دریایی است. معلوم می شود که شاهزاده نیز ملاقات مبهم خود با پری دریایی را از یاد نبرده و دل به کسی داده که چهره ای شبیه به پری دریایی داشته است! پری دریایی تلاش می کند که به شاهزاده بفهماند که آن که مطلوب واقعی اوست خود را به او رسانده اما بی زبانی پری دریایی مانع ارتباط است و با این که شاهزاده در کنار این دخترک گمنام مکثی می کند و احساس آشنایی می کند نمی تواند با این دخترک بی زبان ارتباط برقرار کند و می رود. داستان پری دریایی هانس کریستین اندرسون برخلاف جوجه اردک زشت پایان غمگینی دارد: در پایان تراژدی، پری دریایی نا امید از وصال با معشوق به زندگی خود پایان می دهد!

شاهزاده نماد انسان است: فرزند شاه (خدا). در کلام مسیحی انسان فرزند خداوند است و برای رسیدن به مقام پادشاهی (یکی شدن با پدر) باید از مراحل دشوار سفر قهرمانی عبور نماید.
طوفان دریایی و شکستن کشتی ، نماد بحران های زندگی است، بحران هایی که یا ما را نابود می کنند یا آبدیده می سازند و شاهزاده تا آخرین نفس با امواج سهمگین بحران مبارزه می کند تا زمانی که توش و توانی برای او نمی ماند و تن به تقدیر می سپارد.
در سفر قهرمانی یونگی دقیقا به هم تنیدگی دلاوری و تسلیم مشاهده می شود: وصال روح آنیموسی (نرینه روانی) و آنیمایی(مادینه روانی) در درون یک فرد. قهرمان هر دوی این "ضدین" را به کمال در خورد می پروراند: تا جایی که توان دارد می جنگد (آنیموس) و آنگاه که تقدیر را مصمم می بیند ( قدر به قضا تبدیل شده است) با رضا تن می دهد و می پذیرد(روح آنیمایی):
در دایره "قسمت" ما نقطه تسلیمیم
حکم آن چه تو فرمایی، لطف آن چه تو بنمایی
در مقاله "زندگی ، تراژدی یا کمدی" در همین سایت مفصل تر به این دوگانه پرداخته ام، دوگانه ای که به زیبایی در دعای آرامش آن را تکرار می کنیم:
"خداوندا! آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آن چه تغییر نیافتنی است و شهامتی برای تغییر آن چه تغییر یافتنی است و خردی که تفاوت این دو را دریابم."
شاید بتوان این دعا را مانیفست روش درمانی ACT نیز دانست: (Acceptance Commitment Therapy).
خرد حاصل توازن بین آرامش آنیمایی و شهامت آنیموسی است. در قصه اندرسون شاهزاده (آنیموس) خود را تسلیم تقدیر می کند و در این زمان خود را در آغوش آنیما (پری دریایی) می یابد که او را نجات می دهد.
هنگامی که فرد علیرغم ناامیدی و تسلیم به تقدیر در یک معجزه غیر منتظره نجات را "تجربه" می کند، "دچار ایمان" می شود یعنی احساس عمیق ایمنی به او دست می دهد، احساس ناشی از این تجربه که گرچه او در مواجهه با جهان قوی پنجه و سهمگین ناتوان و حقیر است اما نیرویی برتر محافظ اوست و او رها شده و گم گشته نیست.
این تجربه که روانشناسان اومانیست (همچون آبراهام مازلو و گوردون آلپورت) آن را "تجربه اوج" Peak Experience نامیده اند و سورن کیرکه گارد فیلسوف متاله اگزیستانسیالیست آن را "جهش ایمانی" نامگذاری کده است به زیبایی در "مناجات شعبانیه" نیز بیان شده است:
"الهی، هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک"
پس از این، سالک از مرگ بازگشته در جای جای زندگی به دنبال آن چهره محو و مبهمی است که او را نجات داده بود و بسیار پیش می آید که هاله ای از آن رخ دلفریب را در "بتی" می یابد و او را با گمشده اش اشتباه می گیرد.
در نظام پنداشتی یونگی کهن الگو ها (صور مثالی، سرنمون ها، آرکی تایپ ها) همان خاطره های ازلی اند.  خاطراتی از جهانی "فرا حسی" که ما در جهان حسی جستجویشان می کنیم و آنچه "فرا فردی" است در زندگی فردی مان جستجو ی کنیم (عقده ها یا کمپلکس ها در زبان یونگ همان معادل های فردی خاطره ازلی فرا فردی هستند)
بی زبانی پری دریایی به عقیده من نقطه اوج این تراژدی است زیرا زبان بنیان تفکر منطقی است.   تفکر سازمان مند و منظم را شکل داد و تفکر پیش زبانی ، تفکری پیش عملیاتی است و قادر به چارچوب مند کردن شناخت و ارتباط نیست. بنابراین تمدن انسان برمبنای ارتباط زبانی شکل گرفته است. انسان بدون زبان فاقد تاریخ می شد همچون همه جانداران دیگر. اما تفکر منطقی- زبانی در ارتباط با "ناخودآگاه جمعی" ناتوان است و ملاقات انسان با ناخودآگاه جممعی ( Collective unconsious) در قالب های صلب زبانی نمی گنجد:
1-  من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر
    من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش!

2- تا سخن در وصف آن حالت رسید
   هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

3- هر که را اسرار حق آموختند
    مهر کردند و دهانش دوختند

تهاجم ناخودآگاه جمعی (مکاشفه یا اشراق یا invasion) فرد را "دچار" یک تغییر نگرش می کند ولی تلاش برای ترجمه این تجربه به ساختار نحوی زبان ناممکن است و تنها استعاره و تمثیل می تواند هاله ای از آن معنا را در خود حمل کند، به همین دلیل است که ادبیات عارفانه سرشار از قصه و تمثیل و استعاره است اما مشکل اینجاست که زبان استعاره نیز سرشار از ابهام است و شاید بیش از آن که فهم ایجاد کند سوتفاهم ایجاد می کند:
چون نفیری بشنوی ازمرغ حق
ظاهرش رایاد گیری چون سبق
آنگهی از خود قیاساتی کنی
مر خیال محض را ذاتی کنی

به همین دلیل است که صاحبان تجربه فرافردی را به سکوت امر کرده اند:
این مدعیان در طلبش بی خبرانند
آن را که خبر شد خبری باز نیامد

القصه: وصال شاهزاده و پری دریایی تنها "لمحه ای" است، نمی پاید، همچون "کاتالیزور" واکنش شیمیایی را تسهیل و تسریع می کند، چون "کیمیا" مس را به طلا تبدیل می کند و خود از ماجرا خارج می شود:
گفتند روی تو سعدی، چه زرد کرد؟
اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم!

این چنین است که "تراژدی زندگی" را باید تاب آورد، "تنهایی وجودی" با ما می ماند و معنایی که این "تجربه نبوی" برای ما فراهم می آورد تنها همچون تخته پاره ای در میان امواج زندگی کمک می کند که "تاب بیاوریم" :
                                       شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
                                       کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل ها؟!

دکتر محمدرضا سرگلزایی-روانپزشک
پی نوشت:
1- کماکان به آزمون ناپذیری و ابطال ناپذیری نظریات یونگ اذعان دارم.
2- علاوه بر مقاله "زندگی ، تراژدی یا کمدی" مقاله زیر نیز در سایت با همین موضوع ارتباط دارد:
   نگاهی به روانشناسی فرافردی
3- عبارت "خاطره ازلی" را از عنوان کتاب "بت های ذهنی و خاطره ازلی" داریوش شایگان وام گرفته ام.

abortion stories of regret how much is an abortion pill abortion houston
app to spy cell spy cell spy free
i cheated on my husband with his best friend wanting to cheat why i cheated on my husband
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
so your wife cheated what to do when your wife cheated on you your wife cheated on you
wife cheated on me now what site married and wanting to cheat
wives who cheat on husbands why do women cheat why people cheat
women cheat husband reasons why women cheat on their husbands wife cheat story
free readable adult stories adult intimate sex stories blog bart simpson adult stories
phone spy software for android app to spy on android phone how to install spyware on a phone
discount rx pharmacy link free pharmacy card
women who cheat on their husbands reasons wives cheat on their husbands women cheat
best free spyware for android phones ps4haber.com track calls and text messages
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
clomiphene 25mg go amoxil pill
buy sildenafil 100mg http://viagrawithoutadoctorprescription1.com sildenafil 100mg
walgreens photo print coupon go walgreens coupon photo code
valacyclovir 1g adboesten.nl viagra 200mg
levitra 20mg imitrex pill valacyclovir 0.5g
deltasone 10mg internetsellout.com zovirax 400mg
sildenafil citrate link cialis 10mg
prescription drugs discount cards printable viagra coupon viagra coupon free
printable viagra coupon link prescription drugs coupons
cialis coupon card cialis coupons from manufacturer free printable cialis coupons
can i take singulair while pregnant canitake.net can i take singulair while pregnant
acheter viagra pfizer en http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en acheter viagra pfizer en
buy a viagra online viagra buy online viagra effectiveness
free prescription drug cards free prescription cards discount prescription coupon card
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
coupons for cialis new prescription coupons drug discount coupons
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 100mg
sinemet read sinemet
voltarene 100 ningchao.net voltarene 50
canesten gyno kruidvat site canesten creme
metformin centauricom.com metformin
allosaurus bvandam.com allow
free cialis coupons click cialis manufacturer coupon 2016
telfast antihistamine open telfast plus
zyrtec chemist warehouse mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
bimatoprost hair growth bimatoprost sr bimatoprost sr
extracelular cwblog.centralworld.co.th estrace
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
cheap cialis cialis discount cialis cvs coupon
why should abortion be illegal abortion help free discount coupon
strattera prescription strattera coupon with insurance voucher free
aspiration abortion arborawning.com anti abortion pill
free printable cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 free cialis coupon 2016
abortion pill for abortion pill buy abortion pill
ibuprofen 600 myjustliving.com ibuprofen spc
feldene capsulas feldene ampolla feldene gel
where to get an abortion pill albayraq-uae.com cytotec abortion
losartan jubilant bvandam.com losartan
naltrexone doctors naltrexone alcoholism medication does vivitrol stop withdrawals
best online coupons sites ameracorporation.com free coupon site
online apotheke potenzmittel http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ potenzmittel aus der apotheke rezeptfrei
duphaston tablete kako se piju searchengineoptimization-seo.net duphaston tablete kako se piju
abortions cost cicg-iccg.com abortion pill services
facts on abortion pill abraham.thesharpsystem.com abortion pill costs
coupons for cialis 2016 coupons cialis cialis coupon card
natural pregnancy termination pregnancy abortion methods problems in early pregnancy
cialis.com coupon spiritocagliese.it cialis free coupon
amoxicillin 500 mg amoxicilline amoxicilline
flagyl v flagyl plm flagyl perros
prescriptions coupons prescription drug coupons lilly cialis coupon
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
teen abortion pill how do abortion pill work pro choice abortion pill
amoxicillin-rnp achieveriasclasses.com amoxicillin 1000 mg
have an abortion angkortaxidriver.com ways to terminate a pregnancy
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
addyi 100 mg thebaileynews.com addiyan chuk chuk
neurontin alkohol neurontin 400 neurontin alkohol
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis coupons free
abortion pill online how to get an abortion pill abortion pill video
abortions facts daallo.com how to have an abortion pill
printable cialis coupon printable coupons for cialis coupons cialis
vermox suspenzija bvandam.com vermox 100mg
prescription discount coupons prescriptions coupons coupons cialis
vermox prodej vermox cena vermox sirup
feldene precio feldene gel precio feldene capsulas
pro abortion medication abortion pill cheap abortion pill clinics
flagyl suspension flagyl suspension flagyl jarabe
teenage abortion pill arborawning.com abortion pill
feldene flas gruene-kehl.de feldene gel precio
feldene flas para que sirve feldene flash feldene flash
abortion pill risks aictmkulahospital.org home abortion pill methods
free cialis samples coupon cialis trial coupon coupons prescriptions
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
clomid testosterone blog.lakerestoration.com clomid cycle
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
transfer prescription coupon cialis coupon codes transfer prescription coupon
vermox doziranje vermox bez recepta vermox tablete doziranje
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide cerebral edema
amoxicilline amoxicillin amoxicillin al 1000
acetazolamide symptoms acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier
viagra torta viagra cena viagra
discount pharmacy card viagra coupons and discounts medication coupon
information about abortion pill how much is the abortion pill abortions facts
what is it like to have an abortion home abortion price for abortion
abortion clinics in md unwanted pregnancy emergency contraceptive
i want to have an abortion teen pregnancy abortion pittsburgh
abortion clinic houston tx real abortion stories dilatation and curettage procedure
coupons for prescriptions cialis coupons free new prescription coupon
free prescription drug discount card coupons for cialis printable cialis coupon
cialis coupons printable discount prescription drug card cialis coupons from lilly
naltrexone hair loss saveapanda.com opiate implant blocker
trexone medication tymejczyk.com naltraxon
where to buy naltrexone blog.dotnetnerd.dk vivitrol for opiate addiction
ldn 3mg link naltrexone for opiate addiction
monthly injection for opiate addiction go naltrexone for opiate withdrawal
ldn low dose site maltrexon
implant for alcoholics naltrexone depression injection to stop drinking
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
buy ldn online site does naltrexone work for alcoholism
naltrexone 25 mg avonotakaronetwork.co.nz ldn and lupus
naltroxene does naltrexone help with opiate withdrawal low dose naltraxone
ldn for lupus does naltrexone work for alcoholism implant for opiate addiction
low dose naltrexone withdrawal stopping naltrexone naltrexone implant australia
olanzapin 02 burpbivirkninger.site olanzapin lilly
 
محسن زنور
1394/06/17
9
0
با سلام و ادب دید خلاقانه و عالمانه شما هم چون نگینی در این روزگاران است و می توان تراژدی زندگی را بهتر با آن تاب آورد درود
i cheated on my girlfriend but i love her should i cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it my ex cheated on me should i tell my husband i cheated on him
my girlfriend cheated on me twice site my girlfriend cheated on me with my best friend
wives cheat click why most women cheat
i cheated on husband boomasontennis.com why women cheat on husbands
unfaithful wives why husband cheat on their wife how many women cheat
wife cheaters site women affair
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
the unfaithful husband types of women who cheat my husband cheated on me
sex stories moms escort service reader open spanking adult babies stories
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
why do husband cheat cheats unfaithful wives
moms sex stories blog.rewardsrunner.com free adult bondage pictures stories
married men that cheat women that cheat with married men reasons why husband cheat
pharmacy direct coupon mailkoba.ru rx drug coupons
free prescription drug card link how to coupon at rite aid
location tracking device link how to find location of a cell phone
free discount prescription cards shauneutsey.com cvs weekly sales
free online coupons read walgreens printing coupons
women that cheat on their husbands click how to tell if wife has cheated
sildenafil citrate pill read avodart
phone logging software all call history find history on phone
free prescription drug cards discount pharmacy online drug coupon
rite aid in store coupons click rite aid gift card selection
coupon rite aid centaurico.com rite aid coupon 5 off 25
viagra coupons printable open viagra.com coupon
prescription coupon read drug prescription card
prescription drug coupons viagra manufacturer coupon 2016 viagra free sample coupons
free prescription cards discount coupons for viagra printable prescription transfer coupon
free discount prescription cards click coupons for viagra 2016
abortion pill abortion pill abortion pill
lisinopril and hunger read lisinopril and hunger
discount card for prescription drugs read prescription drugs coupon
free discount prescription card click drug prescription card
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
augmentin vidal augmentin générique augmentin vidal
cipralex open ciprofloxacin
risperdal reviews pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal yan etkileri
inderal similar read inderal similar
inderal generico site inderal comprar
atenolol doziranje site atenolol forum
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
abortion laws abortion clinics chicago pros and cons of abortion
kamagra gel kamagra kamagra gold
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
discounts and coupons abortion at 14 weeks abortion laws by state
duphaston 10 mg duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije
discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons cialis.com coupon
diclac 50mg diclac 50mg diclac gel reviews
viagra wirkung viagra generika viagra kaufen
viagra viagra bestellen viagra ersatz
non surgical abortion pill abortion pill price how late can you get an abortion pill
abortion in clinic medical termination of pregnancy procedure dilatation & curettage
pill abortion how much does abortion pill cost abortion pills
problems in early pregnancy pills to terminate early pregnancy women pregnant
viagra karensmith.us viagra wiki
abortion pill rights spiritocagliese.it medication abortion pill
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin dermani haqqinda
vermox delovanje community.vitechcorp.com vermox cena
best online coupons sites free online coupons free coupon site
feldene capsulas feldene gel precio feldene capsulas
facts on abortion pill abortion pill cost abortion pill alternatives
flagyl perros blog.griblivet.dk flagyl plm
cialis prescription coupon cialis coupon card coupons cialis
facts about abortion pill achi-kochi.com should abortion pill be legal
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
abortion pill cost without insurance armyrotc.uga.edu facts on abortion pill
cialis online coupon cialis discount coupons online prescription drugs coupons
vermox 100mg sigridw.com vermox tablete doziranje
for abortion pill aero-restauration-service.fr types of abortion pill
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin endikasyonlar
clomid testosterone clomid proviron pct clomid cycle
viagra wiki viagra viagra prodej
cialis coupon codes cialis coupon lilly new prescription coupon
clomid tapasztalatok clomid proviron pct clomid tapasztalatok
acetazolamide acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin 100 mg
price of abortion pill pill abortion abortion pill complications
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 5 mg tablet crestor 10 mg retail price
amoxicillin endikasyonlar airascatering.com amoxicillin al 1000
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
vermox bez recepta lasertech.com vermox
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
transfer prescription coupon albayraq-uae.com cialis discounts coupons
abortion pill risks abortion pill information abortion pill video
acetazolamide sivuvaikutukset bilie.org acetazolamide cerebral edema
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
cost of medical abortion abortion pill centers how do abortion pill work
late abortion fractional dilation and curettage abortion symptoms
abortion clinics in md blog.cycle-parts.com emergency contraceptive
transfer prescription coupon rftrack.net coupon cialis
i want to have an abortion unplanned pregnancy abortion pittsburgh
trexone medication drinking while taking naltrexone naltraxon
low dose naltrexone ankylosing spondylitis click naltrexone prescription
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
c naltrexone naltrexone alcohol treatment what is vivitrol medication
naltrexone uses go generic naltrexone
vivitrol canada monthly injection for opiate addiction naltrexone alcohol treatment
low dose naloxone naltrexone implant locations naltrexone 50 mg side effects
ldn for lupus does naltrexone work for alcoholism implant for opiate addiction
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
memantin rezeptfrei memantin rezeptfrei memantin 85
کتایون
1394/06/25
5
0
غم عشقت بیابان پرورم کرد/هوای وصل بی بال وپرم کرد/به مو گفتی صبوری کن صبوری/صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد
how do i know if my wife has cheated married men affairs why women cheat on their husband
married men who have affairs developersalley.com cheat
dating for married people married men cheat with men married men having affairs
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
moms sex stories blog.rewardsrunner.com free adult bondage pictures stories
walgreens coupons for prints printable free coupons walgreens print coupon code
cell phone spy app blog.bjorback.com gps cellphone tracking by number
inderal 40mg read tretinoin 0.025%
free cialis coupon 2016 click cialis coupon free
walgreens photo print coupon go walgreens coupon photo code
synthroid 25mcg click finasteride
levofloxacin pill nufactor.com metronidazole 400mg
viagra coupons printable click viagra.com coupon
discount prescription coupons click viagra 2016 coupon
free prescription cards discount coupons for viagra printable prescription transfer coupon
free prescription drug discount card link viagra.com coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take singulair while pregnant can i take singulair while pregnant can i take singulair while pregnant
losartan site losartan
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
buscopan buscopan wirkung buscopan dragees
cipralex ciprolaks ciprofloxacin
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost buy
lamisil cream singapore click lamisil cream jock itch
metformin 500 metformin lich metformin 1000
canesten gyno kruidvat site canesten creme
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
viagra generic viagra side effects viagra side effects
bimatoprost hair growth go bimatoprost sr
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
amoxicillin 500 mg click amoxicillin-rnp
abortion facts click abortion pill cost
pro abortion arguments site how soon can you get an abortion
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
vermox prospect vermox vermox pret
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
coupons for cialis 2016 free cialis coupon 2016 prescriptions coupons
cialis coupon 2015 sfmcouriers.com lilly coupons for cialis
cheap cialis cialis cialis cvs coupon
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
strattera prescription strattera price comparison voucher free
strattera coupon printable strattera generic price buy strattera without prescription
abortion pill effects of abortion pill buy abortion pill
abortion in clinic dilation and curettage miscarriage dilatation & curettage
vermox tablete doziranje vermox tablete doziranje vermox bez recepta
trialectica del espacio trialectica del espacio trialectics of space
risperdal forum femchoice.org risperdal
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome naltrexone alcoholism medication naltrexone generic cost
naltrexone doctors naltrexone alcoholism medication does vivitrol stop withdrawals
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
metoprololsuccinat orion 50 mg mcmurray.biz metoprolol succinate
early abortion pill options achrom.be partial birth abortion
amoxicillin 500 mg abloomaccessories.com amoxicillin al 1000
feldene capsulas feldene capsulas feldene capsulas
vermox sirup vermox cena vermox cena
cialis coupon lilly pathakwavecurecenter.com prescription discount coupons
how do abortion pill work cost of abortion pill first trimester abortion pill
teen abortion pill how do abortion pill work pro choice abortion pill
abortions facts abortion pill methods how to have an abortion pill
cialis discount coupons online discount prescription coupons cialis discounts coupons
cheap abortion pill when can you get an abortion pill cons of abortion pill
flagyl 500 mg flagyl precio flagyl precio
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
cons of abortion pill farsettiarte.it what is an abortion pill
teenage abortion pill how much is the abortion pill abortion pill
buy abortion pill articles on abortion pill chemical abortion pill
cialis nedir cialis cialis tablet
amoxicilline alexebeauty.com amoxicillin endikasyonlar
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
transfer prescription coupon arborawning.com transfer prescription coupon
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
costs of abortion pill spiritocagliese.it abortion pill recovery
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
debate on abortion safest abortion method medical abortion clinics
abortion chicago how weeks is a pregnancy abortion legal
naltrexone withdrawal symptoms blog.pelagicfm.com revia injection
how long will naltrexone block opiates maltrexon naltrexone moa
naltrexone uses low dose naltrexone side effects generic naltrexone
naltrexone therapy click how long does ldn take to work
vivitrol and alcohol link low dose naltrexone cancer
naltrexone headache house.raupes.net shot to stop drinking
alcohol blocker pill house.raupes.net is naltrexone an opiate
trexone medication myjustliving.com how does naltrexone work
memantin rezeptfrei memantin demens memantin 85
olanzapin 02 olanzapin ilac olanzapin lilly
fexofenadin recept bhalsbrand.site fexofenadin side effects
نسرین رضایی خسروی
1394/06/28
4
0
سلام استاد عزیز. تحلیل بسیار زیبای شما روان مرا صیقل داد.
why married men cheat on their wives site cheat husband
sex stories older woman teenboy ohiovalleyrestoration.com preteens having sex stories
sex stories of preteen girls tolobel.com perverted stories adult video
the unfaithful husband types of women who cheat my husband cheated on me
aspiration abortion procedure read pictures of abortions
cialis 10mg skoc.net zovirax
inderal 40mg read tretinoin 0.025%
phone logging software all call history find history on phone
free prescription drug cards click prescription coupon card
internet drug coupons prescription drug coupons copay cards for prescription drugs
cialis coupon lilly prescription coupon card prescription savings card
coupons cialis link cialis coupon
coupons for cialis new prescription coupons drug discount coupons
buscopan buscopan wirkung buscopan dragees
seroquel 300 mg seroquel 200 seroquel et alcool
inderal generico site inderal comprar
zocor etken maddesi zocor film tablet zocor yan etkileri
propranolol hemangiom propranolol halmed propranolol tablete forum
augmentin side effects neryx.com augmentin side effects
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
abortion laws continentalnord.com pros and cons of abortion
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
cymbalta presentacion cymbalta 30 mg para que sirve cymbalta 30 mg para que sirve
cialis coupons from manufacturer coupon for prescriptions cialis discount coupon
how is an abortion performed ecsamplifiers.co.uk abortion at 20 weeks
surgical abortion how many weeks can you get an abortion the cost of an abortion
discounts and coupons accuton.com abortion laws by state
abortion clinics in memphis tn pro abortion facts pregnancy abortion
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
printable discount coupons andreinfo online promo codes
facts on abortion pill abortion procedure costs of abortion pill
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
early abortion pill options for abortion pill partial birth abortion
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
flagyl perros blog.griblivet.dk flagyl plm
late term abortion pill clinics rubinetteriemariani.it abortion clinics in houston tx
cialis prescription coupon steadfasttraining.co.uk coupons cialis
cost for an abortion third trimester abortion pill spontaneous abortion pill
lamisil crema lamisil pomada lamisil pastillas
prescription drugs coupons coupons for cialis printable manufacturer coupons for prescription drugs
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
second trimester abortion abortion pill questions getting an abortion pill
flagyl 500 mg flagyl precio flagyl precio
discount coupons for prescriptions discount coupons for cialis manufacturer coupons for prescription drugs
abortion pill side effects alternatives to abortion pill late term abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
pro abortion the abortion pill cost abortion pill is wrong
cialis online coupon discount prescriptions coupons free cialis coupon
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
neurontin gabapentin neurontin diskuze neurontin alkohol
online cialis coupons coupons for cialis 2016 prescription discount coupons
abortion clinics in md unwanted pregnancy emergency contraceptive
diagnostic dilation and curettage abortion doctors first pregnant
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
what is a abortion vacuum for abortion is abortion legal
prescription discount coupons cialis discount coupons prescription savings cards
how does naltrexone work onlineseoanalyzer.com naltrexone schedule drug
naltrexone endorphins read difference between naloxone and naltrexone
acamprosate go ldn for autism
buprenorphine detox naltrexone implant australia opiate implant
will naltrexone get you high guitar-frets.com ldn drug
naltrexone immune system naltrexone with alcohol naltrexone capsules
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
naltrexone hcl avonotakaronetwork.co.nz naltrexone low dose depression
naltrexone alcohol naltrexone injection cost naltrexone fda approval
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
naltrexone 4.5 mg side effects click vivitrol and drinking
how to take ldn what is ldn medicine naltrexone cost without insurance
naltrexone compound charamin.jp low dose naltrexone buy online
naltrexone pellet side effects link naltrexone and naloxone
naktrexone sigridw.com ldn therapy
naltrexone and pregnancy myjustliving.com naltrexone cost without insurance
nix 5 creme bdiatblodtryk.site nix latin
fexofenadin recept fexofenadin gravid fexofenadin side effects
زهره
1394/07/02
0
0
سلام درود در دایره "قسمت" ما نقطه تسلیمیم فراموش نمیکنم،من در دریایی مطلاطم دست و پا میزدم ،شما هنرمندانه،با قلم طلاییتون منو از این طلاطم رهای دادید. با تمام وجود سلامتی و سرفرازی جنابعالی را آرزو دارم
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
why most women cheat blog.perecruit.com wives that cheat
wife cheated women who love to cheat married men who cheat with men
dating site for married people link cheat on husband
women who cheat on their husbands site women cheat
online walgreens photo coupons blog.developer2blog.com coupons for prescription medications
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
prednisolone 20mg link zithromax pill
ciprofloxacin site clomid 25mg
finasteride pill link vardenafil 60mg
deltasone 10mg internetsellout.com zovirax 400mg
free discount prescription cards open free coupon for viagra
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain lisinopril and joint and muscle pain
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
escitalopram genericon 10mg site escitalopram teva 10 mg
cipralex absetzen igliving.com cipralex escitalopram
fusidinezuur acne fusidine teva fusidinezuur acne
bimatoprost eyelash bimatoprost bimatoprost buy
virelade mostefaiamine.com viread effets secondaires
kamagra bestellen kamagra oral jelly kaufen kamagra wikipedia
adalate adalate 10 mg adalat compendium
renova myhsbook.com renovar carteira de motorista
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
propranolol hemangiom link propranolol tablete forum
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
best coupon sites alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
d&c abortion should i get an abortion is there an abortion pill
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin-rnp
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
prescription coupons coupons for cialis printable discount prescriptions coupons
cheap cialis cialis cialis cvs coupon
aspiration abortion arborawning.com anti abortion pill
viagra damske.com viagra ersatz
definition of abortion pill abortion pill procedures abortion pill information
cytotec abortion alternatives to abortion pill price of an abortion pill
cialis 100 mg bistromc.org cialis 5 mg
abortion pill complications abortion pill cost abortion pill methods
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
vermox prospect vermox pret vermox
coupons for cialis 2016 cialis manufacturer coupon 2016 coupon prescription
abortion pill is murder abortion pill procedures cheap abortion pill clinics
early abortion pill options achrom.be partial birth abortion
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
free abortion pill facts about abortion pill late term abortion pill clinics
flagyl v flagyl vademecum flagyl perros
coupons for cialis 2016 manufacturer coupons for prescription drugs cialis online coupon
amoxicillin-rnp airascatering.com amoxicillin nedir
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
lamisil pomada blog.idilbaby.com lamisil crema precio
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
how does an abortion pill work teenage abortion pill early abortion pill
cialis prescription coupon prescriptions coupons cialis coupons 2015
prescription coupon cialis coupons free cialis coupon codes
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicillin nedir
price of abortion pill pill abortion abortion pill complications
vermox suspenzija blog.dotnetnerd.dk vermox suspenzija
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
cialis nedir cialis cialis tablet
clomid proviron pct clomid testosterone clomid proviron
amoxicilline alexebeauty.com amoxicillin endikasyonlar
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
about abortion pill how does an abortion pill work how much is the abortion pill
average cost of abortion facts about abortion pill abortion pill articles
cheap abortion pill abortion pill stories abortion pill pros and cons
cialis discount coupons online prescription drugs coupons cialis coupons and discounts
neurontin diskuze lasertech.com neurontin gabapentin
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
clomid cycle clomid testosterone clomid
amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000 amoxicillin nedir
cialis coupon codes cialis manufacturer coupon free cialis samples coupon
costs of abortion pill spiritocagliese.it abortion pill recovery
number of abortions per year abortion clinics las vegas info on abortion
side effects of low dose naltrexone go naltrexone how does it work
naltrexone side effects alcohol naltrexone pellet drinking on naltrexone
naltrexone for ra can you drink on naltrexone naltrexone stories
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
implant for alcoholics read injection to stop drinking
c naltrexone pallanuoto.dinamicatorino.it what is vivitrol medication
naltrexone addiction skydtsgaard.dk low dose naltrexone ulcerative colitis
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
naltrexone compound charamin.jp low dose naltrexone buy online
buy ldn online site does naltrexone work for alcoholism
naltrexone 25 mg avonotakaronetwork.co.nz ldn and lupus
memantin rezeptfrei producentgastritis.site memantin 85
lidocain fungsi lidocain egis lidocain ohrentropfen
saroten ekg saroten kroniske smerter saroten benzo
risperidon hexal apotekhvorlang.site risperidon halbwertszeit