امروز :
مقالات
چالش وسيعي درباره ماهيت روان
1392/10/04 - 10:47
دیدگاه
دكتر محمدرضا سرگلزايي

حدود يك قرن قبل،‌ بحث و چالش وسيعي درباره ماهيت روان(ذهن) در بين پژوهشگران و فيلسوفان آمريكايي در جريان بود. «ويلهلم وونت» و همكاران اش براين باور بودند كه«ذهن» نيز همچون«بدن» داراي ابعاد و مختصاتي است.«ونت» نخستين«آزمايشگاه روانشناسي» را پايه گذاري كرد. او به دنبال ثبت واكنش هاي انسان ها بود تا از آن طريق«ساختار ذهن» را بشناسد.
«وونت» و پيروان او«ساختار گرايان» (Structuralists) ناميده شدند. اما«ويليام جيمز»، فيلسوف- روانپزشك آمريكايي نظر ديگري داشت. او براي ذهن«ساختار» (Structure) قائل نبود بلكه ذهن را يك عملكرد(Function) مي دانست. بنابراين«جيمز» و پيروانش«عملكرد گرا» (Functionalist) ناميده مي شوند.
براي فهم نظر«ويليام جيمز» مثالي مي زنم:
وقتي راجع به«فوتبال» صحبت مي كنيم ممكن است بلافاصله بازيكنان فوتبال به ذهن تداعي شوند اما مفهوم واقعي فوتبال، بازيكنان، مربيان، تماشاچيان و زمين هاي بازي نيست بلكه«فوتبال» قرارداد بازي است. ذهن هم مانند فوتبال يك سري قواعد است. اما نه همچون فوتبال قواعدي ثابت، بلكه ذهن همزمان مي تواند فوتبال، شطرنج،‌ كلاغ پر، قايم باشك و دهها بازي ديگر باشد. ذهن همان«اتخاذ قواعد بازي» است!
چه كسي اين قواعد بازي را خلق مي كند؟ خودِ ذهن!
«ذهن» يك دستگاه بازي ساز است. «اريك برن» روانشناس آمريكايي و پايه گذار«تحليل تعاملي» (TA) اين خاصيت ذهن را«گرسنگي ساختار» مي نامد.(Structure Hunger)
«ذهن» مثل نخ تسبيح يا رشته گردنبند مي ماند. مهره ها را در توالي ها و چيدمان هاي مختلف در كنار هم قرار مي دهد و در مجموع يك«تركيب» مي سازد. «فابيو ماركزي» متخصص ايتاليايي«سيستم ها» اين «قابليت» را«آنتي آنتروپي» مي نامد.
مي دانيد كه طبق قانون آنتروپي(بي نظمي) مواد تمايل دارند به سمت بي نظمي بيشتر و سطح انرژي پايين تر حركت كنند و انرژي آزاد كنند. براين مبنا مي توان گفت جهان به سمت ساده تر شدن پيش مي رود.
اما«فابيو ماركزي» عقيده دارد اگر قانون آنتروپي همه جا صادق بود اصولا«حيات» شكل نمي گرفت.«حيات» محصول فرآيندي است كه در آن انرژي صرف مي شود تا مواد به سمت تركيب و پيچيده تر شدن پيش بروند و سطح انرژي بالاتري پيدا كنند.
«ذهن» شكل پيچيده تر«حيات» است. هم محصول آنتي آنتروپي است، هم بر مبناي آنتي آنتروپي كار مي كند و هم آنتي آنتروپي توليد مي كند!
يكي از تجلي هاي مشخص ذهن، «انتزاع» (abstraction) است. انتزاع يعني پيدا كردن شباهت بين چيزهاي متفاوت و پيدا كردن تفاوت بين چيزهاي مشابه. با اين تعريف انتزاع نوعي بازي است. بازي«بگرد و پيدا كن».
«اخلاق» از ديگر تجلي هاي ذهن است؛ اخلاق به خودي خود يكي از بهترين تجلي هاي«آنتي آنتروپي» است. اخلاق به دنبال ايجاد نظم، ثبات و امنيت است: انرژي صرف مي شود تا ساختارها از هم نپاشند بلكه محكم تر و پايدارتر شوند، در حالي كه«آنتروپي» در پي ايجاد حركت و تغيير دائمي است.
«انتخاب» تجلي ديگر ذهن و نمونه ديگري از آنتي آنتروپي است. براي هر انتخابي ابتدا بايد«ملاك انتخاب» انتخاب شود. انتخاب«ملاك انتخاب» محصولي از تركيب دو پديده مركب(انتزاع+ اخلاق) است. انتزاع، تصوير ما از جهان را مي سازد و محصول آن،«نگرش» (Attitude) يا«هستي شناسي» (Ontology) ماست و اخلاق تصوير ما از«جهان بهتر» را مي سازد و محصول آن«سيستم ارزشي» (Value System) ماست. خود اين پديده هاي مركب باهم تركيب مي شوند و تركيب پيچيده اي به نام«انتخاب» را خلق مي كنند.
هرچه جهان را مادي تر مشاهده كنيم پديده«آنتروپي» را در آن بيشتر مي بينيم و هرچه جهان را ذهني تر مشاهده مي كنيم پديده«آنتي آنتروپي» را در آن بيشتر مي يابيم.
«مرگ» و «ميرايي» نمونه هايي از حضور آنتروپي در زندگي ما هستند در حالي كه«جاودانگي» نمونه وجود آنتي آنتروپي در زندگي ماست، كساني كه توفيق يافته اند با صرف انرژي، تركيبات جديدتر و پيچيده تري ايجاد كنند به«ناميرايي» نزديك تر شده اند.«مرگ» محصول توقف آنتي آنتروپي و به كار افتادن آنتروپي است.
مواد مركب شروع به«تجزيه» مي كنند تا به ساختارهاي ساده تبديل شوند.
«انسان» تبديل به«پروتئين»،‌ «چربي» و «كربوهيدرات» مي شود و آنها نيز به نوبه خود، ‌كربن،‌ هيدروژن، اكسيژن و نيتروژن مي شوند و انرژي آزاد مي كنند.
برعكس، وقتي هنرمندي يك ساختار جديد و پيچيده(ماندگار) ايجاد مي كند، ساختاري غيرقابل حذف و جاودانه مي آفريند كه مستقل از حضور مواد اوليه سازنده اش (فرايندهاي بيوشيميايي مغز شاعر يا موسيقيدان) به بقا و سرايت و انتقال خود ادامه مي دهد.
اين تركيب پيچيده(گشتالت) تغيير جنسيت مي دهد و به قول افلاطون از جنس«جهان مثل» مي گردد: جاودانه و غير وابسته به عناصر اربعه و با قابليت نفوذ بسيار بالا به تعبيري ديگر مي توان گفت«ذهن» با قانون آنتي آنتروپي«ماده» را تبديل به«روح» مي كند و Materialism به Spirituality مبدل مي شود.
شايد بتوان در تعبيري نمادين«ذهن» را همان كيميايي دانست كه مس را به طلا مبدل مي سازد. ملاصدرا در عبارت«النفس جسمانيه الحدوث، روحانيه البقاء» كه «روان» (نفس) را پديده اي با ريشه مادي و با ماندگاري روحاني معرفي مي كند به همين مفهوم نزديك شده است.
نكته«پارادوكسيكال» ماجرا در اين است كه«ذهن» هم سازنده است، هم فرآيند ساخت است و هم محصول ساخت! و اين در هم تنيدگي«ميزان» و«موزون» و«وزن» فهم«ذهن» را براي«ذهن» غيرممكن مي سازد! به قول«يوستين گرودر» فيلسوف نروژي:«اگر ذهن ما آنقدر ساده بود كه ذهن ما قادر به فهم آن بود، ذهن ما هرگز قادر به چنين فهمي نمي بود!»
«ژان پل سارتر»- فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوي- در پاسخ به عبارت معروفي از«عهد عتيق» (و خدا، انسان را آفريد) اين جمله را گفته است:«و انسان، خدا را آفريد!»
من ترجيح مي دهم با اين عبارت به اختلاف نظر«ژان پل سارتر» و«عهد عتيق» پايان دهم:«و ذهن، ذهن را آفريد، مي آفريند و خواهد آفريد!»
پي نوشت:
1- كتاب«فابيو ماركزي» درباره«آنتي آنتروپي» با نام«شناخت روان» با ترجمه«دكتر محمدحسن افضلي نژاد» و توسط«تالار كتاب» در سال 1383 در ايران به چاپ رسيده است.
2- عبارتي كه از«يوستين گرودر» ذكر شد در كتاب«راز فال ورق» او آمده است. علاوه بر اين كتاب، كتابهاي زير هم از اين فيلسوف نروژي به فارسي ترجمه و نشر شده اند:«دنياي سوفي» ،‌ «سلام،‌ خداحافظ» ،‌ «كسي اينجاست؟» ، «زندگي كوتاه است»، «راز ميلاد»، «دختر پرتقالي» و «مرد داستان فروش».
«يوستين گرودر» مدافع نوعي«فلسفه اپيكوري» است.
3- مي توان عبارات فرويدي«ليبدو» (اروس) و«تاناتو» (لوگوس) را معادل هايي براي«آنتي آنتروپي» و«آنتروپي» دانست.
در اين باره«اريك فروم» در فصل آخر كتاب«بحران روانكاوي» به تفصيل سخن گفته است.
4- «اريك برن» موضوع«گرسنگي ساختار» را در كتاب«بعد از سلام چه مي گوييد؟» معرفي كرده است. اين كتاب توسط«مهدي قره چه داغي» به فارسي ترجمه شده است.
5- «ويليام جيمز» علاوه بر اين كه پايه گذار«Functionalism» در روانشناسي است، در فلسفه نيز پايه گذار«Pragmatism» است. درباره نظرات او مي توانيد اطلاعات بيشتري را در كتاب«سير حكمت در اروپا» نوشته مرحوم ذكاء الملك محمدعلي فروغي به دست آوريد.
6- در مورد چگونگي شكل گيري«آنتي آنتروپي» در بستر«آنتروپي» مدل هاي پيشنهادي مختلفي وجود دارد كه يكي از مطرح ترين آنها مدل«John Conway» از دانشگاه كمبريچ است. اين مدل را مي توانيد در كتاب«تولد و مرگ در فيزيك جديد» از دكتر مسعود ناصري(نشر مثلث) بيابيد


medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
i want to cheat on my girlfriend nexwebsites.com my virtual girlfriend cheats
My boyfriend cheated on me why do wife cheat women who cheated
reasons wives cheat on husbands tolobel.com cheat husband
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
wifes who cheat phuckedporn.com signs of infidelity
abortion pittsburgh blog.mondor.org abortion clinics in greensboro nc
moms sex stories free adult erotic stories online free adult bondage pictures stories
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
discount rx pharmacy link free pharmacy card
abortion clinic in houston emretas.net abortion recovery
pet prescription discount card click pet prescription discount card
abortion by pill abortion clinics in cincinnati natural pregnancy termination
prednisolone 40mg open inderal 10mg
levitra 20mg doxycycline 100mg valacyclovir 0.5g
coupon rite aid rite aid photo printing rite aid coupon 5 off 25
discount prescription coupons read viagra 2016 coupon
coupon for free viagra go prescription drugs discount cards
free prescription drug discount card go viagra.com coupon
viagra coupon prescription drug coupons new prescription coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
lisinopril and echinacea go lisinopril and echinacea
free prescription discount cards free prescription drug discount card manufacturer coupons for prescription drugs
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
naprosyn 750 mg click naprosyn wiki
voltarene 100 open voltarene 50
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
cipralex absetzen igliving.com cipralex escitalopram
kamagra bestellen kamagra oral jelly kaufen kamagra wikipedia
zocor etken maddesi site zocor yan etkileri
zyrtec chemist warehouse zyrtec dosage for adults zyrtec ingredients australia
voltaren retard go voltaren nebenwirkungen
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
beloc zok mite preis mipnet.dk beloc iv
roxithromycin erythromycin roxithromycin erythromycin roxithromycin side effects
zovirax bula zovirax zovirax
medical abortions home remedies for abortion abortion clinics
discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons cialis.com coupon
how much is abortion achieveriasclasses.com abortion clinics dallas tx
feldene capsulas feldene ampolla feldene gel
cialis recenze cialis a alkohol cialis
medication coupon pharmacy direct coupon viagra discount coupons online
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
parkemed 1000 parkemed und pille parkemed rezeptfrei
cheap cialis cialis coupon cialis 20mg
abortion pill rights abortion pill methods medication abortion pill
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
coupon cialis armyrotc.uga.edu lilly cialis coupons
coupons for cialis 2016 new prescription coupon cialis online coupon
flagyl perros blog.griblivet.dk flagyl plm
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
nootropil piracetam nootropil 800 g nootropil 800 g
side effects of abortion pill achieveriasclasses.com pros and cons of abortion
the cost of abortion ouralfreton.co.uk abortion options
aspiration abortion types of abortion pill abortion pill
discount coupon for cialis cialis.com coupon free cialis coupon 2016
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide spc
duphaston tablete guitar-frets.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
abortion pill laws partial birth abortion teenage abortion pill
coupon cialis cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
viagra koupit blog.zycon.com viagra
abortion pill services cost of abortions pill abortion
printable cialis coupon cialis free sample coupons prescriptions coupons
abortion pill process aictmkulahospital.org home abortion pill methods
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicillin nedir
cialis 2015 coupon free coupon for cialis cialis coupons online
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
free coupon printing sites coupons websites for groceries discounts coupons
transfer prescription coupon new prescription coupons cialis discounts coupons
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
neurontin gabapentin tymejczyk.com neurontin alkohol
vermox sirup sigridw.com vermox spc
is abortion murder westcodiy.co.uk abortion clinics in el paso tx
drug prescription card onemoreproductions.se cialis coupon
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
cialis coupons printable discount prescription drug card cialis coupons from lilly
low dose naltrexone fibromyalgia blog.bjorback.com can naltrexone be abused
naltrexone immune system click naltrexone capsules
naltrexone withdrawal symptoms click revia injection
naltrexone pain management site naltrexone and heroin
naltrexone implant alcohol open where can i buy low dose naltrexone
naltrexone 25 mg naltrexone and vivitrol naltrexone and pregnancy
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
naltrexone low dose side effects open depade naltrexone
low dose naltrexone uses peider.dk low dose naltrexone for pain
lidocain fungsi markenavnsmerte.site lidocain ohrentropfen
nix 5 creme nix zu tun nix latin
 
احمد پورمژدگانی
1393/08/24
0
0
با سلام وسپاس ایه ای در قرآن هست که هر زمان در ماهیت روان وروح می اندیشم آن آیه شریفه در ذهنم فعال میشود "و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم" در روی زمین و در وجود آدمی نشانه هایی برای اهل یقیین هست . فیلسوف مشهور قرن 18 اینانوئل کانت جمله ای دارد که روی قبرش حک شده است . او می گوید دوچیز موجب شگفتی من شد یکی هنگامی که نگاه به اسمان می کنم و عظمت و شگفتی آفرینش را احساس و ادراک می کنم و دومی زمانیست که نظر به درون خود می کنم . برداشت من از وجوه مشترک نظریه های دانشمندان روانشناس و روانکاو موجود بودن امکانات شناختی برای رها شدن از تصاویر و باورهایی که از خود و دیگران و گذشتگان در ذهن داریم بطوریکه مانع یادگیری ما شده اند.ازجمله امکانات شناختی شعور وخرد آدمیست. هر چه بیشتر بر شعور انسانی تمرکز شود آدمی زودتر و سریعتر از موانع شناختی خارج خواهد شد بطوریکه اثر تمامی خاطرات گذشته خنثی گردد و فرد برگرددبه اصل خویش. شاید هم برای رها شدن از باورها ی مزاحم لازم باشد تا آنقدر از باورهای متوقف کننده خود رنج ببریم تا کارد به استخوان برسد و فرد به فعال شدن شعور و خرد زندانی شده خود محتاج گردد.با تشکر
oral std symptoms where to get tested for std chlamydia men symptoms
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
married men who have affairs developersalley.com cheat
i cheated on husband percent of women that cheat why women cheat on husbands
abortion pittsburgh medical abortion clinics abortion clinics in greensboro nc
pregnancy medications wrightcontractingsi.com how to end pregnancy
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
free printable viagra coupons viagra.com coupon viagra 2015 coupon
husband cheated wife unfaithful husband why do people cheat
location tracking device link how to find location of a cell phone
what is an abortion clinic medical abortion clinics abortion atlanta
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
prednisolone 40mg open inderal 10mg
clomiphene 25mg shouldersofgiants.co.uk amoxil pill
cialis pill imitrex 50mg renova tube
rite aid in store coupons click rite aid gift card selection
levitra 20mg doxycycline 100mg valacyclovir 0.5g
prescription drug coupons viagra manufacturer coupon 2016 viagra free sample coupons
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
discount prescription coupons coupons for viagra viagra discount coupons online
cialis coupon card cialis coupons from manufacturer free printable cialis coupons
cialis dosage provides best results cialis dosing for ed cialis dose vs viagra dose
cialis dose of 25 mg read cialis dosage for enlarged
free cialis samples coupon prescription drugs discount cards cialis coupon free
prescription drugs coupon open prescription drug discount cards
free discount prescription card click drug prescription card
viagra mire jó viagra mire jó viagra szedése
loperamide dosage policereference.co.uk loperamide 2mg
cipralex absetzen cipralex gewichtszunahme cipralex escitalopram
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
bimatoprost eyelash bimatoprost bimatoprost buy
risperdal reviews click risperdal yan etkileri
nexium spc link nexium spc
zocor etken maddesi site zocor yan etkileri
propranolol hemangiom link propranolol tablete forum
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
viagra generic warpedfish.co.uk viagra side effects
amoxicilline americanstreethockey.com amoxicillin endikasyonlar
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
abortion procedure period after abortion partial abortion
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
prescription coupons discount coupon for cialis discount prescriptions coupons
cialis coupon 2015 coupons for prescription drugs lilly coupons for cialis
i want to do abortion vacuum aspiration video pregnancy termination options
endep 25 and alcohol endep side effects australia endep medication australia
strattera prescription strattera coupon with insurance voucher free
cialis coupons and discounts free cialis coupons cialis sample coupon
deroxat effet deroxat forum deroxat
cost for an abortion the cost of abortion abortion pill online
low dose naltrexone ldn revia side effects ldn wiki
best online coupons sites free online coupons free coupon site
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
vermox suspenzija vermox vermox 100mg
coupons for cialis 2016 manufacturer coupons for prescription drugs cialis online coupon
abortions cost ismp.org what is abortion pill
voltaren krem nedir choice-cottages.co.uk voltaren krem fiyat
cost for an abortion adlerhohenems.com spontaneous abortion pill
addyi 100 mg thebaileynews.com addyi fda
vermox prospect vermox pret vermox pret
prescription transfer coupon cialis prescription coupon prescription coupon
coupon cialis cialis sample coupon cialis coupons from manufacturer
third trimester abortion pill alessiariflesso.com risks of abortion pill
best coupons websites coupon code best grocery coupon sites
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox 100mg
low cost abortion pill when can you get an abortion pill cytotec abortion
price of abortion pill pill abortion abortion pill complications
what is the safest abortion method amres.nl abortion pregnant
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor 10mg price in india crestor 10 mg retail price
viagra torta viagra helyett viagra pret
abortion pill pros and cons about abortion pill types of abortion pill
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
cialis tablet cialis tablet cialis tablet
acetazolamide sivuvaikutukset bilie.org acetazolamide cerebral edema
free abortions abortion pill clinics in houston low cost abortion pill
price of abortion pill aldwych-international.com abortion pill services
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
i want to have an abortion unplanned pregnancy abortion pittsburgh
abortion laws in the us capturelifeimages.com free abortion clinics in dc
average cost of abortion nicolasesprit.com abortion pill facts
coupons for prescriptions cialis coupons free new prescription coupon
discount coupons for prescriptions internet drug coupons cialis manufacturer coupon 2016
vivitrol cost side effects of revia how long does ldn take to work
ldn low dose purchase low dose naltrexone maltrexon
buprenorphine detox naltrexone implant australia opiate implant
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
where can i get naltrexone site benefits of low dose naltrexone
what does naltrexone feel like open naltrexone canada
alcohol detox naltroxen does naltrexone stop cravings
naltrexone oral open revia drug
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
low dose naltrexone uses peider.dk low dose naltrexone for pain
naltrexone compound what is revia low dose naltrexone buy online
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
naltrexone for pain can you drink on naltrexone doctors who prescribe naltrexone
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naltrexone implant alcohol house.raupes.net naltrexone doctors
naltrexone side effects with alcohol link ldn 4.5 mg
lidocain fungsi markenavnsmerte.site lidocain ohrentropfen