امروز :
مقالات
خاستگاه فلسفي- تاريخي روانشناسي
1392/10/04 - 12:29
دیدگاه
دكتر محمدرضا سرگلزايي

مقدمه:
مولانا در كتاب مثنوي اش داستان مردي را ذكر مي كند كه قصد كرد نقش شير را بر بازوي خود خالكوبي كند. اما تا سوزنش نيشتر دلاَك را بر بازو حس كرد فرياد كشيد:
«چه مي كني؟ اين كجاي شير است؟» و دلاَك پاسخ گفت: «يال شير را نقش مي كنم» مرد كم طاقت فرياد زد:«يال را رها كن، شير ما يال نمي خواهد!» اما ماجرا به همين جا ختم نشد. مرد طاقت دم و شكم شير را نيز نداشت و از دلاَك درخواست كرد از آنها صرف نظر كند. چنين بود كه دلاَك زبان به اعتراض گشود كه:
شير بي يال ودُم و اشكم كه ديد؟!         
اين چنين شيري خدا كِي آفريد؟!
ماجراي «مدرنيته» يا «نوگرايي» در جامعه ما شباهت بسياري به خالكوبي شير بي يال و دُم و اشكم دارد! تلاش براي استفاده از امكانات مدرن (مكانيزاسيون) بدون داشتن توانايي خلق آن امكانات (مدرنيزاسيون ) يا تلاش براي خلق امكانات نو (مدرنيزاسيون ) بدون پذيرفتن پيش فرض هاي فلسفي آن (مدرنيته) مانند جدا كردن تاروپود قالي از يكديگر، آن قالي را از سود بخشي ساقط مي كند. در اين مقاله در پي «ارزش- داوري» پيش فرض های فلسفی مدرنیته و یا تجویز آنها نیستیم،بلکه در پی معرفی این پیش فرض ها هستيم تا كساني كه «مدرنيزاسيون » را انتخاب مي كنند بدانند كه بنيادهاي (فونداسيون) ساختماني كه به آن علاقمند شده اند چيست. گرايش مصداقي بنده در اين مقاله، حوزه روان شناسي است.
كلمات كليدي: روان شناسي- مدرنيته- مدرنيزاسيون- پيش فرض هاي فلسفي و تاريخي
الف- روان چيست؟
هنگامي كه «افلاطون» تصميم به شناخت هستي (آنتولوژي) گرفت، جهان را به دو بخش تقسيم كرد: جهان «مُثُل» و جهان «تجلَي».
جهان مُثُل، دنياي لطيف طرح ها و ايده ها بود كه هنگامي مي توانست «متجلّي» شود كه زُمُخت گردد. از نظر افلاطون، ما در جهان زُمُختِ تجلّي ها زندگي مي كنيم ولي پيش از تولد و پس از مرگ زيستگاه ماه جهان مُثُل است.
در حالي كه اسير جهان تجلّيات هستيم مانند غار نشيني هستيم كه رو به ديوار غار نشسته اند و براساس سايه هايي كه از بيرون غار بر روي ديوار مي افتد قصد شناخت جهان بيرون را دارند. تفسيرهاي ما از جهان پيش از تولد و پس از مرگ و جهاني كه به موازات اين جهان قرار دارد به همان اندازه تفسير غارنشينان از مناظر بيرون خطا پذير است.
اما در اين ميان چيزي به نام «روح» وجود دارد كه چكيده اي از جهان مُثُل در درون جهان عينيّات و تجلّيات است:
مدل1
طرحي از جايگاه روح در جهان
 
طرحی دیگر از جایگاه روح در جهان
 

بر اين اساس «نوافلاطوني ها» همچون «زنون»  به اين باور رسيدند كه گرچه آنچه مي بينيم و تفسير ما از آنها همچون حدس هاي غارنشينان از مناظر بيرون غار بي اعتبار است اما «روح» همچون قطب نمايي دروني قادر است شناخت معتبري از جهان ناديدني به ما ارائه نمايد.
شايد «پارميندس» و پيروان او از نخستين كساني بودند كه به تمريناتي خاص براي ارتباط با «روح» پرداختند كه اساس آن تعليمات بر رياضت و انزوا و سكوت بود. آنان در جستجو اين بودند كه قطب نماي دروني خود را بيابند و به جاي راه «حس» و «تفكرّ» از مسير «كشف و شهود» به شناخت حقيقت نائل آيند.
چارچوب هاي پنداشتي متفكَرين مسلمان كه قرن ها پس از افلاطون به شناخت هستي و انسان همّت گمارند و شباهت شگفتي به نظرات افلاطون و نوافلاطوني ها دارد. ادّعاي اين كه «فلسفه و عرفان اسلامي» چيزي جز «معّربِ» افكار افلاطوني نيست، نياز پژوهش تاريخي دارد كه از عهده بنده خارج است اما مقايسه گزاره هاي موجود در فلسفه و عرفان اسلامي با آنچه از افلاطون و نوافلاطوني ها گفته شد اين ايده را به شّدت پررنگ مي سازد.
به اين عبارات توجه كنيد:
ايده تقسيم دنيا به دو جهان«غيب» و «شهادت»(مُثُل و عينيّات )
اَلَّذينَ يُومِنونَ بِالغَيبِ                    (بقره- 3)
(آنان كه به جهان ناديدني ايمان مي آورند...)
ايده وجود «روح» به عنوان چكيده اي از «جهان غيب» به «جهان شهادت» كه همچون خود «جهان غيب» غير قابل شناسايي حسّي- عقلي است:
*وَ نَفَخْتُ فيِه مِن روُحي                             (الحجر-29 صاد72)
(و از روح خودم در انسان دميدم)
*يَسْئَلُونكَ عَنِ الّروحِ، قُل الّروحُ مِنْ أَمرِ رَبّي وَماأُيِتيتُم مِنَ العِلم إِلاّ قَليلاً
(از تو درباره روح مي پرسند، بگو روح نزد خداوند من است و به شما تنها دانش اندكي داده شده است.)                                  (الاسراء- 85)
ايده ناتواني «حس و عقل» بشري براي درك جهان.
*پشّه كي داند كه اين باغ از كِي است؟      
در بهاران زاد و مرگش دردي است
*چونان كِرمي كه در سيبي نهان است             
زمين و آسمانِ او همان است
*پاي استدلاليون چوبين بود              
پاي چوبين سخت بي تمكين بود(مولانا)
*عقلِ عقلند اولياء و عقل ها                           
بر مثال اُشتُران تا انتها(مولانا)
ايده غارنشينان
*حكايت «فيل در تاريكي» مولانا كه ناتواني بنيادين حس و عقل بشري را در شناخت حقيقت بيان مي كند.
ايده آگاهيِ روح از مسير درست زندگي
*وَنَفسٍ وَما سَوّيها، فَأَلهَمَها فُجُورَها و تَقْوَيها                    (الشمس-7و8)
(سوگند به نفس آدمي و آنچه نفس را متعادل كرده است. پس خداوند به نفس آدمي بدكاري و حّد نگهداري اش را الهام نموده است.)
ایده ضرورت ریاضت برای زنگار بردن از آیینه ی روح
*إنْ تَتَّقُوااللهَ يَجْعَل لَكُم فُرقاناً                         (انفال-29)
(اگر براي خداوند حدود الهي را نگه داريد، خداوند براي شما جداكننده- غربال حق و باطل- را قرار مي دهد)
*اين دهان بستي، دهاني بازشد    
تا خورنده لقمه هاي راز شد
لب فروبند از طعام و از شراب                    
روبه خوان آسماني كن شتاب
  (مولانا)
*خواب و خورت ز مرتبه ی خويش دور كرد  
 آنگه رسي به خود كه بي خواب و خور شوي
 (حافظ)
ب-روح و روان
«روح» كلمه اي عربي هم خانواده ی «ريح» و «ريحان» و «رائحه» است.
از سويي انتخاب اين كلمه مي تواند برمبناي لطافت و سيّاليّت روح باشد و از سوي ديگر مي تواند براي اشاره به اين باشد كه همچنان كه رايحه گل نشان از وجود گل دارد هر چند آن را نبينيم، روح نيز نشاني از جهان ناديدني است.
«روان» واژه اي پارسي است كه همان معناي «سيّاليّت» را انتقال مي دهد. گرچه اغلب «روان» را معادل كلمه «النَّفس» عربي ترجمه مي كنند اما هم استفاده رايج «روح» و «روان» به عنوان مترادف و هم تعاريف همپوش از اين دو كلمه نشان از اين دارد كه در تفّكر «پيش مدرن» فرهنگي ما، روان نيز امري است انتزاعي(گسسته از ماده) و كسالت و صحّت آن نه ناشي از شرايط مادّي، بلكه تحت تاثير فرامادّي(متافيزيكي) است.
گرچه بزرگاني همچون ابن سينا با درس گرفتن از طّب بقراطي يوناني، نگاهي مادي و بيوشيميايي به حالات رواني انسان داشتند، مسير كلي تفكر و باورهاي فرهنگي ايراني- اسلامي در اين جهت بوده كه حالات رواني انسان (همچون اضطراب و افسردگي) را وابسته به «دوري و نزديكي از خدا» دانسته اند:
*ألا بِذِكرِاللهِ تَطمَئِنُّ القُلُوب                           (الرعد-28)
به راستي كه دل ها به ياد خداوند آرام مي گيرند.
*إنّهُ لا يَيأسُ مِن رَوحِ اللهِ إلاَّ القَومِ الكافِرون          (يوسف-87)
تنها گروه ناسپاسان هستند كه از رحمت الهي(يا روح الهي) مأيوس مي گردند.
* هركسي كو دور ماند از اصل خويش             
باز جويد روزگار وصل خويش
 ازنيستان چون مرا ببريده اند                             
ازنفيرم مرد وزن ناليده اند
 (مولانا)
گرچه به طور قطع آنچه مولانا و حافظ در باب بي تابي و بي قراري و يأس بشري مي گويند نوعي «اضطراب وجودي»(Existential Anxiety)است كه نمي توان آنها را با نظريات امروزي نيز بيوشيميايي يا تربيتي دانست، استفاده از زبان استعاره و كنايه و راز ورزي و ذكر نكردن «ملاك شمول و رّد» در منابع تفكر اسلامي- عرفاني منجر به اين شده است كه رسيدگي به مسائل رواني انسان ها با رسيدگي به جنبه هاي فرامادي و مذهبي مخلوط گردد و شرايطي سرگيجه آور و سردرگُم كننده ايجاد نمايد.
ب- مدرنيته و تعريف روان.
كشفيات «داروين» در زمينه «تكامل تدريجي موجودات زنده» اسطوره آفرينش عهده عتيق را به چالش كشيد. پيش از او«گاليله» و «كپرنيك» با اثبات اين كه «زمين مركز جهان نيست » اسطوره «انسان محوري جهان» را زير سوال بردند:
ابروباد و مه وخورشيد و فلك دركارند      
تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بُردار      
شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري!
 (سعدي)
«بنديكت اسپينوزا» فيلسوف برجسته هلندي، گزاره بنيادين كتاب هاي مقدس مبني بر «شخص» بودن خدا را به چالش كشيد و آن را حاصل تمايل انسان به «فرافكني» خود به جهان(anthropomosphism) دانست. همانطور كه انسان در داستان هاي كليله و دمنه و نظاير آن حيوانات را در ساختار حكومتي شبه انساني و تعاملات انساني تصوير مي كند، شاخه هاي درختان را دست هايي رو به آسمان و رعد را نعره هيولاهاي آسماني تعبير مي كند. براي انسان «فرافكن» قرمزي غروب، چشم خونين آسمان است و بيماري را جنّي شبه انسان در بدن ايجاد مي كند علي الخصوص بيماري رواني كه محصول رسوخ جن در انساني(تسخير Alienation)است كه «مجنون»شده است.!
اين فرافكني، باعث شده است كه انسان، خدا را شخصي انسان گونه ببيند كه كساني را كه دوست ندارد خشم مي گيرد و راضي مي گردد!
«زيگموندفرويد» در كتاب «موسي و يكتاپرستي» و «كارل گوستاويونگ» در كتاب «پاسخ به ايّوب» گزاره هاي عهد عتيق درباره خداوند(يهوه) را مي كاوند و به اين نتيجه مي رسند كه اگر خداوند يك شخص باشد و اين سخنان از جانب او باشند قطعاً اين شخص دچار اختلال شخصيت(پارانوئيد-نارسيستيسك) است و «ناخود آگاه» از آزار ديدن انسان و سقوط او لذت مي برد!
از آن طرف «نيچه» فيلسوف آلماني با كندوكاو در پيشينه دستورات اخلاقي (تبارشناسي اخلاق) به اين نتيجه رسيد كه «اخلاق» امري پيشيني و فرابشري نيست بلكه امري پسيني و قراردادي است كه بسته به مقتضيات اقتصادي – اجتماعي وضع شده است. «كارل ماركس» و «ميشل فوكو» ،بعدها كار «نيچه» را كامل كردند و از اخلاق، قداست زدايي نمودند (به قول ماكس وبر، جامعه شناس و اقتصاددان آلماني قداست زدايي"Diesenchontment" يكي از اركان مدرنيته است)
بسياري از پايه گذاران روانكاوي (زيگموند فرويد، كارل گوستاويونگ، آلفرد آدلر، فرانتزالكساندر) پزشك بودند و به متودولوژي علمي (تفكر تحليلي دكارتي و رويكرد شك ورزانه سقراطي ) معتقد بودند گرچه در عمل گاهي آن را رعايت نمي كردند چرا كه در كار عملي مواقع بسياري پيش مي آيد كه درمانگر(كلينيسین) ناگزير از روش هاي خلاق و فنون هنرمندانه است.
بنابراين مي توان مسير انديشه عصر روشنفكري را در جهتي دانست كه محصولات عبارت بودند از :
1-انسان نيز يكي از گونه هاي حيواني است كه برخي از توانايي هاي او فراتر و برخي ديگر فروتر از گونه هاي ديگر است.
2-تصور خداوند به عنوان يك «شخص» كه چشم به اعمال انسان داشته باشد ساخته و پرداخته فرآيند «فرافكني» آدميان است.
3-اخلاق، قرار دادي اجتماعي است، نه قانوني الهي، ازلي، ابدي، و فراتاريخي.
4-«ژن ها» و به جاي «جن ها» عامل اغلب بيماري هاي رواني هستند.
5-«رفتار» و «احساسات» و حتي «افكار» انسان ريشه در فرآيند هاي بيوشيميايي مغز دارند گرچه اين فرايند ها با تعليم و تربيت از قابليت انعطاف و تغيير برخوردارند.
پ-جايگاه مشاور و روان- درمانگر
در نظام فكري پيش مدرن و (متعلق به عصر فئوداليته)، تصميم سازي در چارچوب «گفتمان قدرت» پيش مي رفت. ريش سفيدان، روحانيون و وعّاظ از جايگاه «والد» با مردمي كه در جايگاه «كودك» قرار داشته سخن مي گفتند و گزاره هاي آنان با «بايد و نبايد» بيان مي شود.
مشكلات روانشناختي اگر خفيف بودند به «دوري از خدا» اسناد داده مي شوند. و اگر شديد بودند به «جن ها» بنابراين نقش مشاور «تذكّر و تنبّه» بود و نقش درمانگر «بيرون كشيدن اجّنه(exorcism)
تغيير در جايگاه مشاور و روان درمانگر تنها به دليل يافته هاي جديد علمي نبود بلكه «تغيير در انديشه سياسي» نيز در اين زمينه نقش مهمي داشت.
چكيده انديشه سياسي مدرنيته «اصالت حق انتخاب آزاد انسان» است كه محصول كار فيلسوفاني همچون ژان ژاك روسوي فرانسوي و جان لاك بريتانيايي بوده  است لذا مي توان تفاوت جايگاه مشاوران و درمانگران را در دو نظام فكري پيش مدرن و مدرن به طور خلاصه در جدول زير نشان داد:

نظام پيش مدرن    مدرنيته
راهنما، فرد را به سوي الگوي اخلاقي ازلي- ابدي- الهي و فراتاريخي دعوت مي كند.    مشاور فردي را به سوي تطبيق دادن نيازهاي فردي با قراردادهاي اجتماعي دعوت مي كند
راهنما، از جايگاه «والد»با «كودك»فرد سخن مي گويد.    مشاور، تلاش مي كند با حفظ جايگاه «بالغ» خود، فرد را به ترك جايگاه "والدي" يا "كودكي و قرار گرفتن در جايگاه «بالغانه» دعوت كند.   
راهنما، در قالب «گفتمان قدرت »رفتار مي كند و از ابزارهايي چون تشويق، تنبيه و نفوذ فردی (كاريزما) بهره مي برد.    مشاور در غالب «گفتمان معرفت» رفتار مي كند و با رويكرد تحليلي تلاش مي كند نگاه جديدي را به فرد پيشنهاد كند.
راهنما، از «بايدها» و «نبايدها» سخن مي گويد .    مشاور از «فوايد» و « ضررها» سخن مي گويد.
راهنما از «خوب» و« بد» سخن مي گويد كه مطلق و همگاني هستند.    مشاور، از «مفيد» و «مضّر» سخن مي گويد كه نسبي و وابسته به موقعّيت هستند.
راهنما، حق انتخاب هاي فردي را محدود مي كند.     مشاور، قلمروي انتخاب هاي فردي را گسترش مي دهد
شفا بخش از فنون ماوراء طبيعي و غير عقلاني (به زبان ديگر فرا عقلي) براي كنترل عوامل آسيب زايي فوق طبيعي بهره مي گيرد.     درمانگر از تجويز دارو براي كنترل فرآيندهاي بيوشيميايي كه ريشه در ژن ها دارند بهره مي برد.

نتیجه گیری
نگاه دقيق به تفاوت هاي جايگاه مشاور-درمانگر در اين دو نظام فكري نشان مي دهد كه «جمع كردن» و «تلفيق » اين دو رويكرد(همان روش فرهنگي ايراني«كج دار، مريز!» و «نه سيخ بسوزه، نه كباب!») در عمل غير ممكن است و تنها به سردرگمي و رفتارهاي خلق الّساعه و خود محورانه از جانب مشاور-درمانگر خواهد انجاميد. در واقع تلاش برا ي پيوند اين دو رويكرد منجر به خلق مشاوران و درمانگران خواهدشد كه «شتر مرغ وار» حركت مي كنند:
با بهانه شتر بودن از زير بار تخم گذاشتن شانه خالي مي كنند و با بهانه مرغ بودن از زير مسئوليت باربردن مي گريزند.
از نگاه اجتماعي، چنين طبقه اي درجامعه، غير قابل پايش و نظارت خواهند بود و فضاي مشاوره و درمان رواني تبديل به فضاي قانون گريز، نظارت ناپذير و سليقه اي خواهد بود.
منابع:
1- سير حكمت در اروپا: محمد علي فروغي
2-تسلي بخش هاي فلسفي:آلن دوباتن
3-دنياي سوفي:يوستين گرودر
4-زواياي تاريك حكمت: پيتر كينگزلي
5-آثار كلاسيك فلسفه: نايچل واربرتون
                                   
                                      دكتر محمد رضا سرگلزايي


my husband and i both cheated my husband cheated on me now what would my husband cheat
i told my husband i cheated sigridw.com i cheated on my husband how do i fix it
wife cheated on me now what click married and wanting to cheat
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
american sex stories sex stories com dog sex stories
illistrated adult stories amintagonzalez.me mothers sex stories
pharmacy direct coupon walgreens prescription transfer coupon rx drug coupons
husband cheated wife fangstoptimering.dk why do people cheat
abortion clinic in houston emretas.net abortion recovery
sildenafil citrate pill link avodart
buy sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription sildenafil 100mg
coupons prescriptions link coupon for free viagra
synthroid 25mcg click finasteride
revia 50mg open deltasone 40mg
valtrex 1g priligy 60mg ciprofloxacin 750mg
neurontin 400mg centauricom.com propranolol 10mg
abortion pro life read facts about abortions
discount prescription coupons coupons for viagra viagra discount coupons online
cialis coupon card drug prescription card free printable cialis coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com cialis discount coupons
free prescription discount cards free prescription drug discount card manufacturer coupons for prescription drugs
prescription coupon prostudiousa.com coupons for prescriptions
cipro click ciprinol
naprosyn 750 mg click naprosyn wiki
nexium spc click nexium spc
chlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine posologie
adalat sony site adalat crono
propranolol hemangiom link propranolol tablete forum
allosaurus bvandam.com allow
telfast antihistamine go telfast plus
abortion laws abortion clinics chicago pros and cons of abortion
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
amoxicilline click amoxicillin endikasyonlar
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
pro abortion arguments link how soon can you get an abortion
vermox prospect vermox vermox pret
kamagra gel blog.keylink.rs kamagra gold
abortion laws by state armyrotc.uga.edu free abortions
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
abortion pill methods ismp.org abortion pill pictures
discount coupons for prescriptions cialis free coupon prescription coupons
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
problems in early pregnancy vacuum aspiration video women pregnant
aspiration abortion post abortion pill how much are abortions
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
abortion pill video abortion pill questions non surgical abortion pill
viagra recenze viagra prodej viagra online
abortion pill rights klitvejen.dk medication abortion pill
voltaren nedir voltaren jel voltaren krem nedir
clomid proviron redsoctober.com clomid proviron pct
cialis.com coupon ismp.org coupon for prescriptions
teen abortion pill akum.org pro choice abortion pill
lamisil lamisil cream lamisil spray
amoxicillin-rnp agama-rc.com amoxicillin dermani haqqinda
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
abortion pill laws home abortion pill teenage abortion pill
coupon cialis cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
abortion pill prices bangzontheweb.com abortion price
information about abortion pill how to get an abortion pill abortion pill facts
priligy thailand priligy kokemuksia priligy kokemuksia
prescriptions coupons prescription coupons free cialis coupons
abortion pill early abortion pill aspiration abortion
addiyan chuk chuk addyi suomi addyi 100 mg
acetazolamide cerebral edema acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
low cost abortion pill abortion price cytotec abortion
abortions facts getting an abortion pill abortion pill articles
abortion pill risks abortion pill laws home abortion pill methods
cialis nedir cialis 5 mg cialis tablet
coupons for prescription medications prescription drug coupons cialis coupons from manufacturer
pro abortion abortion procedure abortion pill is wrong
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicilline
cialis 100 mg tymejczyk.com cialis tablet
vermox sirup sigridw.com vermox spc
prescription coupon card coupons for cialis printable coupons for prescription medications
cialis coupon codes cialis manufacturer coupon free cialis samples coupon
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
cialis trial coupon cialis free sample coupons discount coupons for cialis
post abortion stories tim tebow abortion story abortion personal stories
abortion in new york danielnakamura.com.br abortion clinics in washington dc
naltrexone endorphins naltrexone prescription difference between naloxone and naltrexone
opiate blocker implant blog.bjorback.com naltrexone fibromyalgia side effects
naltrexone for alcohol abuse site naltrexone how does it work
naltrexone hcl injection to stop drinking alcohol naltrexone low dose depression
does naltrexone block tramadol open low dose naltrexone depression
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
naltrexone fibromyalgia side effects open what is naltrexone prescribed for
naltrexone for alcohol cravings williamgonzalez.me alcohol and naltrexone
naltrexone 25 mg link ldn and lupus
naltrexone sleep lasertech.com what is ldn medicine
naltrexone headache naltrexone schedule shot to stop drinking
lidocain fungsi lidocain fachinformation lidocain ohrentropfen
 
نسرین رضایی خسروی
1393/07/10
4
0
سلام دکتر عزیز. متاسفانه فضاي مشاوره و درمان رواني که به تعبیر گویای شما: تبديل به فضاي قانون گريز، نظارت ناپذير و سليقه اي شده است ، کم شاهدش نیستیم و همیشه آگاهی ازاین واقعیت برام بسیاررنج آور بوده وهست.ممنون که این مسئله مهم رو با بیان علمی،فلسفی ومستدل شرح وارائه دادین
dating a married man redirect open
medical abortion nhs day after pill medical pregnancy termination
effect of aids early signs of hiv in women how is aids caused
hiv rash pics celebrities living with hiv symptoms of hiv virus
my husband and i both cheated go would my husband cheat
wife cheated on me now what click married and wanting to cheat
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
wifes who cheat women will cheat signs of infidelity
bdsm gay sex stories survivingediscovery.com hotel sex story
free readable adult stories adult intimate sex stories blog bart simpson adult stories
why do husband cheat why husbands cheat unfaithful wives
location tracking device link how to find location of a cell phone
pharmacy transfer coupons walgreens coupon in store prescription coupon
cialis pill mtibytes.com renova tube
coupons prescriptions coupon viagra coupon for free viagra
finasteride pill link vardenafil 60mg
vibramycin pill betamethasone tube clomid 100mg
levofloxacin pill nufactor.com metronidazole 400mg
how to get free coupons onlineseoanalyzer.com pharmacy prescription discount card
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
coupons for prescriptions floridafriendlyplants.com viagra discount coupons online
abortion pill abortion pill abortion pill
lisinopril and hives lisinopriland.net lisinopril and hives
acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en acheter viagra pfizer en
coupon for cialis codesamples.in cialis coupons from manufacturer
free cialis samples coupon open cialis coupon free
new prescription coupon cialis free coupon prescription drugs discount cards
free discount prescription card open drug prescription card
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
virelade open viread effets secondaires
voltaren retard voltaren dispers voltaren
cialis cialis walgreen coupon cialis 20mg
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
propranolol hemangiom propranolol halmed propranolol tablete forum
amoxicillin 500 mg go amoxicillin endikasyonlar
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
abortion pill stories cost of abortion pill cost of abortion pill
definition of abortion pill low cost abortion pill abortion pill information
sirdalud 6mg sirdalud 4mg dosierung sirdalud alkohol
cialis 100 mg cialis 5 mg cialis 5 mg
cialis sample coupon cialis discount coupon prescription discount coupons
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
discount prescription coupons discount coupon for cialis free coupon for cialis
vermox prezzo community.vitechcorp.com vermox
what is abortion pill abortion pill when is it too late to get an abortion pill
viagra recenze viagra prodej viagra online
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
abortions cost cicg-iccg.com abortion pill services
vermox cena blog.idilbaby.com vermox spc
coupon cialis cialis trial coupon lilly cialis coupons
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
cialis coupon lilly coupons for prescription drugs prescription discount coupons
late term abortion pill clinics free abortions abortion clinics in houston tx
cost for an abortion teen abortion pill spontaneous abortion pill
coupons for cialis 2015 cialis coupon coupons cialis
cost for an abortion teenage abortion pill cost of medical abortion
abortion pill when can you get an abortion pill getting an abortion pill
abortion pill is murder the cost of abortion the cost of abortion
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
cialis coupon codes cialis coupon lilly new prescription coupon
cheap abortion pill low cost abortion pill late term abortion pill clinics
vermox spc vermox prodej vermox
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
discount coupons for prescriptions cialis coupons printable manufacturer coupons for prescription drugs
how does abortion pill work medication abortion pill early abortion pill options
lamisil para que sirve lamisil spray lamisil comprimidos
coupons for prescription medications prescription drug coupons cialis coupons from manufacturer
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
abortion pill risks abortion pill information abortion pill video
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
the cost of abortion post abortion pill anti abortion facts
prescription transfer coupon cialis coupon code cialis coupons from lilly
vermox suspenzija corladjunin.org.pe vermox doziranje
cialis coupon codes manufacturer coupons for prescription drugs free cialis samples coupon
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
cialis coupons printable coupons prescriptions cialis coupons from lilly
naltrexone side effects alcohol alcohol blocker shot drinking on naltrexone
where to buy naltrexone naltrexone for alcohol cravings vivitrol for opiate addiction
low dose naltrexone ankylosing spondylitis avonotakaronetwork.co.nz naltrexone prescription
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
where can i get naltrexone where can i get naltrexone benefits of low dose naltrexone
does vivitrol stop withdrawals blog.pelagicfm.com naltrexone vivitrol
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
vivitrol canada site naltrexone alcohol treatment
naltrexone for alcohol partickcurlingclub.co.uk naltrexone 50 mg
naltrexone studies zygonie.com order low dose naltrexone online
low dose naltrexone uses link low dose naltrexone for pain
opioid antagonist implant low dose naltrexone lyme disease low dose naltrexone online pharmacy
neltraxone house.raupes.net natroxone
lidocain fungsi lidocain egis lidocain ohrentropfen
pramipexol depot pramipexol of sifrol pramipexol rls