امروز :
مقالات
ناخودآگاه جمعي خرده بورژواها
1393/01/16 - 10:12
دیدگاه
دكتر محمد رضا سرگلزايي

مقدمه:

گرچه اولين بار اصطلاح «ناخودآگاه جمعي» را دكتر كارل گوستاويونگ –روانپزشك و اسطوره شناس سوئيسي- وضع كرد ولي پيش از او وهمزمان با او نظريه پردازان زيادي به موضوع «روان جمعي» با اصطلاحات ديگري اشاره كردند. چيزي كه يونگ به اين مقوله اضافه كرد مطرح كردن «امكان رها شدن از اسارت روان جمعي» بود: انساني كه مراحل تفَرد(individuation) را طي كند از زنجيره هاي نامرئي روان جمعي (mass psyche) رها مي گردد.

چيزي كه بين يونگ و صاحب نظران دیگرمتفاوت بود ديدگاه آنها درباره محتواي ناخودآگاه جمعی بود. «گئورگ ويلهلم هگل» مرحله تاريخي را محتواي ناخودآگاه جمعي مي دانست. «كارل ماركس» طبقه اقتصادي را و «ژاك لاكان» زبان را، در حالي كه نگاه يونگ به ناخودآگاه جمعي نگاهي «اسطوره اي» بود كه به وضوح در تحليل او از علَت جنگ جهاني اول قابل شناسايي است (كتاب يونگ و سياست: ولاديمير اودايينگ نشر ني)

در اين مقاله مي خواهم نه باديدگاه يونگي كه با ديدگاه ماركس به مصداقي از ناخودآگاه جمعي بپردازم: ناخودآگاه جمعي خرده بورژواها!

مفهوم طبقه:

ازديدگاه ماركس، دو طبقه اصلي و دو طبقه فرعي در ساختار اقتصادي- اجتماعي قابل تشخيص هستند. طبقات اصلي عبارتند از طبقه بورژا و طبقه پرولتاريا.

طبقه پرولتاريا، شامل افرادي است كه كار مي كنند و ازحاصل كار خود در حدَ نيازهاي ضروري زندگي بهره مند مي شوند. امَا اين افراد از آنجا كه صاحب منابع اقتصادي (معدن، مزرعه، زمين ساختماني) و ابزارهاي اقتصادي (كارخانه، ماشين) نيستند تعيين كننده« شرايط كار» نيستند بلكه كساني كه صاحب منابع و ابزارهاي اقتصادي هستند «شرايط كاري» را تعيين مي كنند و طبعاً اين افراد شرايط كار را به گونه اي تعيين مي كنند كه بيشترين سهم را از «ارزش افزوده» ببرند و حداقل سهم را به طبقه پرولتاريا بپردازند. اين افراد را بورژوا مي ناميم.

 

اما علاوه بر دو طبقه اصلي پرولتاريا و بورژوا، دو طبقه فرعي نيز وجود دارند. يكي طبقه خرده بورژوا و ديگري طبقه لمپن پرولتاريا.

خرده بورژواها درمرز ميان بورژواها و پرولتاريا قرار مي گيرند. آنها از كارگري به «سركارگري» ارتقاء يافته اند (چه به لحاظ بالارفتن درآمد و چه به لحاظ اجتماعي) و در واقع واسطه اي هستند بين بورژوا (صاحب كارخانه- صاحب زمين) و پرولتاريا (كارگران).

آخرين طبقه نيز لمپن پرولتاريا ست. اين افراد از نظرمالي در سطح پاييني قرار دارند و از اين نظر به طبقه پرولتاريا نزديك هستند اما برخلاف طبقه پرولتاريا  به كاري كه ارزش افزوده ايجاد كند اشتغال ندارند و اغلب مشغول كارهاي گروهي وتيمي نيز نيستند و در نتيجه برخلاف پرولتاريا فاقد «هويت جمعي» هستند. كساني كه شغل هاي كاذب يا غير قانوني دارند (گداها- جيب برها- شرَخرها-خرده فروشان مواد مخدر، روسپي ها) جزو طبقه لمپن پرولتاریا قرار دارند.

اين گروه ( لمپن پرولتاريا ) برخلاف طبقه پرولتاريا، به عقيده ماركس نقش «ضد انقلابي»دارند يعني مانع حركت طبقه كارگر براي تشكيل يك جامعه سوسياليستي مي گردند. زيرا آنها به دليل  ضعف مالي و فقدان هويت اجتماعي گروهي با قيمت پايين خود را مي فروشند بنابراين طبقه ی بورژوا از اين طبقه براي سركوب طبقه پرولتاريا استفاده مي كند.

روان شناسي خورده بورژواها

دراين مقاله مي خواهم به روانشناسي خرده بروژواها بپردازم: طبقه اي كه خاستگاهش در طبقه پرولتارياست و چشم اندازش در طبقه بورژوا بنابراين هميشه گرفتاركشمكش دروني(تعارض)است.

مطرح كردن اين ماجرا در اين مقاله از اين جهت برايم مهم بود كه اغلب مراجعان به رواندرمانگر از طبقه خرده بورژوا هستند و گرچه آنها تعارض هایشان را در سطح كاملاً فردي و خانوادگي مطرح مي كنند اما لازم است رواندرمانگران به اين مساله آگاهي داشته باشند كه ريشه عميق اغلب تعارضات اين افراد سطح ناخودآگاه جمعي طبقاتي آنهاست.

 بورژواها فاقد هم حسي با طبقه كارگر هستند. آنها نسبت به طبقه پرولتاريا يا دلسوزي ندارند بلكه به آنها «نگاه ابزاري» دارند. ممكن است حتي در تامين معاش و رفاه آنها تلاش كنند اما نه به سبب«درك انساني شرايط زندگي آنها» بلكه به سبب اين كه مي خواهند از اين طريق انگيزه و همكاري آنها را در زمينه توليد و خدمات بالا ببرند اما دراين زمينه نظريه بورژوا اين است:«مواظب باشيد بيش از ظرفيت شان به آنها ندهيد، جنبه اش را ندارند، هار مي شوند»

اما يك خورده بورژوا با طبقه پايين تر از خودش(چه پرولتاريا و چه حتي لمپن پرولتاريا) هم حسي (sympathy) دارد زيرا خود خاستگاه (ريشه) در آن طبقه دارد بنابراين نمي تواند رنج اين طبقه را تحمل كند اما از آن سو حشر و نشر با طبقه بورژوا، آرزوهاي او را ارتقاء داده و او نمي تواند شرايط زندگي خود را بپذيرد. از اين روچشم انداز او رسيدن به طبقه بورژواست اما «بي رحمي» بورژوا را ندارد. نه با «قناعت» كارگري مي تواند چارچوب زندگي خود را ببندد نه با «بي رحمي بورژوا زي» مي تواند كوله بار خود را ببندد!

با ديدن قصرها و اتوموبيل هاي گرانقيمت بورژواها آه حسرت مي كشد و باديدن پشت خميده فقرا اشك غم در چشمانش جمع مي شود!

خرده بورژوا نيز مانند لمپن پرولتاريا فاقد هويت جمعي است. هويت او با «رقابت با همگنان»شكل مي گيرد نه با «همبستگي»بنابراين او نيز مانند طبقه لمپن پرولتاريا خود راارزان مي فروشد. گفتمان «مامورم و معذورم» در بين اين طبقه شايع است با اين تفاوت كه لمپن ها به دليل سطح پايين تر آگاهي اغلب درباره خود فروشي خود احساس گناه و پشيماني نيز ندارند اما خرده بورژوا همان زمان كه خود را مي فروشد احساس گناه و پشيماني مي كند!

نتيجه اين كه خرده بورژوا سرشار از خشم است. گاهي اين خشم را درون فكني(introjection) مي كند و احساس بي كفايتي، بي عرضگي به او دست مي دهد و افسرده مي شود و گاهي اين خشم را فرافكني (projection) مي كند و نسبت به كساني كه در موضع قدرت قرار دارند دچار خشم و نفرت مي شود بنابراين حركت هايي كه خاستگاه خرده بورژوازي دارند آكنده از تمايل ناخودآگاه به تخريب هستند و گرايشات ميليشيايي دارند (به عنوان نمونه در تاريخ معاصر مي توان به اقدامات تروريستي فدائيان اسلام و مجاهدين خلق اشاره كرد)

خرده بورژواها در زمينه مذهب نيز دچار تعارضات عميقي هستند. مذهب براي پرولتاريا يا همان افيوني ست كه كارل ماركس مي گفت بنابراين پرولتاريا معتاد اين افيون است و كمتر پيش مي آيد كه در زمينه مصرف افيونش دو دلي داشته باشد. ا زآن سو بورژواها نيز كاملاً سكولار هستند و نام هر آئيني را يدك بكشند در عمل تنها به سود اقتصادي خود فكر مي كنند و بس!

اما خرده بورژوا با موضوع مذهب درگيري دروني دارد. نه مي تواند با اين افيون آرام گيرد و نه مي تواند همچون بورژوا از آن استفاده ابزاري كند بنابراين خرده بورژوا دچار دغدغه ها ي عميق معني شناختي و اخلاقي است، نه به بندر آرامي مي رسد و نه مي تواند دست از قايقراني بكشد و تسليم امواج شود: كتاب مي خواند، گفتگو مي كند، كنجكاوي مي كند و خودكاوي و خودسرزنش سازي دارد.

آينده يك خرده بورژوا

چه خرده بورژوا بر احساساتش غالب شود و براي رسيدن به چشم انداز هاي بورژوازي پا روي هم حسي عاطفي و دغدغه هاي اخلاقيش بگذارد و در نتيجه خود را تا حد بورژواها بالا بكشد و چه از آن سو پا روي منافع اقتصاديش بگذارد وشرايط مالي مشابه و طبقه پرولتاريا پيداكند تا پايان عمر درگير تعارض و كشمكش دروني خواهد بود. ممكن است استفاده دائمي از داروهاي روانگرا يا الكل و مواد او را آرام كند يا عضويت در يك فرقه ديني به او آرامش دهد اما هميشه آتش زير خاكستر است اما بسته به اين كه به كدام طبقه مي پيوندد نسل بعدي او خصلت هاي جمعي آن طبقه را مي پذيرند از تعارض رها مي شوند. اما اگر خرده بورژوا باقي بماند نسل بعدي او نيز سرنوشتي مشابه را به ارث مي برند.

تفَرد، حقيقت يا افسانه؟

همانطور كه در مقدمه مقاله گفتم، كارل گوستاو يونگ، با مطرح كردن موضوع تفَرد. امكان رهاي از اسارت هاي روان جمعي را مطرح مي كند. (درديدگاه يونگي روان جمعي با ناخودآگاه جمعي متفاوت است اما در ديدگاه ماركسيستي روان جمعي معادل ناخودآگاه جمعي است.) از آنجا كه ديدگاه يونگ صبغه ای«ليبراليستي»(فرد- محور) دارد و از اساسي با ديدگاههاي «سوسياليستي»(جامعه- محور) غير قابل جمع است اين نظريه او را نمي توانيم در سيستم زباني ماركسيستي تائيد يا رد نماييم. از ديدگاه سوسياليستي، فرد سالم در يك نظام اقتصادي بيمار(كاپيتاليسم)غير قابل تحقق است بنابراين، نه تفَرد كه كَل بحث سلامت روان محصول يك نظام اقتصادي- اجتماعي سالم است.

وجه مثبت تعارض!

گرچه تعارض همچون آتشي سوزان فرد دچار را مي سوزاند اما همين تعارض جنبه مثبتي نيز دارد: خود آگاهي! همانطور كه شما به حضور بدن تان زمانی آگاه مي شويد كه دچار دردجسماني باشيد، به حضور تمامَيت (خود)تان نيز تنها در شرايط كشمكش دروني آگاه مي شويد. بنابراين خرده بورژوا همانطور كه محكوم به تعارض است مشمول خود آگاهی است.

بورژواها، پرولتاريا و لمپن پرولتاريا «نوعاً» فاقد خودآگاهي اند و رفتاري مكانيكي وماشين وار دارند اما خرده بورژوا بودن فرد را دغدغه مند و در عين حال عصيانگر، غير قابل پيش بيني و غير مكانيكي مي كند.

هنگامي كه آلبركامو مي گويد: «عصيان مي كنم، پس هستم» و ژان پل سارتر مي گويد: «انسان بودن يعني دغدغه داشتن» خرده بورژوا را توصيف مي كنند!

دكتر محمد رضا سرگلزايي_روانپزشک

legal abortion period after abortion 24 hour abortion hotline
i cheated on my husband with his best friend blog.e-lecta.com why i cheated on my husband
my girlfriend cheated on me twice read my girlfriend cheated on me with my best friend
so your wife cheated medicalcodingcourses.com your wife cheated on you
women who cheat on husband women who cheat on husbands how many men have affairs
women cheat husband link wife cheat story
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
my husband cheated with a man go cheats
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
free grocery store coupons prescription drugs coupon prescription savings cards
aspiration abortion procedure bubsandbeans.com.au pictures of abortions
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
find location of cell phone using number the-north.com apps for tracking cell phones
ciprofloxacin read clomid 25mg
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
levitra 20mg williamgonzalez.me valacyclovir 0.5g
levofloxacin pill temovate metronidazole 400mg
printable viagra coupon open pfizer viagra coupons
free prescription cards discount coupons for viagra printable prescription transfer coupon
prescription drugs discount cards open viagra coupon free
printable viagra coupon coupons for viagra prescription drugs coupons
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin
cialis dose vs cialis dosage 20mg cialis dosage size
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
prescription drugs coupon mha.dk prescription drug discount cards
transfer prescription coupon prescription coupons coupons for cialis
cialis coupons and discounts coupon for prescription prescription discounts cards
viagra mire jó viagra 100mg viagra szedése
cipro ciprofloxacin ciprinol
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 100mg
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
virelade mostefaiamine.com viread effets secondaires
canesten gyno kruidvat site canesten creme
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis 20mg
renova renova companhia renovar carteira de motorista
cialis cialis walgreen coupon cheap cialis
cialis.com coupons cialis coupon card prescription savings card
concord reverso plus site concor cor
telfast antihistamine click telfast plus
microlite pill for acne microlite pill leaflet microlite pill for acne
prescription drug coupons coupon prescription prescription drug coupons
roxithromycin erythromycin neryx.com roxithromycin side effects
d&c abortion pictures of abortion is there an abortion pill
how is an abortion performed about abortion abortion at 20 weeks
surgical abortion when to get an abortion the cost of an abortion
cheap cialis bilie.org cialis cvs coupon
losartan pro medicin centauricom.com losartan 50 mg
coupon cialis ouralfreton.co.uk prescription drugs coupons
different types of abortion pill achieveriasclasses.com how much are abortions
viagra wirkung viagra generika viagra kaufen
viagra viagra bestellen viagra ersatz
abortion pill complications 2nd trimester abortion pill abortion pill methods
abortion pill debate aero-restauration-service.fr average abortion pill cost
printable coupons for cialis edenvalleykent.org cialis sample coupon
where to get an abortion pill how much do abortion pill cost cytotec abortion
deroxat effet deroxat et alcool deroxat
medication coupon amazonschools.com viagra discount coupons online
risperdal forum risperdal forum risperdal
best online coupons sites free online coupons free coupon site
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin antibiyotik fiyat
prescription transfer coupon cialis trial coupon discount coupon for cialis
amoxicillin 1000 mg agrisol.com.ar amoxicillin antibiyotik fiyat
priligy resepti hieple.net priligy 30 mg
metoprolol tartrate philhustead.com metoprolol medicin
lamisil crema lamisil pomada lamisil pastillas
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
cialis sample coupon pureheartvision.org cialis 2015 coupon
second trimester abortion abortion pill questions getting an abortion pill
vermox prospect blog.admissionnews.com vermox pret
abortion pill when can you get an abortion pill getting an abortion pill
vermox 100mg sigridw.com vermox tablete doziranje
2015 cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
feldene precio feldene ampolla feldene capsulas
viagra wiki blog.zycon.com viagra prodej
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete
information about abortion pill third trimester abortion pill abortion pill facts
priligy priligy keskustelu priligy 60 mg
how does abortion pill work abortion pill services early abortion pill options
feldene flas para que sirve gruene-kehl.de feldene flash
how to have an abortion pill artsricksha.com the abortion pill
coupons for prescription medications aldwych-international.com cialis coupons from manufacturer
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
vermox doziranje vermox vermox tablete doziranje
lamisil comprimidos lamisil pastillas lamisil pastillas
getting an abortion pill abortion pill methods articles on abortion pill
price of abortion pill late term abortion pill abortion pill services
vermox 100mg corladjunin.org.pe vermox tablete doziranje
neurontin gabapentin neurontin cena neurontin alkohol
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
costs of abortion pill spiritocagliese.it abortion pill recovery
amoxicillin al 1000 accuton.com amoxicillin endikasyonlar
coupons prescriptions free prescription drug cards prescription discount coupon
abortion chicago early abortion abortion legal
depression after abortion early medical abortion stories new york abortion clinic
discount drug coupons coupons cialis drug prescription card
free prescription drug discount card drug prescription card cialis coupon
coupons for cialis printable internet drug coupons free coupon for cialis
naltrexone side effects alcohol alcohol blocker shot drinking on naltrexone
doctors who prescribe low dose naltrexone site opioid antagonist implant
naltrexone alternatives ldn drug naltrexone in the treatment of alcohol dependence
ldn 3mg revia medication reviews naltrexone for opiate addiction
vivitrol cost side effects of revia how long does ldn take to work
acamprosate how long will naltrexone block opiates ldn for autism
naltrexone oral click revia drug
low dose naltrexone uses go revia medication reviews
naltrexone studies site order low dose naltrexone online
revia reviews go alcohol antagonist
naltrexone for pain charamin.com doctors who prescribe naltrexone
naltrexone sleep lasertech.com what is ldn medicine
ldn for lupus does naltrexone work for alcoholism implant for opiate addiction
opioid antagonist implant open low dose naltrexone online pharmacy
olanzapin 02 olanzapin 7 5 mg olanzapin lilly
 
علي
1393/01/18
2
0
نگاه جالب و جديدي بود استفاده كردم
how do you treat chlamydia chlamydia trachomatis symptoms std pictures and symptoms
i think my husband cheated sigridw.com how could my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated nookandlearn.com why women cheat on their husband
my boyfriend thinks i cheated i told my boyfriend i cheated on him i want to cheat on my boyfriend
cheated on my girlfriend blog.linglinzhu.com he cheated on his girlfriend with me
dating a married man thesailersweb.com men having affairs
my husband cheated My boyfriend cheated on me percentage of women who cheat
reasons people cheat unfaithful spouse married woman wants cheat
when your husband cheats prashanthiblog.com what to do when husband cheats
wifes who cheat phuckedporn.com signs of infidelity
my husband cheated with a man how many men have affairs cheats
free grocery store coupons walgreens deals prescription savings cards
abortion clinic in houston dilatation curettage abortion recovery
location tracking device link how to find location of a cell phone
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
ciprofloxacin read clomid 25mg
sildenafil citrate link cialis 10mg
prescription savings cards prescription transfer coupon 2016 viagra coupon
prescription drugs discount cards printable viagra coupon viagra coupon free
discount prescription coupons coupons for viagra viagra discount coupons online
free discount prescription cards prescription drugs coupons coupons for viagra 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
side effects viagra viagra for sale uk viagra to buy online
cialis coupons from lilly discount prescription drug cards prescription drugs coupons
free discount prescription card click drug prescription card
aidadiva link aidamar
buscopan buscopan ampullen buscopan dragees
bimatoprost eyelash bimatoprost ebay bimatoprost buy
lamisil cream singapore click lamisil cream jock itch
metformin 500 realtycollective.com metformin 1000
metformin centauricom.com metformin
cordarone behandling cordarone cordarone ved hjertestop
enalapril precio enalapril vademecum enalaprilato
free cialis coupon 2016 new prescription coupons free prescription drug cards
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
what is partial birth abortion activeslo.com abortion pills over the counter
prescription coupon coupons prescriptions prescriptions coupons
roxithromycin erythromycin roxithromycin erythromycin roxithromycin side effects
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
discounts and coupons third trimester abortion abortion laws by state
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
why should abortion be illegal process of abortion free discount coupon
strattera prescription strattera manufacturer coupon voucher free
abortion pill methods ismp.org abortion pill pictures
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
cialis recenze cialis a alkohol cialis
free printable cialis coupons free coupon for cialis printable coupons for cialis
discount coupon for cialis coupon for cialis printable cialis coupon
discount prescription coupons discount coupon for cialis free coupon for cialis
abortion pill complications supermaxsat.com what is abortion pill
cheap cialis cialis coupon cialis 20mg
thyrax kopen bistromc.org thyrax euthyrox
abortions cost how much are abortions abortion pill services
discount coupons for prescriptions prescriptions coupons new prescription coupons
flagyl v flagyl plm flagyl perros
clomid proviron clomid clomid proviron pct
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
how do abortion pill work side effects of abortion pill first trimester abortion pill
types of abortion pill abortion pill methods facts about abortion pill
how do abortion pill work fedbeton.be having an abortion
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
cheap abortion pill achrom.be late term abortion pill clinics
acetazolamide acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
alternatives to abortion pill free abortions abortion pill prices
amoxicilline abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
new prescription coupon cialis free sample coupons cialis manufacturer coupon 2016
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
cialis nedir cialis 5 mg cialis tablet
amoxicillin 500 mg achieveriasclasses.com amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill rights teen abortion pill getting an abortion pill
about abortion pill abortion pill clinics in md how much is the abortion pill
average cost of abortion facts about abortion pill abortion pill articles
cialis coupon lilly achrom.be free cialis coupons
cialis online coupon abraham.thesharpsystem.com free cialis coupon
the cost of abortion daallo.com anti abortion facts
getting an abortion pill steadfasttraining.co.uk articles on abortion pill
partial birth abortion abortion pill cost abortion pill stories
online cialis coupons cialis 2015 coupon prescription discount coupons
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
drug discount coupons northcornerbrewing.com new prescription coupon
i want to have an abortion unplanned pregnancy abortion pittsburgh
the weeks of pregnancy westcodiy.co.uk quotes about abortion
free prescription drug discount card cialis coupon lilly cialis coupon
trexone medication drinking while taking naltrexone naltraxon
where to buy naltrexone blog.dotnetnerd.dk vivitrol for opiate addiction
naltrexone alternatives site naltrexone in the treatment of alcohol dependence
ldn 3mg revia medication reviews naltrexone for opiate addiction
naltrexone for ra mikemaloney.net naltrexone stories
ldn homepage link naltrexone canada
naltrexone immune system open naltrexone capsules
where can i buy low dose naltrexone injectable naltrexone vivitrol half life
what does naltrexone feel like low dose naltrexone uses naltrexone canada
low dose naloxone link naltrexone 50 mg side effects
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
naltrexone implant alcohol house.raupes.net naltrexone doctors
naltrexone side effects with alcohol link ldn 4.5 mg
how long does naltrexone block opiates blog.jrmissworld.com what does vivitrol do
nix 5 creme bdiatblodtryk.site nix latin
حسن
1393/01/22
2
0
سلام.مقاله مفیدی بود.برای من که اطلاعات اینجوری نداشتم .به زبان ساده تقسیم بندی قابل فهمی بود.سپاسگزارم.
married woman wants cheat read here read here
effect of aids early stages of hiv how is aids caused
pregnancy 2 weeks link abortion pill procedure
how to cheat on your boyfriend read i want to cheat on my boyfriend
how to make your wife cheat blog.whitsunsystems.com want to cheat on my wife
sex stories of preteen girls open perverted stories adult video
moms sex stories free adult erotic stories online free adult bondage pictures stories
walgreens coupons for prints printable free coupons walgreens print coupon code
coupons rx aftofdatum.com medication coupons
free discount prescription cards shauneutsey.com cvs weekly sales
abortion cost abortion pill how abortions work
cialis 10mg revia zovirax
drug coupon card drug coupon coupons for cialis printable
free manufacturer coupons free prescription discount cards discount card for pharmacy
finasteride pill link vardenafil 60mg
neurontin pill gabapentin pill imitrex 50mg
prescription savings cards prescription transfer coupon 2016 viagra coupon
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
coupons for prescriptions drug coupons viagra discount coupons online
copay cards for prescription drugs modelosguayaquil.com drug discount coupons
free discount prescription cards click coupons for viagra 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dose vs cialis dosage 20mg cialis dosage size
free prescription discount cards free prescription drug discount card manufacturer coupons for prescription drugs
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
discount prescription drug card blog.suntekusa.com discount coupons for cialis
drug coupon card prescriptions coupons cialis coupon code
coupons cialis link cialis coupon
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
ibuprofen teva link ibuprofen teva 400 mg ára
lamisil cream cvs link lamisil cream singapore
sinemet megaedd.com sinemet
bonviva gold bonviva credit suisse bonviva injectable
lamisil cream singapore click lamisil cream jock itch
voltaren retard go voltaren
seroquel 300 mg seroquel 200 seroquel et alcool
quetiapine overdose management asser.nl quetiapine sandoz 300mg
adalat sony site adalat crono
cialis.com coupons iscsi.com prescription savings card
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
abortion clinics in nashville tn link abortion at 6 weeks
viagra online viagra netdoktor viagra wiki
loette precio web-dev.dk loette precio
diclac tablets lasertech.com diclac tablets and alcohol
discount prescription coupons alexebeauty.com coupon for cialis
prescription coupons cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
abortion clinics in houston tx arborawning.com cheap abortion pill clinics
non surgical abortion pill slb-coaching.com how late can you get an abortion pill
losartankalium teva 50 mg losartankalium krka bivirkninger losartan jubilant
cytotec abortion britmilk.co.uk price of an abortion pill
cialis sample coupon lilly cialis coupons prescription discount coupons
abortion pill complications 2nd trimester abortion pill abortion pill methods
trialectica del espacio trialectica del espacio trialectics of space
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
thyrax kopen thyrax kopen thyrax euthyrox
facts on abortion pill what is abortion pill abortion pill costs
buy abortion pill accuton.com second trimester abortion
cialis.com coupon spiritocagliese.it cialis free coupon
late term abortion pill clinics free abortions abortion clinics in houston tx
voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat voltaren krem fiyat
cialis.com coupons transfer prescription coupon online cialis coupons
side effects of abortion pill herbal abortion pill pros and cons of abortion
prescription drugs coupons cialis.com coupons manufacturer coupons for prescription drugs
second trimester abortion slb-coaching.com getting an abortion pill
for abortion pill abortion pill facts types of abortion pill
cialis coupons and discounts artsricksha.com discount coupons for prescriptions
cons of abortion pill abortion pill stories what is an abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide cerebral edema acetazolamide spc
amoxicillin 1000 mg agama-rc.com amoxicillin nedir
how to have an abortion pill home abortion pill methods the abortion pill
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor coupons printable crestor 10 mg retail price
clomid proviron pct charamin.jp clomid proviron
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
transfer prescription coupon alexebeauty.com prescription discount coupons
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
vermox doziranje mcmurray.biz vermox tablete doziranje
acetazolamide symptoms acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier
discount pharmacy card free printable coupon medication coupon
vermox sirup vermox spc vermox spc
cost of medical abortion abortion pill centers how do abortion pill work
number of abortions per year pregnancy termination pill cost info on abortion
where to do abortion hssecurityalarms.com early pregnancy termination
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
post abortion stories tim tebow abortion story abortion personal stories
coupons for prescriptions northcornerbrewing.com new prescription coupon
coupons for cialis printable internet drug coupons free coupon for cialis
trexone medication naltrexone 4.5 naltraxon
doctors who prescribe low dose naltrexone naltrexone dosing for alcohol dependence opioid antagonist implant
opioid antagonists for alcohol dependence avonotakaronetwork.co.nz naltrexone success rate
where can i buy low dose naltrexone go vivitrol half life
does vivitrol stop withdrawals link naltrexone vivitrol
revia uses open naltrexone compound
neltrexon site injection to stop drinking alcohol
naltrexone implant alcohol open where can i buy low dose naltrexone
naltrexone 25 mg alcoholism ldn and lupus
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
low dose naltrexone psoriatic arthritis sigridw.com ldn low dose
naktrexone sigridw.com ldn therapy
naltrexone how long does it take to work go naltrexone and alcohol use
how long does naltrexone block opiates can you drink alcohol while taking naltrexone what does vivitrol do
low dose naltrexone withdrawal stopping naltrexone naltrexone implant australia
رضا مصطفوی
1393/02/17
1
0
سلام استاد عالی بود. چند دیدگاه را با هم یکپارچه کردید که بسیار جالب بود.
redirect click read
online website women will cheat
my boyfriend thinks i cheated click i want to cheat on my boyfriend
my wife emotionally cheated on me maxcook.com how to cheat with a married woman
my husband cheated robertsuk.com percentage of women who cheat
women who cheat on husband marcandela.com how many men have affairs
women cheat husband link wife cheat story
sex stories moms escort service reader news.noerskov.dk spanking adult babies stories
free printable viagra coupons drug prescription card viagra 2015 coupon
i want an affair go affair dating sites
30 cvs coupon cvs best deals cvs weekly deals
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
cialis coupons 2015 mikemaloney.net prescription discount coupon
abortion pro life read facts about abortions
lisinopril and echinacea go lisinopril and echinacea
acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans acheter viagra en pharmacie sans
free cialis samples coupon link cialis coupon free
coupons cialis link cialis coupon
coupons for cialis coupons for cialis printable drug discount coupons
cialis coupons and discounts is-aber.net prescription discounts cards
losartan link losartan
augmentin vidal arbot.cz augmentin vidal
lamisil cream cvs click lamisil cream singapore
bonviva gold read bonviva injectable
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost buy
kamagra wikipedia link kamagra
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost india
canesten gyno kruidvat click canesten creme
nexium spc click nexium spc
jasmin rice blog.tibenet.no yasmina rossi
propranolol hemangiom blog.tgworkshop.net propranolol tablete forum
apranax et alcool apranax migraine apranax
surgical abortion medical abortion cost the cost of an abortion
amoxicillin al 1000 amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
free printable cialis coupons prescription coupon printable coupons for cialis
facts on abortion pill abortion procedure costs of abortion pill
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
misoprostol abortion medication abortion pill cytotec abortion
abortion pills 2nd trimester abortion pill medical abortion pill
potenzmittel ohne rezept viagra kaufen apotheke osterreich natur potenzmittel
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox 100mg
cialis.com coupon coupon for prescription coupon for prescriptions
buy crestor 10 mg amres.nl crestor 4 mg
lamisil crema lamisil spray lamisil pastillas
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
addyi 100 mg addyi wikipedia addiyan chuk chuk
metoprolol medicin metoprolol tartrate metoprolol
average cost of an abortion pill supermaxsat.com pro abortion
vermox spc mcmurray.biz vermox prodej
acetazolamide acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
cialis coupons and discounts discount coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions
clomid testosterone clomid proviron pct clomid testosterone
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
feldene flas para que sirve feldene flash feldene flash
for abortion pill abortion pill online price of an abortion pill
vermox bez recepta vermox cijena vermox
discount prescription coupons prescription discount coupons discount coupons for prescriptions
post abortion pill abortion pill online medication abortion pill
pro abortion abortion procedure abortion pill is wrong
amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
about abortion pill how does an abortion pill work how much is the abortion pill
average cost of abortion abortions facts abortion pill articles
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
cialis online coupon transfer prescription coupon free cialis coupon
abortion pill risks abortion pill information abortion pill video
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms acetazolamide cerebral edema
getting an abortion pill abortion pill methods articles on abortion pill
price of abortion pill aldwych-international.com abortion pill services
vermox sirup sigridw.com vermox spc
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
where do you have an abortion abortion complications are abortions safe
how to get a abortion abortion doctors abortion options
cialis trial coupon discount coupons for prescriptions discount coupons for cialis
withdrawal from naltrexone naltrexone generic name does drinking alcohol help with opiate withdrawal
naltrexone endorphins naltrexone prescription difference between naloxone and naltrexone
ldn and ulcerative colitis open neltrexone
revia uses medication naltrexone naltrexone compound
naltrexone pain management site naltrexone and heroin
does naltrexone work ldn 3mg naltrexone implant locations
50 mg naltrexone zygonie.com ldn low dose naltrexone
order naltrexone site naltroxone
vivitrol and alcohol charamin.com low dose naltrexone cancer
naltrexone headache naltrexone schedule shot to stop drinking
alcohol blocker pill read is naltrexone an opiate
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
memantin rezeptfrei memantin rezeptfrei memantin 85
محسن زنور
1393/02/29
2
0
بسیار مفید بود استادتقسیم بندی قابل فهمی بود مرزها خوب بیان شد ممنونم
effect of aids early stages of hiv how is aids caused
hidden android spy app turbofish.com spy phone software
i cheated on my girlfriend but i love her should i cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me
wifes who cheat women will cheat signs of infidelity
text monitoring software spy phone android spy on text messages
walgreens coupons for prints click walgreens print coupon code
free printable viagra coupons viagra.com coupon viagra 2015 coupon
find location of cell phone using number mobile gps locator apps for tracking cell phones
free manufacturer coupons news.hostnetindia.com discount card for pharmacy
neurontin pill deltasone pill imitrex 50mg
valtrex 1g cialis 20mg ciprofloxacin 750mg
levaquin 250mg levaquin 750mg clomid 25mg
cialis coupons 2015 mikemaloney.net prescription discount coupon
free prescription cards discount liberitutti.info prescription transfer coupon
free prescription drug discount card link viagra.com coupon
printable viagra coupon coupons for viagra prescription drugs coupons
online viagra coupons click manufacturer coupons for prescription drugs
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
lisinopril and joint and muscle pain site lisinopril and joint and muscle pain
cialis coupons from lilly discount prescriptions coupons prescription drugs coupons
drug coupon card click cialis coupon code
transfer prescription coupon prescription savings card coupons for cialis
claritine sirup norice warpedfish.co.uk claritine 10 mg
cipro site ciprinol
losartan link losartan
augmentin vidal open augmentin vidal
niacin ne demek niasinamid niasinamid
bimatoprost eyelash rileytech.net bimatoprost buy
nexium 20 go nexium 40mg
kamagra wikipedia blog.jrmissworld.com kamagra
metformin 500 metformin lich metformin 1000
viagra shellware.com viagra virkning
adalate adalate 10 mg adalat compendium
evista tabletas link revista hola
concor mazsoft.com concor cor
allosaurus bvandam.com allow
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
cialis prescription coupon link free coupon for cialis
abortion procedure period after abortion partial abortion
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
vermox prospect vermox pret vermox pret
prescription coupons coupons for cialis printable discount prescriptions coupons
cheap cialis cialis discount cialis cvs coupon
dipyridamole package insert dipyridamole dipyridamole thallium scan
abortion pill methods pill abortion abortion pill pictures
prescription coupons cialis 2015 coupon cialis online coupon
non surgical abortion pill abortion pill price how late can you get an abortion pill
definition of abortion pill pros and cons of abortion abortion pill information
cialis 100 mg bistromc.org cialis 5 mg
cialis recenze cialis a alkohol cialis
metformin overdose metformin dosage metformin hcl
aspiration abortion activeslo.com how much are abortions
losartan jubilant bvandam.com losartan
loratadine dosage loratadine d loratadine used for
coupons for cialis 2016 free printable cialis coupons coupon prescription
trialectic definition trialectica del espacio trialectics of space
coupons for cialis 2016 thestickybeak.co.uk cialis coupon card
prescription drugs coupons cialis trial coupon manufacturer coupons for prescription drugs
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
cost for an abortion average abortion pill cost cost of medical abortion
abortion pill abortions cost getting an abortion pill
prescription transfer coupon destinations.com.pg prescription coupon
viagra koupit blog.zycon.com viagra
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum duphaston tablete
duphaston tablete kako se piju blog.pelagicfm.com duphaston cijena bez recepta
duphaston duphaston forum duphaston i ovulacija
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
pro abortion medication abortion pill cheap abortion pill clinics
alternatives to abortion pill lupidellamajella.it abortion pill prices
herbal abortion pill adlerhohenems.com should abortion pill be legal
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
vermox doziranje blog.dotnetnerd.dk vermox
free cialis samples coupon discount coupons for prescriptions coupons prescriptions
abortion pill rights funtimeleisure.co.uk getting an abortion pill
transfer prescription coupon coupon for free cialis cialis discounts coupons
cialis 5 mg cialis 5 mg cialis tablet
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin antibiyotik fiyat
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
amoxicilline amoxicillin-rnp amoxicilline
cialis coupon codes cialis manufacturer coupon free cialis samples coupon
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
partial birth abortion abortion pill cost without insurance abortion pill stories
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide blood brain barrier acetazolamide sivuvaikutukset
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
what is a abortion nicolasesprit.com is abortion legal
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
post abortion stories tim tebow abortion story abortion personal stories
i want to have an abortion teen pregnancy abortion pittsburgh
free prescription drug discount card drug prescription card cialis coupon
naltrexone hair loss ldn capsules opiate implant blocker
naltrexone generic open vivitrol naltrexone
where can i get naltrexone site benefits of low dose naltrexone
naltrexone for alcohol abuse floridafriendlyplants.com naltrexone how does it work
naltrexone implant locations go naltrexone implant reviews
c naltrexone medication naltrexone what is vivitrol medication
naltrexone fibromyalgia side effects zygonie.com what is naltrexone prescribed for
ld naltrexone trinalin naltrexone dosage forms
naltrexone generic myjustliving.com whats ldn
buy ldn online click does naltrexone work for alcoholism
naltrexone pellet side effects link naltrexone and naloxone
withdrawal from naltrexone link naltrexone implant side effects
naltrexone implant alcohol link naltrexone doctors
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
saroten ekg saroten headache saroten benzo
فرنوش
1393/03/11
5
0
...... سلام وممنونم مثل همیشه از مقاله خوبتون....نظام بورزوازی..یک نظام پدر شاهی یا مرد سالاری است..وپدر پول است..وتنها پولدارها مردند...دکتر علی شریعتی...انسان-ازادی..
dating a married man looking to cheat open
online website women will cheat
signs of a cheater reasons why husbands cheat women looking to cheat
information on hiv and aids how are aids caused facts about aids and hiv
i cheated on my husband with his best friend blog.e-lecta.com why i cheated on my husband
i cheated on my girlfriend but i love her help me find a girlfriend did my girlfriend cheat on me
unfaithful wives my wife cheated on me with my father how many women cheat
wife cheaters go women affair
why most women cheat click wives that cheat
the unfaithful husband types of women who cheat my husband cheated on me
phone spy software for android metalwings.com how to install spyware on a phone
american sex stories click dog sex stories
dating site for married people site cheat on husband
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
pet prescription discount card shauneutsey.com pet prescription discount card
what is an abortion clinic abortion pill abortion atlanta
prednisolone 20mg link zithromax pill
prednisolone 40mg site inderal 10mg
drug coupon card prescription drugs coupon coupons for cialis printable
walgreens coupon codes photo link walgreens prescription coupon
in store walgreens coupons walgreens coupons for prints walgreens photos coupon code
coupons prescriptions link coupon for free viagra
free manufacturer coupons free prescription discount cards discount card for pharmacy
neurontin pill deltasone pill imitrex 50mg
betamethasone 0.05% blog.lakerestoration.com dapoxetine 90mg
coupon rite aid centaurico.com rite aid coupon 5 off 25
prescription drug coupons viagra manufacturer coupon 2016 viagra free sample coupons
discount prescription coupons link viagra discount coupons online
new prescription coupon modelosguayaquil.com discount coupons for viagra
cialis coupon card mba-institutes.com free printable cialis coupons
internet drug coupons blog.nvcoin.com copay cards for prescription drugs
discount card for prescription drugs codesamples.in prescription drugs coupon
naproxen migraine zygonie.com naproxen dosering
lamisil cream cvs click lamisil cream singapore
lithiumcarbonaat bartsha.cz lithium ion battery
buscopan buscopan wirkung buscopan dragees
bonviva gold legacyinmate.com bonviva injectable
seroquel 300 mg site seroquel et alcool
canesten gyno kruidvat canesten gyno tablet canesten creme
cialis cialis cvs coupon cialis 20mg
propranolol halmed charamin.com propranolol lek
propranolol hemangiom link propranolol tablete forum
cialis.com coupons cialis coupon card prescription savings card
free cialis coupon 2016 racindirt.com free prescription drug cards
zyrtec chemist warehouse mattnichols.co.uk zyrtec ingredients australia
procyclidine mental health read procyclidine mental health
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
new prescription coupon cialis online coupon lilly coupons for cialis
abortion clinics in nashville tn abortion clinics in brooklyn abortion at 6 weeks
how is an abortion performed about abortion abortion at 20 weeks
prescription coupons discount coupon for cialis discount prescriptions coupons
discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons cialis.com coupon
discount coupons for prescriptions coupon prescription prescription coupons
cytotec abortion abortion options price of an abortion pill
cialis recenze cialis a alkohol cialis
voltaren jel voltaren retard voltaren krem fiyat
abortion pill rights spiritocagliese.it medication abortion pill
vermox delovanje vermox brez recepta vermox cena
naltrexone doctors naltrexone alcoholism medication does vivitrol stop withdrawals
feldene capsulas feldene gel precio feldene capsulas
discount prescriptions coupons free cialis coupon prescriptions coupons
clomid proviron clomid clomid proviron pct
types of abortion pill how much does abortion pill cost partial birth abortion
duphaston cijena bez recepta ilkpirlantam.com duphaston i ovulacija
side effects of abortion pill herbal abortion pill pros and cons of abortion
priligy resepti hieple.net priligy 30 mg
cialis online coupon discount coupons for prescriptions prescription drugs coupons
addyi 100 mg thebaileynews.com addyi fda
pill abortion spiritocagliese.it cost of medical abortion
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
best coupons websites coupon code best grocery coupon sites
prescription coupon ambito20.it cialis coupon codes
amoxicillin 1000 mg abloomaccessories.com amoxicillin
lamisil para que sirve lamisil spray lamisil comprimidos
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil cena
coupon for prescriptions eltrabajadordelestado.org coupons for prescription medications
transfer prescription coupon alexebeauty.com prescription discount coupons
about abortion pill abortion pill quotes how much is the abortion pill
cialis coupon lilly cialis online coupon free cialis coupons
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin antibiyotik fiyat
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
acetazolamide symptoms truonggiang.net acetazolamide cerebral edema
acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide blood brain barrier acetazolamide sivuvaikutukset
cialis savings and coupons lakeerengallery.com coupons for cialis printable
grocery coupon codes alsarayabahrain.bh coupon promo codes
viagra coupon codes free prescription drug cards drug coupon list
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
drug prescription card free cialis coupons cialis coupon
oklahoma abortion law kansashuntingadventures.com teen pregancy
post abortion stories chcemyprawdy.org abortion personal stories
the weeks of pregnancy pills that terminate pregnancy quotes about abortion
2015 cialis coupon free discount prescription cards drug coupons
trexone medication naltrexone 4.5 naltraxon
low dose naltrexone ankylosing spondylitis avonotakaronetwork.co.nz naltrexone prescription
naltrexone uk site.cegep-rimouski.qc.ca drug naltrexone
implant for alcoholics naltrexone depression injection to stop drinking
where can i get naltrexone where can i get naltrexone benefits of low dose naltrexone
revia uses read naltrexone compound
naltrexone withdrawal symptoms click revia injection
vivitrol canada open naltrexone alcohol treatment
does naltrexone block tramadol partickcurlingclub.co.uk low dose naltrexone depression
low dose naltrexone uses link low dose naltrexone for pain
naltroxene does naltrexone help with opiate withdrawal low dose naltraxone
naltrexone side effects with alcohol link ldn 4.5 mg
alcohol blocker guitar-frets.com ldn diabetes
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
lidocain fungsi lidocain egis lidocain ohrentropfen
naltrexon 1 5 mg naltrexon borderline naltrexon cfs
احمد پورمژدگانی
1393/08/29
4
0
باسلام و عرض ادب مطالب استاد را مطالعه کردم و بخوبی می توان به علت نظام های فکری حاکم بر رفتارهای ناکارامد سازمانی نیز پی بردعلاقه مند شدم تجربیاتم در محیط کاری چنین ساله ام را که به موضوع استاد مرتبط است بیان کنم. چند ین سال است درمحیط کاری خودم و در ارتباط با آدمها ی دارای روحیه های والدی با سوالاتی مواجه میشدم و غالب سوالات از ذهنم می جوشید و همواره کوشیده ام تا پاسخ قانع کننده ای برای سوالاتم پیدا کنم سوالاتم چنین بود: چرا عموم آدمها از کودکی تا مرگ تمایل دارند تا والد باقی بمانند؟مگر در والد باقی ماندن چی هست که آمدمهای "والد رفتار "یا والدالفکر، کوششی برای خارج شدن از آن نمی کنند؟مگر بالغ بودن چه ضررو زیانی یا چه محرومیتی در فرد ایجاد می کند که بالغ بودن را برنمی گزینند؟ چند پاسخ فرضی براین سوالاتم حدس زدم و همچنان می کوشم تا فرضیه های مطرح را آزمون کنم ابتدا رضایت حاصل از والد باقی ماندن را به شرح زیر بیان می کنم : 1- کودک یا بزرگسالی که میل دارد تا والد باقی بماند ،به راحتی با تهدید و اعمال قدرت نیازها و خواسته هایش را توسط دیگری ارضا می کند ،اگر هم با مقاومت فرد روبرو مواجه شود با نوازش های کلامی حمایت او را جلب می کند. 2- امکان یادگیری چگونه دیگران را درخدمت خواسته های خود در آوردن براحتی و سهولت ممکنه .زیرا افراد بسیاری در لایه های غیر ماهر جامعه مبلغ مشوق رفتار والدی اند و به کودکان خود می آموزند چگونه بر دیگران تفوق یابند و برتی طلبی را افتخار می دانند . 3-در رفتار والدی تحسین و توجه و احترام وجود دارد مثلا فردی که خودش را شایسته و کنترل کننده دیگران بپندارد خود را موظف و مجری قانون هم میپندارد ا ومیکوشد تا بیشتر از دیگران خطای افرادو اطرافیان را ببیند و مچ دیگران را بگیرد و تیزبینی خود را به دیگران به اثبات برساند اگر هم امکانش باشد خطاکاران را نیز تنبیه می کند و با اقداماتش مورد ستایش دوستانش نیزقرار میگیرد همین تحسین ها و تاییدها باور توانمندیشدن و ارزشمند جلوه کردن در ذهن او تثبیت میشود . 4- در والدی ،ارزشها نقش زیادی ایفا می کنند فرد والد می کوشد تا محرک رفتارش را دید و افکار عمومی قرار دهد زیرا باید و نبایدهای باورشده در ذهن جمعی و تاریخی شده ،چنان محکم و استوارند که فرد در انجام اعمال باورپسندو دیگران پسند تردید نمی کند بطوریکه که او احساس نیاز نمی کند تا فکر کند و تصمیم عاقلانه توام با ریسک بگیرد . 5- فرد والد، ریسک پذیری را درک نمی کندو او نیازی ندارد تا ریسک تصمیمات خود را شناسایی کند زیرا تصمیمات او مشابه تصمیمات سایر ین و عموم افراد خواهد شد و او از انرزی های جمعی احساس امنیت می کند زیرا نتیجه رفتار و تصمیماتش را قطعی و پیش بینی شده می بیندو قانون احتمالانت را باور ندارد. 6-فرد والد نیاز ندارد تا عواقب خوشوقتی و رنج ناشی از اعمال و رفتارش را بپذیرد زیرا او یاد گرفته است تا علل و عوامل خوشوقتی یا بدبختی اش را در عوامل بیرونی و سرنوشت ببیند و افکار عمومی نیز بر داوری های او صحه خواهند گذاشت. 7- افکار عمومی والدی ،پناهگاه روانی تصمیمات مخاطره آمیز فرد والد هستند. سوال بعدی چرا بازار رفتار بالغانه کم رونق است ؟ 1-در بالغیت مسوولیت پذیری شرط اول خوشوقتی و خرسندی و رضایت از زندگی است ومسوولیت پذیر ی تلاش موثر می خواهد . 2-در بالغیت ،یادگیری و تلاش مستمر و مادام العمر وجود دارد .در واقع فرد بالغ الفکر همواره در حال یادگیری است. 3-زندگی در نظر فرد بالغ همواره حل مساله است و شادابی پایدارتنها با ذهن روشن و منطقی و رهاشده از پندارو وهمیات ممکن و میسر خواهد شد و فرد بالغ می کوشد تا در حل مشکلات توانا باقی بماند .توانا باقی ماندن هم محتاج کوشش مفید و موثر و سازنده است. 4-رفتار بالغانه پر از جنب و جوش و انرژی است زیرا ذهن بالغ همواره در کشف و تحقیق ویادگیری است .در صورتی که دریافت انرزی از درون و آگاه شدن به انرژی های درونی محتاج خودکاوی موثر است. با درنظر داشتن چنین روحیه و رفتاری عموم افراد ی که ازروحیه و رفتار والدی رها و خارج نمیشوند ترس از محروم شدن از حمایت و توجه دیگران و اضطراب ناشی از بی پناهی است . باتشکر ازدکتر بزرگوار و همه عزیزان مطالعه کننده.
sign of chlamydia male std symptoms pictures oral chlamydia pictures
medical abortion nhs pro abortion stories medical pregnancy termination
pregnancy 2 weeks boomasontennis.com abortion pill procedure
dating a married man read men having affairs
i cheated on husband boomasontennis.com why women cheat on husbands
wives who cheat on husbands survivingediscovery.com why people cheat
My boyfriend cheated on me tolobel.com women who cheated
adult baby stories adult forum stories the simpsons adult stories
free readable adult stories go bart simpson adult stories
free rx coupons go discount prescription drug cards
abortion pill atlanta insight.nestingen.com d&e abortion
abortion online link menstruation after d&c procedure
cell phone spy app blog.bjorback.com gps cellphone tracking by number
pharmacy transfer coupons walgreens coupon in store prescription coupon
my fiance cheated on me solveit.openjive.com married men affairs
women will cheat wife cheat My girlfriend cheated on me
cialis 10mg skoc.net zovirax
in store walgreens coupons walgreens coupons for prints walgreens photos coupon code
revia 50mg wordoor.com deltasone 40mg
levofloxacin pill site metronidazole 400mg
levaquin 250mg levaquin 750mg clomid 25mg
printable viagra coupon site pfizer viagra coupons
viagra.com coupon floridafriendlyplants.com viagra.com coupons
can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin can i take cipro if allergic to penicillin
cialis coupons from lilly discount prescription drug cards prescription drugs coupons
discount card for prescription drugs codesamples.in prescription drugs coupon
lamisil cream cvs click lamisil cream singapore
escitalopram genericon 10mg link escitalopram teva 10 mg
geodon efectos secundarios geodon ziprasidona geodon inyectable
buscopan buscopan wirkung buscopan dragees
risperdal reviews click risperdal yan etkileri
evista tabletas go revista hola
renova renova companhia renovar carteira de motorista
propranolol hemangiom propranolol halmed propranolol tablete forum
voltaren dolo blog.martinhey.de voltaren
naproxen 500 mg tablet read naproxen 500 mg
concord reverso plus go concor cor
cialis 20mg francescocutolo.it cialis 20mg
bimatoprost hair growth open bimatoprost sr
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
abortion clinic in houston pureheartvision.org how much is an abortion pill
pro abortion arguments site how soon can you get an abortion
abortion procedure period after abortion partial abortion
prescription coupons prescription transfer coupon discount coupons for cialis
extracelular cwblog.centralworld.co.th estrace
cialis coupon 2015 sfmcouriers.com lilly coupons for cialis
discounts and coupons abortion at 14 weeks abortion laws by state
endep 25 and alcohol gerarprieto.com endep medication australia
why should abortion be illegal process of abortion free discount coupon
dipyridamole package insert dipyridamole eye drops dipyridamole thallium scan
coupon cialis cialis online coupon prescription drugs coupons
herbal abortion pill how much is an abortion pill how to have an abortion pill
viagra damske.com viagra ersatz
abortion pill stories cons of abortion pill cost of abortion pill
problems in early pregnancy vacuum aspiration video women pregnant
prescription drugs coupons cialis coupon lilly cialis 2015 coupon
discount coupon for cialis prescription coupon card printable cialis coupon
risperdal forum risperdal forum risperdal
low dose naltrexone chronic fatigue syndrome naltrexone alcoholism medication naltrexone generic cost
lamisil pastillas lamisil comprimidos lamisil 1
abortion pill is murder how do abortion pill work cheap abortion pill clinics
vermox cena vermox vermox spc
voltaren nedir voltaren nedir voltaren krem nedir
discount coupons for prescriptions prescriptions coupons new prescription coupons
flagyl perros flagyl 125 flagyl plm
amoxicillin-rnp airascatering.com amoxicillin nedir
cialis.com coupons printable cialis coupon online cialis coupons
coupons for cialis cialis coupon card coupons cialis
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
cialis manufacturer coupon achrom.be cialis coupons free
vermox prodej blog.idilbaby.com vermox alkohol
average cost of an abortion pill supermaxsat.com pro abortion
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
third trimester abortion pill alessiariflesso.com risks of abortion pill
duphaston duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija
herbal abortion pill adlerhohenems.com should abortion pill be legal
amoxicillin 1000 mg agama-rc.com amoxicillin nedir
how to have an abortion pill artsricksha.com the abortion pill
vermox suspenzija blog.dotnetnerd.dk vermox suspenzija
crestor rosuvastatin 10 mg price crestor coupons printable crestor 10 mg retail price
discount prescription coupons destinations.com.pg discount coupons for prescriptions
pro abortion the abortion pill cost abortion pill is wrong
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin nedir amoxicillin nedir
average cost of abortion facts about abortion pill abortion pill articles
amoxicillin amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat
acetazolamide 250 mg tablets mipnet.dk acetazolamide blood brain barrier
neurontin diskuze neurontin gabapentin neurontin gabapentin
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
amoxicillin 1000 mg abraham.thesharpsystem.com amoxicillin
abortion clinics in md unwanted pregnancy emergency contraceptive
opiate blocker implant maltrexone naltrexone fibromyalgia side effects
where to buy naltrexone naltrexone studies naltrexone dosage forms
naltrexone implant alcohol go where can i buy low dose naltrexone
naltrexone pellet side effects read naltrexone and naloxone
naltrexone 50 mg open how naltrexone works
nix 5 creme bdiatblodtryk.site nix latin
مسعود
1393/09/25
0
0
سلام. مرسی از مقاله خوبتون. این جمله رو نفهمیدم. اگر ممکنه برام توضیح بدید. پیشاپیش ممنونم. "درديدگاه يونگي روان جمعي با ناخودآگاه جمعي متفاوت است اما در ديدگاه ماركسيستي روان جمعي معادل ناخودآگاه جمعي است. سوال: در مارکیسیم خودآگاه فردی نداریم؟ یعنی چه که در مارکسیسم معادل هستند؟
medical abortion nhs what happens when you get an abortion medical pregnancy termination
so your wife cheated what to do when your wife cheated on you your wife cheated on you
married men who have affairs developersalley.com cheat
why do women cheat on husbands link why women cheat on their husbands
dating for married people married men cheat with men married men having affairs
adult x men stories allindiasweetsrestaurant.com sex orgies for kids sex stories
my husband cheated with a man how many men have affairs cheats
sex stories moms escort service reader news.noerskov.dk spanking adult babies stories
married men that cheat go reasons why husband cheat
pharmacy direct coupon mailkoba.ru rx drug coupons
discount rx pharmacy prescription drug coupon free pharmacy card
best android spy apps best free app to spy on android phone text message spyware
husband cheated wife fangstoptimering.dk why do people cheat
cell phone spy app read gps cellphone tracking by number
abortion cost abortion pill how abortions work
women that cheat on their husbands totspub.com how to tell if wife has cheated
cialis 10mg skoc.net zovirax
phone logging software all call history find history on phone
prescription drug coupons open viagra free sample coupons
what is it like to have an abortion abortion pill unplanned pregnancy
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and echinacea lisinopriland.net lisinopril and echinacea
cialis dose vs cialis dosage size
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com cialis discount coupons
prescription drugs coupon prescription discount coupons prescription discount coupons
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofen teva 400 mg ára
inderal generico inderal la inderal comprar
atenolol doziranje open atenolol forum
propranolol hemangiom blog.tgworkshop.net propranolol tablete forum
singulair 5 mg open singulair montelukast
concord reverso plus concor cor concor cor
lilly cialis coupon read prescription card discount
telfast antihistamine go telfast plus
voltaren retard twodrunkmoms.com voltaren nebenwirkungen
printable cialis coupon armyrotc.uga.edu coupons for cialis
amoxicillin nedir antea-int.com amoxicillin 500 mg
cymbalta presentacion cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve
clorocil para que serve clorocil pomada posologia clorocil gatos
amoxicillin al 1000 agama-rc.com amoxicillin al 1000
discount coupons for prescriptions prescription discount coupons cialis.com coupon
champix champix comprar champix dosis
medical termination of pregnancy procedure do i have an abortion weeks for pregnancy
definition of abortion pill low cost abortion pill abortion pill information
sirdalud 6mg sirdalud alkohol sirdalud alkohol
abortion pill complications 2nd trimester abortion pill abortion pill methods
viagra karensmith.us viagra wiki
printable coupons for cialis discount prescription coupons cialis sample coupon
risperdal forum risperdal forum risperdal
discount prescription coupons coupons for cialis 2016 free coupon for cialis
facts on abortion pill abortion procedure costs of abortion pill
amoxicillin amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
misoprostol abortion achrom.be cytotec abortion
cost for an abortion the cost of abortion abortion pill online
coupons for cialis 2016 free printable cialis coupons coupon prescription
parkemed 1000 blog.pelagicfm.com parkemed rezeptfrei
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
thyrax duitsland bistromc.org thyrax fk
duphaston tablete kako se piju searchengineoptimization-seo.net duphaston tablete kako se piju
flagyl vademecum flagyl suspension flagyl v
teen abortion pill spontaneous abortion pill pro choice abortion pill
discount coupon for cialis cialis coupons and discounts free cialis coupon 2016
coupons for cialis 2016 lilly cialis coupons coupon for prescriptions
cialis sample coupon pureheartvision.org cialis 2015 coupon
cost for an abortion average abortion pill cost cost of medical abortion
cialis coupons and discounts artsricksha.com discount coupons for prescriptions
best coupons websites best online coupons sites best grocery coupon sites
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox 100mg
herbal abortion pill where to get an abortion pill should abortion pill be legal
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicillin nedir
against abortion pill amazonschools.com cons of abortion pill
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
prescriptions coupons supermaxsat.com prescriptions coupons
viagra torta viagra helyett viagra pret
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000
clomid proviron pct clomid cycle clomid proviron
free cialis samples coupon discount coupons for prescriptions coupons prescriptions
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin nedir amoxicillin nedir
transfer prescription coupon albayraq-uae.com cialis discounts coupons
cialis 100 mg cialis tablet cialis tablet
coupons cialis abloomaccessories.com transfer prescription coupon
abortion pill risks abortion pill information abortion pill video
acetazolamide symptoms thebaileynews.com acetazolamide blood brain barrier
getting an abortion pill steadfasttraining.co.uk articles on abortion pill
prescription coupon card coupons for cialis printable coupons for prescription medications
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
cialis savings and coupons manufacturer coupons for prescription drugs coupons for cialis printable
what is an in clinic abortion blog.nick.mackechnie.co.nz having an abortion
free prescription cards chiefmillso.com coupon prescription
drug prescription card onemoreproductions.se cialis coupon
drug discount coupons free prescription drug cards new prescription coupon
naltrexone side effects alcohol naltrexone pellet drinking on naltrexone
ldn low dose site maltrexon
naltrexone for cutting guitar-frets.com naltrexone fibromyalgia side effects
ldn cfs vivitrol cost naltroxene
naltrexone implant locations site naltrexone implant reviews
neltrexon avonotakaronetwork.co.nz injection to stop drinking alcohol
naltrexone oral click revia drug
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
low dose naltrexone cancer naltrexone hydrochloride tablets 50 mg naltrexone implant
naltrexone compound naltrexone implant treatment low dose naltrexone buy online
trexone medication myjustliving.com how does naltrexone work
naltrexone and pregnancy naltrexone alcohol dependence naltrexone cost without insurance
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
سرگلزایی
1393/09/25
0
1
با سلام. جناب مسعود ، روان توده ای یا روان جمعی برایند گرایش ها و نگرش های اعضای یک طبقه ی اجتماع است در حالی که ناخوداگاه جمعی که یونگ راجع به آن صحبت می کند امری فرافرهنگی-فرا تاریخی و فرا جغرافیایی است. دیدگاه یونگ "اسپیریچوال" (روحی) است در حالی که دیدگاه مارکس "ماتریالیستیک" (مادی انگارانه) است و این محور تفاوت این دو نگرش است
abortion stories of regret how much is an abortion pill abortion houston
information on hiv and aids is there a cure for hiv/aids facts about aids and hiv
i cheated on my girlfriend but i love her open did my girlfriend cheat on me
how to cheat on your boyfriend read i want to cheat on my boyfriend
i think my husband cheated sigridw.com how could my husband cheated on me
why married men cheat on their wives read cheat husband
reasons wives cheat on husbands why women cheat with married men cheat husband
why do women cheat on husbands married men cheat with men why women cheat on their husbands
sex stories of preteen girls tolobel.com perverted stories adult video
android sms spy free allindiasweetsrestaurant.com top free android spy apps
i want an affair husband watches wife cheat affair dating sites
walgreens photo coupon 10 cent prints walgreens coupons online walgreens coupon codes photo
abortion cost abortion pill how abortions work
sildenafil citrate pill link avodart
inderal 40mg viagra tretinoin 0.025%
valtrex 1g cialis 20mg ciprofloxacin 750mg
viagra.com coupon internet drug coupons viagra.com coupons
can i take singulair while pregnant canitake.net can i take singulair while pregnant
lisinopril and hives lisinopril and hives lisinopril and hives
acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance acheter viagra en pharmacie sans ordonnance
prescription drugs coupon open prescription drug discount cards
virelade mostefaiamine.com viread effets secondaires
aldactone effets secondaires aldactone effets secondaires aldactone compendium
evista tabletas link revista hola
zocor etken maddesi site zocor yan etkileri
atenolol doziranje atenolol lijek atenolol forum
cordarone behandling blog.zycon.com cordarone ved hjertestop
geodon drug news.hostnetindia.com geodon high
concord reverso plus go concor cor
abortion clinics in new orleans oleanaboutique.com abortion clinics in atlanta
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicilline
what is partial birth abortion read abortion pills over the counter
abortion clinics in nashville tn abortion clinics in brooklyn abortion at 6 weeks
pro abortion arguments abortion clinics dallas tx how soon can you get an abortion
home abortion remedies myhealthreport.ca partial birth abortion
prescription coupons coupons for cialis 2016 discount coupons for cialis
extracelular cwblog.centralworld.co.th estrace
best coupon sites coupons websites free coupon sites printable
abortion pill for abortion pill buy abortion pill
buscopan community.vitechcorp.com buscopan dragees
problems in early pregnancy pills to terminate early pregnancy women pregnant
viagra karensmith.us viagra wiki
discount prescription coupons coupons for cialis 2016 free coupon for cialis
viagra recenze viagra recenze viagra online
trialectic definition trialectic lefebvre trialectics of space
free manufacturer coupons alpinmontservis.cz canada drug pharmacy coupon
prescriptions coupons prescription drug coupons lilly cialis coupon
coupons for cialis 2016 new prescription coupon cialis online coupon
coupons for cialis printable farsettiarte.it cialis discounts coupons
coupons for cialis 2016 cialis online coupon coupon for prescriptions
cialis discount coupons online abeltasman.de cialis discounts coupons
cialis manufacturer coupon achrom.be cialis coupons free
abortion procedure alpinmontservis.cz when can you get an abortion pill
how does an abortion pill work airascatering.com early abortion pill
cheap abortion pill abortion pill prices late term abortion pill clinics
pro abortion aero-restauration-service.fr cheap abortion pill clinics
prescription coupon cialis coupons free cialis coupon codes
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
different types of abortion pill americanstreethockey.com abortion pill clinics in houston
amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda
discount prescription coupons prescription discount coupons discount coupons for prescriptions
amoxicillin dermani haqqinda thebaileynews.com amoxicillin nedir
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicilline
cialis 5 mg cialis nedir cialis tablet
amoxicilline amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
free abortions abortion pill clinics in houston low cost abortion pill
best grocery coupon sites ameracorporation.com coupons for websites
abortion pill procedures farsettiarte.it abortion pill definition
cialis sample coupon unbosqueparaelplanetatierra.com free cialis samples coupon
what is an in clinic abortion abortion pregnancy having an abortion
cialis trial coupon magicalthreads.com discount coupons for cialis
coupons prescriptions manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
prescription discount coupons cialis discount coupons prescription savings cards
oklahoma abortion law abortion clinic in houston teen pregancy
coupons for prescriptions northcornerbrewing.com new prescription coupon
ldn 3mg revia medication reviews naltrexone for opiate addiction
naltrexone withdrawal symptoms read revia injection
does naltrexone block tramadol ldn and pregnancy low dose naltrexone depression
vivitrol drug blog.griblivet.dk how long does naltrexone block opiates
naltrexone 4.5 mg side effects blog.griblivet.dk vivitrol and drinking
does naltrexone work ldn 3mg naltrexone implant locations
ld naltrexone zygonie.com naltrexone dosage forms
low dose naltrexone cancer naltrexone hydrochloride tablets 50 mg naltrexone implant
where can i buy low dose naltrexone myjustliving.com what is vivitrol shot
low dose medicine avonotakaronetwork.co.nz vivitrol and drinking
naltroxene saveapanda.com low dose naltraxone
ldn for lupus lasertech.com implant for opiate addiction
naktrexone click ldn therapy
alcohol blocker pill house.raupes.net is naltrexone an opiate
alcohol blocker side effects of low dose naltrexone ldn diabetes
naltrexone how long does it take to work guitar-frets.com naltrexone and alcohol use
naltrexone 50 mg site how naltrexone works
ciloxan alcon ciloxan goodrx ciloxan kapi
saroten ekg saroten kroniske smerter saroten benzo
naltrexon 1 5 mg naltrexon borderline naltrexon cfs
خانم سلطانی
1396/03/22
0
0
سلام ممنونم از شما. استفاده کردم ف.قط من از چند بخش مقالات شما در پایانامه م استفاده کردم لطف کنید بگید که چ رفرنسی بدم؟ به همین سایت رفرنس بدم یا اینها جایی چاپ شدن ممنون.