کلاس های در حال برگزاری

کارگاه علمی تحلیل رفتار متقابل، با تکنیک قصه گویی خلاق

مدرس: دکتر محمدرضا سرگلزایی

اهداف: برون ریزی پیش نویس زندگی-طرحواره ها-رانشگرها و بازدارنده های ناخودآگاه >> خودآگاهی بیشتر
یکشنبه ها ۱۵تا۱۷ -۱۷/۳۰ تا۱۹/۳۰
شروع ۱۹ فروردین (۱۰ جلسه) .
شهریه ۶۵۰۰۰۰تومان
کلینیک آفتاب مهر - ۸۸۱۰۹۳۴۹

جعبه S5