فایل کلاس ها

لیست کلاس ها، دکتر محمدرضا سرگلزایی

جهت دانلود هر یک از فایل های زیر، روی عنوان آن فایل کلیک فرمایید

 

زوج درمانی قسمت اول


زوج درمانی قسمت دوم


زوج درمانی قسمت سوم


زوج درمانی قسمت چهارم


زوج درمانی قسمت پنجم


زوج درمانی قسمت ششم


زوج درمانی قسمت هفتم


زوج درمانی قسمت هشتم


مدرنیته قسمت اول


مدرنیته قسمت دوم


زندگی عاقلانه


شخصیت سالم


چالشهای روان درمانگری قسمت اول


چالشهای روان درمانگری قسمت دوم


افسردگی و اضطراب قسمت اول


افسردگی و اضطراب قسمت دوم


افسردگی و اضطراب قسمت سوم


افسردگی و اضطراب قسمت چهارم


افسردگی و اضطراب قسمت پنجم


افسردگی و اضطراب قسمت ششم


افسردگی و اضطراب قسمت هفتم


افسردگی و اضطراب قسمت هشتم


افسردگی و اضطراب قسمت نهم


التیام خود و کاهش رنج قسمت اول


التیام خود و کاهش رنج قسمت دوم


التیام خود و کاهش رنج قسمت سوم


التیام خود و کاهش رنج قسمت چهارم


التیام خود و کاهش رنج قسمت پنجم


التیام خود و کاهش رنج قسمت ششم


التیام خود و کاهش رنج قسمت هفتم


زبان، تاریخ و روانشناسی


افسردگی از دیدگاه زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی


جوان، مد، مواد قسمت اول


جوان، مد، مواد قسمت دوم


جوان، مد، مواد قسمت سوم


جوان، مد، مواد قسمت چهارم


جوان، مد، مواد قسمت پنجم

جعبه S5