تاریخ

شیاطینی که نماینده خدا بودند!


"ریکاردو اوزیریو" خبرنگار ایتالیایی تصمیم گرفت به سراغ دیکتاتورهای ساقط شده برود و ببیند پس از سقوط چه برداشتی از عملکرد سال های استبداد و خودرایی دارند.
"اوزیریو" هشت دیکتاتور را از چهار قاره جهان انتخاب کرد و به سراغ آنها رفت. برخی از آنها همچون بیوه میلوسویچ (قصاب بوسنی) و بیوه انور خوجه (دیکتاتور آلبانی) و مارشال نوریه گا (دیکتاتور پاناما) در زندان بودند و برخی دیگر همچون عیدی امین (دیکتاتور خلع شده اوگاندا) و ژان کلود دوالیه (پادشاه فرار کرده هائیتی) در پناهندگی زندگی می کردند.
حتما انتظار دارید که این دیکتاتورهای شکست خورده که دستشان به خون بی گناهان آلوده بوده است و سوءاستفاده های کلان مالی از قدرت کرده اند پس از شکست، در زندان و در تبعیدگاه خود را سرزنش کنند و اظهار پشیمانی نمایند. ولی چنین نبود، هیچکدام از این هشت نفر از عملکرد خود در قدرت پشیمان نبودند! همه آنها خود را منجی ملت و کشورشان می دانستند و علت سقوط شان را قدرنشناسی ملت یا توطئه قدرت های بیگانه می دانستند. نکته جالب این که علاوه بر این که همه آنها خود را قهرمان ملی می پنداشتند، برخی از آنها خود را نماینده خدا در زمین می دانستند، از جمله ژان کلود دوالیه دیکتاتور هائیتی که خود را سیزدهمین حواری مسیح می دانست و نیز حاج عیدی امین دیکتاتور سفاک اوگاندا که ادعا می کرد که وحی دریافت می کرده و کشورش را بر اساس الهامات الهی مدیریت می کرده است!
کتاب ریکاردو اوزیریو با عنوان "گفتگو با شیاطین" توسط نشر قطره منتشر شده است.

دکتر محمدرضا سرگلزایی

جعبه S5