پیشنهاد کتاب

نام کتاب : پوپولیسم ایرانی (تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی نژاد )
نویسنده : علی سرزعیم 
با مقدمه : محسن رنانی 
نشر : کرگدن 
 
ویلیام کورن هاوزر ، " جامعه توده ای " را مطلوب و دلخواه " پوپولیست ها " می داند  . توده ای ها متناسب با ظرف شرایط و موقعیت ها ، شکل می گیرند . می توان به راحتی آن ها را با ترفندهای تبلیغاتی و ابزار سلطه ،  همچون گفتمان های عوام گرایانه به این سو و آن سو کشاند .جامعه توده ای ، به اطلاعات تخصصی دسترسی ندارد ، اهل نقد  و چانه زنی و چالش نیست ، منفعلانه  و مطیعانه رفتار می کند  ، شعار می دهد و با تحلیل های دلی ، شهودی و ساده انگاره  ، اقناع می شود . 
در چرایی این مسئله که مردم جامعه ای در سیر تاریخی خود همواره به توده ای شدن گرایش دارند و بدین وسیله  بستر مناسبی را برای حکمرانی پوپولیست ها فراهم می کنند ، مباحث فراوانی مطرح شده است . 
کتاب پوپولیسم ایرانی یکی از این منابع است که چگونگی شکل گیری عوام گرایی و پیامدهای آن را ،  با نرم نویسی و سبک نوشتاری قابل فهم  نشان مخاطبان می دهد .  دکتر علی سرزعیم ، اقتصاد دان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ، با استناد بر مفهوم عوام گرایی و منظر اقتصاد سیاسی ، جامعه شناسی ،  اقتصادی و روان شناسی اجتماعی  ، سیاست های مورد استفاده در دوره محمود احمدی نژاد را مورد تحلیل و واکاوی قرار می دهد .
وی  نشان می دهد سیاستگذاران و حاکمان با چه ابزارهایی ، ائتلاف هایی از هواداران و صاحبان قدرت ایجاد می کنند تا با اتکا به آن سیاست های مورد نظر خود را به اجرا در آورند . و همچنین از چه شیوه های اقناعی ای برای توجیه تصمیم ها و سیاست های شان بهره می گیرند و هواداران را متقاعد می سازنند . 
پوپولیسم ایرانی ، چارچوبی نظام دار از فعالیت ها و اقدامات رییس جمهور تاریخی ایران را به تصویر کشیده و دلایل ناکار آمدی سیستم و رسیدن به بن بست توسعه را  با استفاده از چارچوب نظری پوپولیسم تبیین و کالبد شکافی می کند . 
در فصل اول کتاب ، نویسنده  پرسش هایی را که قرار است در این اثر به آن پاسخ داده شود و رویکردهای نظری برای پاسخ دادن به آن ها را ارائه می کند . سرزعیم معتقد است برای پاسخ به ابهاماتی مانند " چگونه محمود احمدی نژاد توانست حمایت سیاسی را برای اجرای سیاست هایش کسب کند ؟ یا چرا بسیاری از سیاست ها با وجود این که غلط از آب در آمدند ، ادامه یافتند ؟ " نیازمند چارچوب نظری هستیم . چرا که نمی توان به این دست پرسش ها  ، عوامانه پاسخ داد و آن ها را در دورهمی ها و میهمانی ها به چالش کشید . واقعیت اجتماعی پدیده بسیار پیچیده ای است که متغیرهای زیادی در علل پیدایش آن نقش دارند . بنابراین نمی توان از نظام علت و معلولی مشخصی برای تبیین آن ها استفاده کرد . 
از این رو کتاب در نخستین فصل با تبیین پدیده ها از منظر عوام گرایی آغاز شده و با استناد بر چارچوب نظری دیگری مانند نظریه های " بیماری هلندی ،  اثر آزمندی و شومی منابع " ، خواننده را در فهم بهتر سیاستگذاری اقتصادی مخرب سال های 84 تا 92 که ایران از رشد سرشار  در آمد نفت  و منابع هنگفت بهره مند بود ، یاری می دهد . 
در فصل دوم ، سناریوی زندگی محمود احمدی نژاد از تولد تا رییس جمهوری روایت شده است . این که چگونه بخش مهمی از قصه تاریخی  هشت ساله ایران با زیر ساخت های  شخصیتی و نظام فکری وی نوشته شد . در فصل تبلیغات سیاسی انتخابات 1384 ، نویسنده نشان می دهد که چگونه عملیات روانی  احمدی نژاد در دوره تبلیغات از اجزای مختلف فرهنگ سیاسی مردم ، بهترین بهره را برد تا کاندیدای  مورد نظر را در بهترین موقعیت قرار بگیرد  .  
شیوه حکمرانی و مدیریت نهاد دولت احمدی نژاد با مبتنی بر مبارزه با نهادهای دولت مدرن ، بی مهری به نظام کارشناسی و تخصصی ، انتصاب های رفاقتی ، سفرهای استانی و پروژه های نیمه کاره قرار ،  از مباحثی است که نویسنده در فصل چهارم کتاب به آن پرداخته است .
 در ادامه ، نیز سیاست های اقتصادی و سیاست های خارجی در دوره نخست ریاست جمهوری با تکیه بر نگرش انقلابی و جهان بینی احمدی نژاد که منجر به شخصی سازی سیاست های خارجی شد ،  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . سپس نویسنده در فصل های هشتم و نهم تالیف ، مناظرات انتخاباتی سال 88 و به دنبال آن واکاوی اعتراض های  سیاسی  را ترسیم می کند . بررسی سیاست های اقتصادی در دوره دوم رییس جمهوری و ارائه میراث های احمدی نژاد برای اقتصاد ایران و آسیب های  بر آمده از بی تدبیری او ، همراه با درس هایی که می توان از عصر جمهوری احمدی نژادی برای حرکت به سوی توسعه آموخت ، از مباحثی است که در آخرین فصل های کتاب با جزییات کامل به آن پرداخته شده است . 
دکتر علی سرزعیم ، هدف از نگارش این کتاب را ، جایگزین کردن نگاه عاطفی ، عادتی و عوامانه با  دیدگاه خرد گرایانه و عقل محور به سیاستمداران می داند و معتقد است ، به طور قطع بررسی کارنامه سیاست مداران نه تنها موجب رشد و پیشرفت جامعه که باعث رشد عملکرد خود آن ها و در نهایت بهبود رفاه عمومی و رهایی از اسارت الگوهای آسیب زای جمعی خواهد شد .
 
مریم‌ بهریان
دانشجوی دکتری روان شناسی
 

جعبه S5