برچسب: راسل فیلسوف

آﻧﺎن ﻛﻪ ﻏﻠﻂ می‌اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ

آﻧﺎن ﻛﻪ ﻏﻠﻂ می‌اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ از اﺑﺘﺪای ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ، یکی از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن «ﻣﻨﻄﻖ» یا Logics ﻧﺎمﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪ ...

برای دسترسی به همه محتوای سایت نیاز است شما در سایت ثبت‌نام کنید و در صورتی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اید از طریق لینک ورود به اشتراک وارد سایت شوید.

تقویم آموزشی

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.